Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » โรงเรียน ทหาร ร่วมต่อเติมบ้านให้นักเรียน

โรงเรียน ทหาร ร่วมต่อเติมบ้านให้นักเรียน

     โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิร่วมกับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ร่วมกันต่อเติมบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตามโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

          ที่บ้านเลขที่ 28/3 หมู่ที่ 1 ตำบลควนธานี  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ และทหารช่างจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง ช่วยกันต่อเติมบ้านให้กับนายกฤษณะพงศ์  ท่าจีน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ  ที่มีสภาพทรุดโทรม และมีห้องอยู่ห้องเดียวนอนรวมกัน 5 คน พ่อ แม่และลูก ทั้งนี้โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ได้จัดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งในโครงการนั้นมี 28 โครงงาน ที่ให้นักเรียนร่วมคิดร่วมทำในการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกันที่มีความเดือดร้อน โดยการช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยนั้น เป็น 1 ใน 28 โครงงานที่เรียกว่าโครงส่งรักและความสุข  ทั้งนี้ทางโรงเรียนฯได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อดูความเป็นอยู่ของนักเรียน และอาจารย์ณรงค์  ชูขันทร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  จากการเยี่ยมบ้านของนักเรียนพบว่าที่บ้านของนายกฤษณะพงศ์  ท่าจีน  มีสภาพชำรุดและแออัด เนื่องจากมีห้องนอนมีห้องเดียว ต้องนอนรวมกัน 5 คน พ่อ แม่ พี่ น้อง  จึงมีความเห็นให้ความช่วยช่วยเหลือในการต่อเติมบ้านให้นักเรียน มีการระดมทุนจากนักเรียนและมีผู้บริจาคเงิน ได้เงินจำนวน 5หมื่น9พันบาท จึงนำมาซื้อวัสดุในการก่อสร้าง โดยมีการก่อสร้างหลังคา ห้องนอน 1 ห้อง  ซึ่งนักเรียนและทหารช่าง จิตอาสากองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มาช่วยกันก่อสร้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จยิ่งขึ้น ขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 70เปอร์เซ็นต์ คาดว่าอีกไม่กี่วันก็แล้วเสร็จ  การช่วยเหลือในครั้งนี้ได้สร้างความดีใจและรอยยิ้มให้กับ นายกฤษณะพงศ์  ท่าจีน  และครอบครัวเป็นอย่างมากที่เพื่อนๆนักเรียน  โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิและทหารช่างจิตอาสา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  มาให้ความช่วยเหลือ 

Wat Khuan Wiset Secondary School, Foundation with the 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province, together to build a house for students at Wat Kuan Wiset Foundation According to the Morality Project in honor of His Majesty the King Phra Wachiraklao
At House No. 28/3, Village No. 1, Khuan Thani Sub-district, Kantang District, Trang Province. The group of teachers and students at Wat Khuan Wiset School, Foundation and Mechanics from the 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp. Huay Yot district, Trang province. Helping build the house for Mr. Krishana Phong Tha Chin, Mattayomsuksa 4.4 students at Wat Kuan Wiset School. With disrepair And there is a single room sleeping together 5 people, parents and children. In this regard, the Khuan Wiset High School Foundation has organized the Moral Project in Honor of His Majesty the King Phra Wachiraklao There are 28 projects in that project. That allows students to think together to help fellow students who are in trouble By helping to repair the dwelling house Is one of 28 projects called the project to send love and happiness However, the school has advisors to visit the students' home. To see the well-being of students And Ajarn Narong Chu Khanat, a high school counselor 4/4 According to the visiting of the students' houses, it was found that the house of Mr. Krishana Pongthachin was damaged and overcrowded. Since there is only one bedroom Having to sleep 5 people together, parents, brothers and sisters have an opinion to help to help build a house for students. Funding from students and donors Paid in the amount of 50,000 9 thousand baht Therefore used to buy construction materials With the roof construction 1 bedroom In which students and technicians Volunteer spirit, 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province, helping each other to construct To complete the work Currently, approximately 70 percent of the construction has been done. Expected that it would be completed in a few days This help created joy and smiles for Kritana Pongthacheen and family are very much friends of students at Wat Khuan Wiset Foundation and volunteer technicians. 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province to help

ワット・クアン・ウィセット中等学校、第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、トラン県フアイヨート地区、プラヤ・ラトサダヌプラディトキャンプ、ワット・クアン・ウィセット財団の学生のための家を建設する財団国王Ma下を称える道徳プロジェクトによるとプラワチラクラオ
トラン県カンタン郡第1村、第1村28/3番地、プラヤラサダヌプラディットキャンプ、第15歩兵連隊、第4歩兵大隊のワットクアンウィセット学校、財団、および機械工の教師と生徒のグループ。トラン県フアイヨート地区ワット・クアン・ウィセット・スクールのマッタヨムスクサ4.4学生のクリシャナ・フォン・タ・チン氏の家の建設を支援。破損ありそして、5人、両親と子供が一緒に寝ているシングルルームがありますこの点に関して、クアンウィセット高校財団は、国王Ma下を称えるモラルプロジェクトを組織しましたプラワチラクラオそのプロジェクトには28のプロジェクトがあります。これにより、生徒は一緒に考えて、困っている仲間の生徒を助けることができます住宅の修理を手伝う愛と幸福を送るプロジェクトと呼ばれる28のプロジェクトの1つですしかし、学校には生徒の家を訪問するアドバイザーがいます。学生の幸福を見るために高校のカウンセラーであるAjarn Narong Chu Khanat、4/4学生の家を訪問したところ、クリシャナ・ポンタチン氏の家が破損し、過密状態であることがわかりました。ベッドルームは1つしかないので一緒に5人寝なければならないので、両親、兄弟、姉妹は、学生のための家を建てるのに役立つ意見があります。学生と寄付者からの資金提供50,000 9000バーツの金額で支払われるしたがって、建設資材を購入するために使用屋根工事で1ベッドルームどの学生と技術者ボランティア精神、第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、トラン県フアイヨート地区、プラヤラトサダヌプラディットキャンプ、お互いの建設を支援作業を完了するには現在、建設の約70パーセントが完了しています。数日で完了すると予想されるこの助けにより、喜びと笑顔が生まれましたKritana Pongthacheenと家族は、Wat Khuan Wiset Foundationの学生とボランティア技術者の非常に多くの友人です。第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、トラン県フワイヨート地区、プラヤ・ラトサダヌプラディットキャンプ

Wat Khuan Wiset中學,第4步兵營,第15步兵團,Trang省槐縣區Phraya Ratsadanupradit營地基金會,共同為Wat Kuan Wiset基金會蓋了一棟學生房根據道德計劃以紀念國王Ma下Phra Wachiraklao
在董裡府坎塘區坤塔尼街道1號村第28/3號房屋中,這群師生來自Wat Phhuan Wiset學校,第4步兵營,第15步兵團,Phraya Ratsadanupradit營地。董裡府懷伊縣(Wayy Yot),幫助Wat Kuan Wiset學校的Matalayomsuksa的Krishana Phong Tha Chin先生4.4的學生蓋房子。失修還有一個單人房,可容納5個人,父母和孩子,為此,Khuan Wiset高中基金會組織了道德計劃以紀念國王King下。 Phra Wachiraklao該項目中有28個項目。這使學生可以一起思考,以幫助遇到麻煩的同學通過幫助修理房屋是被稱為傳遞愛與幸福的項目的28個項目之一但是,學校有顧問參觀學生的家。看到學生的幸福還有高中輔導員Ajarn Narong Chu Khanat 4/4根據對學生房屋的訪問,發現Krishana Pongthachin先生的房屋已損壞並人滿為患。由於只有一間臥室父母,兄弟和姐妹必須一起睡5個人,他們有意見要幫助為學生蓋房子。來自學生和捐助者的資金支付了50,000 9,000泰銖因此用於購買建築材料與屋頂施工一間臥室在其中學生和技術人員志願者精神,第4步兵營,第15步兵團,董裡府淮南縣Phraya Ratsadanupradit營地,彼此幫助建造完成工作目前,大約70%的施工已經完成。預計將在幾天內完成這種幫助為人們創造了喜悅和微笑Kritana Pongthacheen和家人是Wat Khuan Wiset基金會學生和志願技術人員的朋友。董裡府懷約區Phraya Ratsadanupradit營地的第4步兵營,第15步兵團幫助

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys