Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ร่วมใจรักษ์ พิทักษ์หาดปากเมง ถิ่นทะเลตรัง SAT Save Sea @ Pak Meng

ร่วมใจรักษ์ พิทักษ์หาดปากเมง ถิ่นทะเลตรัง SAT Save Sea @ Pak Meng

 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม “ร่วมใจรักษ์ พิทักษ์หาดปากเมง ถิ่นทะเลตรัง SAT Save Sea @ Pak Meng”โดยพร้อมใจกันเก็บขยะบริเวณชายหาดปากเมง ต้อนรับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

             ที่บริเวณหาดปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นายธรรมวรรธ  วงศ์เจริญยศ  กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ร่วมใจรักษ์ พิทักษ์หาดปากเมง ถิ่นทะเลตรัง SAT Save Sea @ Pak Meng” ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กกท. ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจรักษาความสะอาดบริเวณชายหาด และสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงความเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชน
              สำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬา โดยเป็นศูนย์กลางในการติดต่อร่วมมือกับองค์กรกีฬา  กำกับและติดตามการดำเนินกิจกรรมการกีฬาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ  กีฬาอาชีพ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  การบริการทางการกีฬาและอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อขับเคลื่อนกีฬาของประเทศได้อย่างเป็นระบบ  นอกจากนี้ภารกิจหลักดังกล่าว กกท.ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม  จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กกท.ยังได้มอบอุปกรณ์เครื่องครัวให้กับชมรมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด และมอบอุปกรณ์กีฬาให้สถานศึกษาและหน่วยงาน จำนวน  5 แห่ง โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน

The Sports Authority of Thailand together with relevant agencies organized the "Ruam Jai Rak" activity. Phithak Beach Trang Local Sea, SAT Save Sea @ Pak Meng "together to collect garbage at Pak Meng Beach Welcoming the opening of the tourist season
At Pak Meng Beach area, Mai Fad Sub-district, Sikao District, Trang Province, Mr Thammawong Wongcharoenyos, Sport Authority of Thailand Was the president of the activity "Ruamjai Rak Phithak Beach Trang Save Sea @ Pak Meng "which represents the SAT's social and environmental responsibility (CSR) of the year 2019 for the participants and the people in the area to join forces to keep the beach clean. And create awareness to preserve the environment to be natural Is a quality tourist attraction, generating income and economic development for the community.
Orphan Lassen 1 For the Sports Authority of Thailand is responsible for promoting sports. By being a center for dealing with sports organizations Supervise and monitor sport activities under the strategy of sport development excellence, professional sports, sports science Sports services and sports industry to drive the country's sports systematically In addition, the said main mission The SAT is also aware of the importance. In showing social responsibility And the environment Therefore, the company conducts social and environmental activities continuously every year. In addition, SAT has also provided kitchen utensils to the Housewife Club of Mai Fad Subdistrict Administrative Organization. And sport equipment was given to 5 educational institutions and agencies. There were 600 participants in this activity.

タイのスポーツ局は、関連機関とともに「Ruam Jai Rak」活動を組織しました。ピタックビーチTrang Local Sea、SAT Save Sea @ Pak Meng "Pak Meng Beachでゴミを集める観光シーズンの開幕を歓迎
トラン県、シカオ地区、Mai Fad地区、Pak Meng Beachエリア、タイスポーツ局、Thammawong Wongcharoenyos氏活動の責任者であった「Ruamjai RakピタックビーチTrang Save Sea @ Pak Meng」は、参加者と地域の人々がビーチをきれいに保つために力を合わせるための2019年のSATの社会的および環境的責任(CSR)を表しています。環境を自然に保つための意識を高める質の高い観光名所であり、コミュニティの収入と経済発展を生み出しています。
オーファンラッセン1タイのスポーツ局については、スポーツを促進する責任があります。スポーツ組織に対処するためのセンターであることによりスポーツ開発の卓越性、プロスポーツ、スポーツ科学の戦略の下でスポーツ活動を監督および監視する国のスポーツを体系的に推進するスポーツサービスとスポーツ産業また、上記の主な使命SATも重要性を認識しています。社会的責任を示すそして環境そのため、毎年社会活動と環境活動を実施し続けることに加えて、SATはMai Fad Subdistrict Administrative OrganizationのHousewife Clubにも台所用品を提供しています。また、スポーツ用品は5つの教育機関と機関に提供され、600人の参加者がありました。

泰國體育局與有關機構共同組織了“ Ruam Jai Rak”活動。披他海灘董里地方海,SAT拯救海@白孟“一起在白孟海灘收集垃圾歡迎旅遊旺季開幕
在泰國董裡府西考區邁發區白芒海灘區,泰國體育總局Thammawong Wongcharoenyos先生是活動的主席“ Ruamjai Rak披他海灘“ Trang Save Sea @ Pak Meng”代表了SAT在2019年的社會和環境責任(CSR),以便參與者和該地區的人們攜手維護海灘的清潔。並樹立意識以保護環境自然是優質的旅遊勝地,為社區創造收入和經濟發展。
孤兒拉森1泰國體育局負責促進體育運動。通過成為與體育組織打交道的中心在體育發展卓越,專業體育,體育科學的戰略下監督和監測體育活動體育服務業和體育產業系統地推動國家體育發展另外,上述主要任務國家稅務總局也意識到其重要性。在表現社會責任和環境因此,公司每年都在進行社會和環境活動,此外,國家稅務總局還向麥法德街道行政組織的家庭主婦俱樂部提供了廚具。並向5個教育機構提供了運動器材,有600人參加了這項活動。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys