Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ชิม ช้อป ใช้ เมืองตรัง

ชิม ช้อป ใช้ เมืองตรัง

         โครงการชิม ช้อป ใช้ ส่งผลให้ร้านอาหารในจังหวัดตรัง  มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยประชาชนที่ลงทะเบียนได้เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้จ่าย ประกอบกับช่วงนี้อยู่ในช่วงประเพณีถือศีลกินผักหรือประเพณีถือศีลกินเจ ยิ่งทำให้บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก  โดยทางร้านอาหารได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วมโครงการชิม ช้อป ใช้  เพื่อให้ประชาชนที่ลงทะเบียนสามารถเข้ามาใช้บริการโดยไม่ต้องสอบถาม

            บรรยากาศในช่วงประเพณีถือศีลกินผักหรือประเพณีถือศีลกินเจที่จังหวัดตรัง  ยังคงคึกคัก  มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางทางมาร่วมแสวงบุญและเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก  ประกอบกับจังหวัดตรังได้เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลังจากปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลเป็นระยะเวลา 4 เดือน จึงทำให้จังหวัดตรังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
             จากการสอบถามนางจันทิมา   มุณีกุล  ผู้ประกอบการร้านอาหารสีฟ้า ไลฟ์สไตล์ฟู้ด  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง  กล่าวว่า ทางร้านฯได้เข้าร่วมโครงการชิม ช้อป ใช้ กับกระทรวงการคลัง โดยลงชื่อร้านที่คลังจังหวัดตรัง  ทั้งนี้ทางร้านได้เปิดร้านขายอาหารมา 20-30 ปีแล้ว มีเมนูอาหารประมาณ 300รายการ ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง ซึ่งจังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองคนช่างกิน ก็มีอาหารที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง ช่วงนี้ที่จังหวัดตรัง จัดงานประเพณีถือศีลกินผักหรือประเพณีถือศีลกินเจ และเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก และมีผู้ลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้ เดินทางมาจังหวัดด้วย โดยมีผู้ลงทะเบียนมาใช้บริการวันละประมาณ 15 คน  ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ  ซึ่งโครงการฯดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและร้านอาหารเป็นอย่างมาก  ถือว่าเกิดการใช้จ่ายให้คึกคักเป็นอย่างมาก  ทางร้านได้ติดป้ายบอกว่าเข้าร่วมโครงการฯปนะชาชนที่ได้รับสิทธิ์สามารถเข้ามาใช้บริการรับประทานอาหารได้โดยไม่ต้องสอบถาม  และสาสมารถสแกนได้อย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด  นอกจากนี้ยังเชิญชวนนักท่องเที่ยวโหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตุงด้วย โดยจะได้เงินภาษีคืน 15 เปอร์เซ็นต์  เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คึกคักมากยิ่งขึ้น 

The Shopping Tasting Project has resulted in restaurants in Trang Province. Have more income With the registered citizens traveling to travel and spend In addition, during this period, during the Yom Kippur tradition Making the atmosphere very lively The restaurant has put public relations signs to participate in the Tasting Shop project so that registered people can come in to use the service without having to ask.
The atmosphere during the Yom Kippur tradition or the Vegetarian Festival in Trang is still bustling, with many people and tourists traveling on pilgrimage and traveling. In addition, Trang Province has opened the sea tourism season on October 1, after the closing of the sea tourism season for 4 months. Therefore making Trang province a lot of interest for tourists
From the inquiry, Mrs. Chantima Muneekul, a blue restaurant operator Lifestyle food Located in Trang municipality, said that the store has participated in the Tasting Shop project with the Ministry of Finance. By signing the store at Trang province warehouse The shop has opened a food shop for 20-30 years. There are about 300 food menus. For people and tourists to taste Which Trang province is known as a city of artisan people There are a variety of food for tourists to try. During this time in Trang province Organize a festival to observe the observance of the vegetable observance or vegetarianism And opening tourist season Resulting in a large number of tourists coming And there are registered shoppers using to travel to the province too In which there are approximately 15 registered users per day Since the beginning of the project The said project can generate a lot of revenue for tourism and restaurant operators. Considered to have a very active spending. The shop has a sign that says that participating in the project is eligible for access to dining without having to ask. And can scan quickly In the past, no problems were found. In addition, it invites tourists to download the Tao Tung application. With a 15 percent tax refund In order to stimulate tourism to become more active

ショッピングテイスティングプロジェクトの結果、トラン県にレストランができました。もっと収入がある登録された市民が旅行して過ごすために旅行するさらに、この期間中、Yom Kippurの伝統の間にとても活気のある雰囲気にするこのレストランでは、テイスティングショッププロジェクトに参加するために広報看板を掲示しており、登録済みの人が尋ねなくてもサービスを利用できるようになっています。
Yom Kippurの伝統やTrangのベジタリアンフェスティバルの雰囲気はまだまだ賑やかで、多くの人々や観光客が巡礼や旅行に出かけています。さらに、トラン州は4か月間の海上観光シーズンの終了後、10月1日に海上観光シーズンを開始しました。そのため、トラン県は観光客の多くの関心を集めています
問い合わせから、青いレストランのオペレーターであるチャンティマ・ムニクル夫人ライフスタイルフードトラン市に位置し、店は財務省とテイスティングショッププロジェクトに参加したと述べた。トラン県の倉庫で店に署名することによりこの店は20〜30年にわたって食料品店を開いています。約300のメニュー項目があります。人や観光客が味わうためにどのトラン州が職人の都市として知られているか観光客が試すべき様々な食べ物があります。この間、トラン県で野菜の遵守または菜食主義の遵守を観察する祭りを開催するそして、観光シーズンを開く多くの観光客がやってくるまた、州への旅行に使用する登録済みの買い物客もいます。 1日あたり約15人の登録ユーザーがいるプロジェクトの開始以来このプロジェクトは、観光事業者やレストラン事業者に多くの収入をもたらすことができます。非常に活発な支出があると考えられます。ショップには、プロジェクトに参加することで、頼むことなく食事を楽しむことができるというサインがあります。すばやくスキャンできます過去には、問題は見つかりませんでした。さらに、Tao Tungアプリケーションをダウンロードするように観光客を招待します。 15%の税金還付観光を活性化するために

購物品嚐項目已在董裡省開設了餐廳。有更多的收入與註冊公民一起旅行和消費此外,在此期間,贖罪日傳統使氣氛非常活躍這家餐廳已經張貼了公共關係標誌,以參加“品酒商店”項目,以便註冊人員無需詢問即可進入使用服務。
贖罪日(Yom Kippur)傳統或董裡(Trang)素食節期間的氣氛仍然很熱鬧,許多人和遊客朝聖和旅行。此外,董裡府在結束海上旅遊季節4個月後,於10月1日開始海上旅遊季節。因此使董裡府吸引了眾多遊客
根據查詢,藍色餐廳經營者Chantima Muneekul夫人生活方式食品該商店位於董里市,據說該商店已與財政部一起參與了品酒商店項目。通過在董裡省倉庫簽約這家商店開了一家食品店已有20到30年的歷史。帶有約300種菜單供市民和遊客品嚐董裡府被稱為工匠之城有各種各樣的食物供遊客嘗試。在這段時間在董裡府組織一個節日,以觀察對蔬菜的遵守或素食主義的遵守並開放旅遊季節導致大量遊客來而且也有註冊購物者用來前往該省每天大約有15個註冊用戶自項目開始以來該項目可以為旅遊和餐飲經營者帶來大量收入。被認為有非常積極的支出。商店上有一個標語,表明參加該項目的人無需詢問即可有資格就餐。並且可以快速掃描在過去,沒有發現任何問題。此外,它還邀請遊客下載陶東應用程序。退稅15%為了刺激旅遊業變得更加活躍

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys