Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ดูแลรักษาแนวปะการังท้องทะเลตรัง

ดูแลรักษาแนวปะการังท้องทะเลตรัง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดใช้พลาสติก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเล  ทั้งนี้มีการวางบูมในการดักขยะที่อยู่ในทะเล ป้องกันไม่ให้เข้ามาชายฝั่ง  ส่วนการอนุรักษ์พะยูนนั้นได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับประชาชนและประมงชายฝั่งช่วยกันดูแลพะยูนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าพะยูนน้อยมาเรียมจะตายไปแล้วก็ตาม

            นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.พร้อมด้วยนายอภิชัย. เอกวนากุล. ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ,นายไมตรี. แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  และเจ้าหน้าที่ฯพร้อมด้วยศิลปินเพลงเพื่อชีวิต  ลงเรือเพื่อสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน บริเวณเกาะลิบง เกาะมุกด์  เกาะยา  รวมถึงแนววางทุ่น เพื่อให้แสดงพื้นที่ไม่ให้เรือเข้าไปใกล้บริเวณและให้เรือผูกเชือกกับทุ่น เนื่องจากบริเวณที่มีทุ่นนั้นเป็นบริเวณที่มีปะการังอยู่ รวมไปถึงสัตว์น้ำวัยอ่อนที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง หากไม่มีการวางแนวทุ่น  เมื่อเรือนำนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วทิ้งสมอเรือจะทำให้ปะการังเสียหายและตายในที่สุด  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำวัยอ่อนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว  ปะการังส่วนใหญ่ในท้องทะเลตรัง เป็นปะการังเขากวาง และดอกไม้ทะเล นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังที่สวยงามของจังหวัดตรัง เป็นจำนวนมาก และในวันที่ 1 ตุลาคมที่จะถึงนี้ จังหวัดตรังจะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วจึงต้องมีการสำรวจและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรัง
              นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กล่าวว่าขอความร่วมมือจากพี่น้อง ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของพลาสติก  ควรงดการใช้พลาสติก และไม่ทิ้งพลาสติกลงในทะเล หรือบริเวณแหล่งท่องเที่ยว  เนื่องจากพลาสติกมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเล ทุกชนิด อีกทั้งเมื่อต้องสูญเสียพะยูนน้อยมาเรียม จากกินพลาสติกเข้าไป จึงต้องมีการณรงค์การเลิกใช้พลาสติกตามแหล่งท่องเที่ยว หันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือปิ่นโตในการนำอาหารมารับประทาน  นอกจากนี้ได้มีการให้เจ้าหน้าที่วางบูม (บูม คือ ทุ่นลอยน้ำด้านบน ด้านล่างจะเป็นอวนหรือตาข่าย เอาไว้ดักขยะที่ลอยอยู่ในทะเล)  ในส่วนของการอนุรักษ์พะยูนนั้น ยังคงมีการอนุรักษ์พะยูนอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับชาวประมง ประชาชน ในการช่วยกันดูแลพะยูนให้อยู่คู่ท้องทะเลตรังต่อไป  

Department of Marine and Coastal Requesting cooperation from the people to stop using plastic Because it affects the environment and marine animals There is a boom in waste trapping at sea. Prevent coming into the coast As for the dugong conservation, the officials are instructed to work with the people and coastal fisheries to continuously look after the dugong. Even though Mariam's dugong is dead
Jaresak Nantawong, Deputy Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources, together with Mr Apichai. Ekawanakul. Director of the Mangrove Forest Resources Conservation Office, Mr Maitri. Saeng Ariyanan, Director of the Office of Marine and Coastal Resources Management 10th and staff, along with music artists for life Get on a boat to explore the abundance of mangrove forests. The area of ​​Koh Libong, Koh Mook, Koh Ya including buoy stands In order to show the area not to let the boat approach the area and have the rope tied to the buoy Since the area that has the buoy is an area that has coral Including larvae that live along coral reefs If there is no buoy orientation When the boat brings tourists to travel and then leave the anchor, the coral will cause damage and eventually die. Which will affect the larvae living in the area Most corals in the Trang sea Is a staghorn coral And anemone Tourists come to visit snorkeling in beautiful coral reefs of Trang province a lot, and on October 1 this coming Trang province is opening the tourist season and therefore must be explored and prepared to welcome tourists who are traveling to Trang.
Jaresak Nantawong, Deputy Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources Said that asking for cooperation from brothers Citizens and tourists Must pay attention to the issue of plastic. Should refrain from using plastic And do not throw plastic into the sea Or tourist areas Because plastic affects all marine animals and also has to lose a little dugong, Mariam From eating plastic to Therefore having to stop using plastic as tourist attractions Turn to use natural materials or food carrier to bring food to eat In addition, officials have to put the boom (the boom is buoyancy above. Below it is a net or net. To trap the garbage floating in the sea) As for the dugong conservation Manatee conservation is still ongoing. By collaborating with fishermen and people to help look after the dugong to stay in the Trang sea

海洋資源局プラスチックの使用をやめるために人々に協力を要請する環境と海洋動物に影響するため海での廃棄物のトラッピングにブームがあります。海岸に入らないようにするジュゴンの保全については、職員はジュゴンの世話を継続するために人々や沿岸漁業と協力するように指示されています。マリアムのジュゴンは死んでも
ジャレサックナンタウォン、海洋および沿岸資源局副局長、アピチャイ氏。エカワナクル、マングローブ森林資源保護事務所所長、マイトリ氏。 Saeng Ariyanan、海洋および沿岸資源管理局第10代およびスタッフ、そして生涯の音楽アーティストボートに乗って、豊富なマングローブ林を探索してください。ブイスタンドを含むリボン島、ムック島、ヤ島のエリアボートがエリアに近づかないようにエリアを表示し、ブイにロープを結び付けるためブイがあるエリアはサンゴがあるエリアなのでサンゴ礁に沿って生息する幼虫を含むブイの向きがない場合ボートが旅行者を旅行に連れて行き、アンカーを離れると、サンゴは損傷を引き起こし、最終的に死にます。その地域に住んでいる幼虫に影響しますトラン海のほとんどのサンゴtagのサンゴですそしてアネモネ観光客はトラン県の美しいサンゴ礁でシュノーケリングを頻繁に訪れ、10月1日にこの来ますトラン州は観光シーズンを迎えているため、トランに旅行する観光客を歓迎するために探検し、準備する必要があります。
ジャレサックナンタウォン、海洋資源局副局長兄弟に協力を求めると言った市民と観光客プラスチックの問題に注意する必要があります。プラスチックの使用を控えるべきそして海にプラスチックを投げ込まないでくださいまたは観光地プラスチックはすべての海洋動物に影響し、ジュゴンを少し失う必要があるため、マリアムプラスチックを食べることからしたがって、観光スポットとしてのプラスチックの使用を停止する必要があります食物を食べるために、天然素材または食物担体を使用するようにしますさらに、当局者はブームを立てる必要があります(ブームは上記の浮力です。その下はネットまたはネットです。海に浮かぶゴミを捕まえるために)ジュゴン保全はマナティー保全は現在も進行中です。漁師や人々と協力して、ジュゴンがトラン海に滞在するのを手伝う

海洋與海岸資源系要求人們合作停止使用塑料因為它影響環境和海洋動物海上廢物捕撈正蓬勃發展。防止它進入海岸關於儒艮保護,指示官員與人民和沿海漁業一起不斷照顧儒艮。即使瑪麗安的儒艮死了
海洋和沿海資源部副總幹事Jaresak Nantawong和Apichai先生一起。 Ekawanakul。紅樹林森林資源保護辦公室主任Maitri先生。海洋與沿海資源管理辦公室10號主任Saeng Ariyanan及其員工以及終身音樂藝術家上船探索豐富的紅樹林。力邦島,穆克島,亞島(包括浮標)所在的區域為了顯示該區域,不要讓船靠近該區域並將繩索綁在浮標上因為有浮標的區域是有珊瑚的區域包括生活在珊瑚礁中的幼蟲如果沒有浮標方向當船帶遊客旅行然後離開錨點時,珊瑚將造成破壞並最終死亡。這會影響該地區的幼蟲董里海中大多數珊瑚是鹿角珊瑚和海葵遊客來了很多在董里美麗的珊瑚礁浮潛,並在10月1日這董裡府正在開放旅遊季節,因此必須進行探索並做好準備,歡迎來董裡的遊客。
海洋與沿海資源部副總幹事Jaresak Nantawong說,請兄弟合作市民和遊客必須注意塑料的問題。應避免使用塑料請勿將塑料丟入海中或旅遊區因為塑料會影響所有海洋動物,而且還必須失去一些儒艮,所以瑪麗亞姆從吃塑料到因此,必須停止使用塑料作為旅遊景點轉向使用天然材料或食物載體來食用食物此外,官員們必須將吊桿(吊杆位於浮力上方。在它下面是一個網或一個網。捕捉漂浮在海中的垃圾)至於儒艮養護海牛的保護仍在進行中。與漁民和人們合作,幫助照顧儒艮留在董里海

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys