Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ปลูกป่าชายเลน ไม้โกงกางใบเล็กคืนสู่ธรรมชาติ

ปลูกป่าชายเลน ไม้โกงกางใบเล็กคืนสู่ธรรมชาติ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับประชาชน นักเรียน พร้อมใจกันปลูกป่าชายเลนโดยการปลูกต้นโกงกางใบเล็ก ในพื้นที่บ่อกุ้งที่ยึดคืนจากกลุ่มนายทุน จำนวน 6 ไร่  เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติหลังจากที่ถูกนายทุนบุกรุก

            ที่บ้านหัวหิน  หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยนายจเรศักดิ์. นันตะวงษ์. รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. นายอภิชัย. เอกวนากุล. ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน. นายไมตรี. แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ร่วมกับศิลปินวงโฮป   
            ทั้งนี้การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนโดยการปลูกต้นโกงกางใบเล็ก จำนวน 4 พันต้น  บนพื้นที่ 6 ไร่ที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (ตรัง) ซึ่งถูกนายทุนบุกรุกเข้าไปในพื้นที่เพื่อทำบ่อกุ้ง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ยึดคืนแล้วจึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์คืนสู่ธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน และนักเรียนเรียน  และศิลปินวงโฮป ร่วมปลูกต้นโกงกางในครั้งนี้ด้วย  อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวด เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น โดยขอความร่วมมือจากประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน หากมีการบุกรุกขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อดำเนินตรวจสอบและจับกุมผู้ที่บุกรุกต่อไป


Department of Marine and Coastal Join the people and students together to plant mangrove forest by planting small mangrove trees. In the area of ​​shrimp ponds that have been reclaimed from the capitalists of 6 rai to restore fertility to nature after being invaded by capitalists
At Hua Hin Village No. 6, Bo Hin Subdistrict, Sikao District, Trang Province, Department of Marine and Coastal Resources by Mr. Jaresak Nantawong. Deputy Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources Mr. Apichai. Ekvanakul. Director of the Mangrove Forest Resources Conservation Office. Mr. Maitri Saeng Ariyanan, Director of the Office of Marine and Coastal Resources Management 10, the staff of the Office of Marine and Coastal Resource Management 10 together with the artist Hope
The mangrove forest planting activities are organized by planting small leaves of mangrove trees. 4,000 trees on an area of ​​6 rai, staffed by the Office of Marine and Coastal Resources Management 10 (Trang), which was invaded by capitalists into the shrimp ponds. After that, the authorities seized it and then organized a mangrove planting activity. To return fertility back to nature With staff Village leaders, citizens and students And Hope band artists Participate in planting mangrove trees this time as well. However, the staff are strict. In order not to invade more areas of marine and coastal resources By asking for cooperation from the public Village leader If there is an invasion, notify the authorities immediately. In order to investigate and arrest intruders

海洋資源局人と生徒が一緒になって、小さなマングローブの木を植えてマングローブ林を植えます。 6 raiの資本家から回収されたエビの池のエリアでは、資本家に侵略された後、自然に生殖力を回復するために
ホアヒンで村No. 6、ボヒン郡、チャン県、シカオ地区、ジャレサック氏による海洋沿岸資源局Nantawong。海洋資源局副局長アピチャイ氏、エクバナクル氏、マングローブ森林資源保護局長。海洋海洋資源管理局10のディレクターであるMaitri Saeng Ariyanan氏、芸術家ホープとともに海洋海洋資源管理局10のスタッフ
マングローブ林の植樹活動は、マングローブの木の小さな葉を植えることで構成されています。 6 raiの地域に4,000本の木があり、資本家がエビの池に侵入した海洋および沿岸資源管理局10(トラン)のスタッフがいます。その後、当局はそれを押収し、マングローブ植林活動を組織しました。生殖能力を自然に戻すためにスタッフと村の指導者、市民、学生そして、希望バンドのアーティスト今回もマングローブの植樹に参加してください。ただし、スタッフは厳格です。海洋および沿岸資源のより多くの領域に侵入しないために公衆からの協力を求めることにより村のリーダー侵入があった場合は、直ちに当局に通知してください。侵入者の調査と逮捕を継続するため

海洋與海岸資源系與人們和學生一起,通過種小紅樹林來种红樹林。在被6萊資本家收回的蝦塘地區,以便在被資本家入侵後恢復自然的肥沃性
在華欣Jaresak先生海洋和沿海資源部,董裡,西貢區,博欣街道第6村Nantawong。海洋和沿海資源部副總幹事Apichai先生Ekvanakul紅樹林森林資源保護辦公室主任。海洋和沿海資源管理辦公室10主任Maitri Saeng Ariyanan先生,海洋和沿海資源管理辦公室10的工作人員以及藝術家Hope
通過種植小紅樹林樹來組織紅樹林種植活動。由6的海洋和沿海資源管理辦公室(Trang)派遣的6萊地區的4,000棵樹木被資本家入侵蝦塘。之後,當局抓住了它,然後組織了紅樹林種植活動。使生育回歸自然與員工村領導,公民和學生和希望樂隊的藝術家這次也參加種植紅樹林。但是,工作人員很嚴格。為了不入侵更多的海洋和沿海資源領域通過尋求公眾的合作村長如果有入侵,請立即通知當局。繼續調查並逮捕入侵者

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys