Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ศาลเจ้ากิวอ่องเอี๋ย ทำพิธีจุดประทัดสายแรก เพื่ออัญเชิญองค์กิวอ๋องไต่เต่

ศาลเจ้ากิวอ่องเอี๋ย ทำพิธีจุดประทัดสายแรก เพื่ออัญเชิญองค์กิวอ๋องไต่เต่

ศาลเจ้ากิวอ่องเอี๋ย ทำพิธีจุดประทัดสายแรก เพื่ออัญเชิญองค์กิวอ๋องไต่เต่ และองค์เทพเจ้าออกโปรดสาธุชนที่ร่วมประเพณีถือศีลกินเจ ในขณะที่ร่างทรงได้แสดงอภินิหาร ใช้เหล็กแหลมทิ่มแทงตามร่างกาย สร้างความตื่นตาตื่นใจและความหวาดเสียวให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

             ที่ศาลเจ้ากิวอ่องเอี๋ย จังหวัดตรัง นายลือชัย   เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในในพิธีจุดประทัดสายแรกของศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย  โดยมีด้วย พ.ต.อ.สันทัด  วินสน    รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  นางสาวนันทวัน  ศิริโภคพัฒน์  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง  พร้อมด้วยส่วนราชการ เ ร่วมในพิธีจุดประทัดสายแรกในงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้ากิวอ่องเอี๋ย ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของจังหวัดตรัง  ได้สืบทอดเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักมายาวนานกว่า 100 ปี การถือศีลกินเจเป็นการชำระล้างร่างกายและจิตใจให้สะอาด โดยการละเว้นโลกียวัตร และถือศีลห้าโดยเคร่งรัด ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสัตว์ สวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาจิต และขอพรเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและครอบครัว หลังจากนั้น ได้มีการแห่องค์กิวอ่องไต่เต่ ซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดของศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย และเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ออกเยี่ยมลูกหลานผู้มีจิตศรัทธา หรือออกเที่ยวในเขตตัวเมืองเทศบาลนครตรัง โดยมีผู้ที่ถือศีลกินเจในชุดนุ่งขาวห่มขาว ให้ความสนใจออกมากราบไหว้องค์ศักดิ์สิทธิ์ และร่วมขบวนแห่องค์ศักดิ์สิทธิ์ กันเป็นจำนวนมาก
           นอกจากนี้ยังมีขบวนริ้วธง ขบวนมังกร และการเล่นเกี้ยว โดยผู้ที่เล่นเกี้ยวนั้นจะเล่นเกี้ยวขณะจุดประทัด ทำให้เสียงดังสนั่นในบริเวณที่ขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์ผ่าน ขณะเดียวกันก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ติดตามเฝ้าชมในทุกจุดที่มีขบวนแห่องค์ศักดิ์สิทธิ์เดินผ่าน ทำให้บรรยากาศภาพรวมเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทุกเส้นทาง สำหรับการแสดงอภินิหารของบรรดาม้าทรง ยังคงมีเหมือนทุกปีที่ผ่านมา อาทิ การใช้เหล็กแหลมแทงตามปาก ใบหน้า และลำคอ หรือของมีคมและสิ่งของอื่นๆ มาทิ่มแทงตามร่างกาย ซึ่งสร้างความหวาดเสียวและประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาก็ยังมีการตั้งโต๊ะบูชาองค์ศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าห้างร้านของตัวเอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว ทำให้กิจการเค้าขายต่าง ๆ เจริญรุ่งเรือง 

Gioong Ie Shrine Perform the first firecrackers ceremony In order to invite Ong Keng Tai To And the gods, please the good people who attend the vegetarian diet While the mediums performed miracles Using sharp spikes to pierce the body Create excitement and awe to the people and tourists who attend many ceremonies.
At the Giwong Eia Shrine in Trang province, Mr Lueachai Charoensap, the governor of Trang province Is the chairman of the first firecrackers ceremony of Gyu Ong Ie Shrine, with Col. Santadawin Son, Deputy Provincial Police Commander Mrs. Uchit Charoensap, Prime Minister of the Red Cross, Trang Province Miss Nantawan Siripok Phat Tourism Director of Thailand Trang Office Along with government officials participating in the first firecrackers ceremony at the Givongyari Shrine Festival. Which is the oldest shrine of Trang province Has inherited the tradition of eating vegetarian food for over 100 years. Vegetarianism is a cleansing of the body and mind. By refraining from the world And observe the five precepts by strict Do not take advantage of others Not encroach on animals Praying meditation And pray for the prosperity of yourself and your family Which is the highest deity of Gyu Ong Ie Shrine And invite various holy ones Visited the children of the faith Or hang out in Trang city area With people observing vegetarianism in white robes wearing white robes Paying attention to the sacred god And join the holy procession A lot
There are also flag parades, dragon parades, and wooing. In which the person who plays the woo will play woo while lighting the firecrackers Causing a thunder in the area where the Holy Procession passed While also having citizens and tourists Followed and watched every spot where the Holy Parade walked through Causing the overall atmosphere to become bustling throughout all directions For the supernatural performances of the horses Still like every year, such as piercing the mouth, face and neck or sharp objects and other things Come to pierce the body Which creates a lot of terror and citizens and tourists. At the same time, people in the faith also have a table to worship the sacred area in front of their home or store For the prosperity of oneself and family, causing various businesses to thrive

ジオオンイエ神社最初の爆竹セレモニーを行うOng Keng Tai Toを招待するためにそして神々、菜食に参加する善良な人々を喜ばせてください媒体は奇跡を行ったが鋭いスパイクを使用して体に穴を開ける多くの式典に出席する人々と観光客に興奮とa敬の念を抱かせてください。
トラン県のギウォン・エイア神社で、トラン県の知事であるLueachai Charoensap氏Gyu Ong Ie Shrineの最初の爆竹セレモニーの議長であり、副警察署長のサンタダウィン・ソン大佐とトラン州赤十字首相ウチット・チャロエンサップ夫人ミス・ナンタワンシリポックファットタイの観光局長トランオフィスGivongyari Shrine Festivalでの最初の爆竹セレモニーに参加する政府関係者とともに。トラン県で最も古い神社ですベジタリアン料理を100年以上食べる伝統を継承しており、菜食主義は身体と心の浄化です。世界を控えることによってそして厳格な5つの教訓を守ってください他の人を利用しないでください動物に侵入しない祈る瞑想そして、あなた自身とあなたの家族の繁栄のために祈ってくださいギュオンイエ神社の最高神そして、様々な聖なるものを招待する信仰の子供たちを訪問したまたはトラン市内でたむろする白いローブを着た白いローブで菜食主義を観察している人々と神聖な神に注意を払うそして聖行列に参加するたくさん
フラグパレード、ドラゴンパレード、およびウーイングもあります。ウーを演じる人が爆竹を照らしながらウーを演奏する聖行列が通り過ぎた地域で雷を引き起こす市民と観光客もいる一方でホーリーパレードが通過したすべてのスポットを追跡しました全体の雰囲気があらゆる方向で賑やかになる馬の超自然的なパフォーマンスのために口、顔、首、鋭利なものなどを刺すなど、毎年のように体に穴を開けに来てそれは多くの恐怖と市民と観光客を生み出します。同時に、信仰を持つ人々は、自分の家や店の前の神聖なエリアを崇拝するテーブルも持っています自分と家族の繁栄のために、さまざまなビジネスを繁栄させる

ong江神社進行第一次鞭炮儀式為了邀請王景泰來和神,請參加素食的好人媒介創造奇蹟用尖刺刺穿身體給參加許多儀式的人們和遊客帶來興奮和敬畏。
在董裡省的Giwong Eia神社中,董裡省省長Lueachai Charoensap先生與圭亞那副省長司令桑達文上校一起擔任圭王I靖國神社第一次鞭炮儀式的主席董裡府紅十字會總理烏吉特·沙倫薩普夫人南塔灣小姐西里波柏泰國旅遊局局長董里辦公室以及參加政府慶祝節的日本王牛i神社第一次鞭炮儀式的政府官員董裡最古老的神社飲食飲食的傳統已經有100多年的歷史了,素食主義是對身心的淨化。通過避免世界並嚴格遵守五個戒律不要利用他人不侵害動物祈禱冥想並為自己和家人的繁榮祈禱這是圭王On神社的最高神靈並邀請各種聖人拜訪了信仰的孩子或在董里市區閒逛人們穿著白色長袍觀察穿著白色長袍的素食主義關注神聖之神並加入聖潔遊行很多
也有國旗遊行,龍遊行和求愛。演奏低音的人將在點燃鞭炮的同時演奏低音在聖行遊行過的地區引起雷聲同時也有市民和遊客跟隨並觀看聖遊行所走過的每個地點使整體氣氛變得四面八方對於馬的超自然表演仍然像每年一樣,例如刺穿嘴,臉和脖子或尖銳的物體等來刺穿身體這造成了很多恐怖,給公民和遊客帶來了恐懼,與此同時,有信仰的人們也有一張桌子在他們家或商店前的神聖區域內崇拜。為了自己和家庭的繁榮,使各種事業蓬勃發展
 

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys