Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ปล่อยเต่าทะเล ที่ติดอวนของชาวประมงคืนสู่ธรรมชาติ และปลูกหญ้าทะเล

ปล่อยเต่าทะเล ที่ติดอวนของชาวประมงคืนสู่ธรรมชาติ และปลูกหญ้าทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ปล่อยเต่าทะเล ที่ติดอวนของชาวประมงคืนสู่ธรรมชาติ และปลูกหญ้าทะเล เพื่อเป็นแหล่งอาหารของพะยูน  โดยนำเยาวชนและศิลปินเพลงเพื่อชีวิต ร่วมปลูกหญ้าทะเล การเก็บขยะบริเวณชายทะเล ตามโครงการบอกรักษ์ทะเลตรัง ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดตรัง.

           ที่บริเวณหาดคลองสน  อำเภอสิเกา. จังหวัดตรัง  นายจเรศักดิ์. นันตะวงษ์. รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. นายอภิชัย. เอกวนากุล. ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน. นายไมตรี. แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ หงา คาราวาน., อิ้ดฟุตบาท. ,วงโฮป เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล   ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 300 คน. ได้ร่วมจัดกิจกรรมบอกรักษ์ทะเลตรัง ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดตรัง.
            สำหรับกาจัดกิจกรรม ได้มีการปล่อยเต่าทะเล 3 ตัว ที่ติดอวนของชาวประมง  ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่นำรักษาจนหาย จึงปล่อยกลับคืนสู่ทะเล กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด  การแสดงบทเพลงของศิลปิน และได้ร่วมปลูกหญ้าทะเล จำนวน. 5,000. กล้า  เพื่อเป็นแหล่งอาหารของพะยูนในท้องทะเลตรัง ได้เข้ามากินและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนให้เจริญเติบโตอีกด้วย 
https://www.youtube.com/watch?v=75QZW0ix21c&feature=youtu.be
Department of Marine and Coastal Releasing sea turtles That attaches to the fishing nets to return to nature And planting seagrass To be a food source for dugongs By bringing youth and music artists for life Join to grow seagrass Seashore collection According to the Trang Sea Conservation Project Under the Conservation and Rehabilitation of Maritime and Coastal Resources in Trang Province.
At Khlong Son Beach, Sikao District, Trang Province, Mr. Jaresak Nantawong. Deputy Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources Mr. Apichai. Ekvanakul. Director of the Mangrove Forest Resources Conservation Office. Mr. Maitri Saeng Ariyanan, Director of the Office of Marine and Coastal Resources Management 10, the staff of the Office of Marine and Coastal Resource Management 10 together with the National Artists Caravan., The Footpath., The Hope Group, a network of volunteers protecting the sea, community leaders, students, and about 300 people in the area. Under the Conservation and Rehabilitation of Maritime and Coastal Resources in Trang Province.
For eliminating activities Has released 3 sea turtles attached to the fishnet Which received help from the villagers and the staff until healed Released back to the sea Beach garbage collection activities Artist performance And participated in the cultivation of seagrass in the amount of. 5,000. Dare to be a food source for dugongs in Trang sea Came to eat and be a nursery for the larvae to grow as well

海洋資源局ウミガメの放流自然に戻るために漁網に取り付けますそして海草を植えるジュゴンの食料源になる若者や音楽アーティストを生かして参加して海草を育てる海岸コレクショントラン海保全プロジェクトによるとトラン州の海上および沿岸資源の保全と修復の下で。
トラン県シカオ地区、クローンソンビーチにて、Jaresak氏Nantawong。海洋資源局副局長アピチャイ氏、エクバナクル氏、マングローブ森林資源保護局長。 Mr. Maitri Saeng Ariyanan、海洋および沿岸資源管理局10のディレクター、海洋および沿岸資源管理局10のスタッフ、国立芸術家キャラバンと共に、The Footpath。、希望グループ、海を守るボランティアのネットワーク、地域のリーダー、学生、そしてこの地域の約300人。トラン州の海上および沿岸資源の保全と修復の下で。
活動を排除するために網に取り付けられたウミガメを3匹解放しました治るまで村人とスタッフから助けを受けたしたがって、海に戻ったビーチごみ収集活動アーティストのパフォーマンス5,000匹の海草の栽培に参加しました。食べに来て、幼虫も成長するための保育園になりました

海洋與海岸資源系釋放海龜附著在漁網上以回歸自然並種植海草成為儒艮的食物來源通過將青年和音樂藝術家帶入生活一起種植海草海濱收藏根據董里海洋保護項目在董裡省海洋和沿海資源的保護和修復之下。
在董裡府西考區的空子海灘,賈雷薩克先生Nantawong。海洋和沿海資源部副總幹事Apichai先生Ekvanakul紅樹林森林資源保護辦公室主任。海洋和沿海資源管理辦公室10主任Maitri Saeng Ariyanan先生,海洋和沿海資源管理辦公室10的工作人員以及《行人路》國家藝術家大篷車。希望集團是一個保護海洋的志願者網絡,社區負責人,學生和該地區的約300人的網絡。在董裡省海洋和沿海資源的保護和修復之下。
消除活動釋放了3只附著在魚網上的海龜得到村民和員工的幫助,直到until愈釋放回海海灘垃圾收集活動藝術家表演並參與了海草的種植。5,000。敢成為董里海儒艮的食物來源來吃東西並成為幼蟲成長的苗圃

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys