Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ราคาผักพุ่งหน้าประเพณีกินผัก(เจ) เมืองตรัง

ราคาผักพุ่งหน้าประเพณีกินผัก(เจ) เมืองตรัง

ราคาพืชผักในท้องตลาดสดเทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง เริ่มมีการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีประชาชนที่ผ่านมาประชาชนมาซื้อผัก เพื่อไปทำอาหารเจรับประทานเอง เพราะว่าประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นโดยขณะนี้ผักปรับราคาขึ้น 5-10 บาทต่อกิโลกรัม และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีในช่วงงานถือศีลกินผัก

             ในช่วงประเพณีถือศีลกินเจหรือประเพณีถือศีลกินผัก    ที่จังหวัดตรังมีการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา  โดยศาลเจ้าหลายแห่งได้มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างคึกคัก  ซึ่งประเพณีถือศีลกินเจนั้นจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ประเพณีถือศีลกินผักนั้นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องใช้จำนวนมากคือพืชผักที่นำมาปรุงอาหาร ที่ปราศจากเนื้อสัตว์
              ทางด้านนางจิตรา  แท่นทอง  แม่ค้าขายผักในตลาดสดเทศบาลนครตรัง บอกว่าราคาพืชผักในท้องตลาดสดเทศบาลนครตรัง  พบว่าพืชผักหลายชนิดยังมีจำหน่ายในท้องตลาดสด  และมีการปรับราคาขึ้นแล้ว ผักกวางตุ้งจากเดิมจำหน่ายกิโลกรัมละ 30 บาท ปรับเป็น 40 บาท ต่อกิโลกรัม  ผักคะน้า จากเดิม กิโลกรัมละ 30 บาท ปรับเป็น 35 บาทต่อกิโลกรัม   บล็อกโคลี่ จากเดิมกิโลกรัมละ 65 บาท ปรับเป็น 70 บาทต่อกิโลกรัม   มะเขือเปราะ  จากเดิมกิโลกรัมละ 30บาท ปรับเป็น 35 บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอม จากเดิม 60 บาทต่อกิโลกรัม ปรับ 70 บาทต่อกิโลกรัม  กะหล่ำปลี  จากเดิมกิโลกรัมละ 30 ปรับเป็น 35 บาท บวบ  จากเดิม 25 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเป็น 35 บาท ทั้งนี้พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนครตรัง คาดว่าราคาพืชผักจะมีการปรับราคาขึ้นอีก   เนื่องจากใกล้ช่วงประเพณีถือศีลกินผักประชาชนให้ความสนใจร่วมประเพณีถือศีลกินผักจำนวนมากเป็นประจำทุกปี จึงทำให้มีความต้องการใช้ผักนำมาปรุงอาหารจำนวนมาก
 https://www.youtube.com/watch?v=MPD9GEWoQAo
Prices of vegetables in the local market, Trang Municipality, Trang Province, began to increase the price continuously. Since there are people in the past, people come to buy vegetables In order to cook vegetarian food himself Because people are turning to pay more attention to health. Now vegetables increase prices by 5-10 baht per kilogram And expected to increase e during the Yom Kippur festival
During the Yom Kippur tradition or the Yom Kippur tradition In Trang, there is a big festival of fasting as usual every year. Which many shrines have prepared vigorously The tradition of vegetarianism will help to promote tourism to come back again. In the tradition of the observance of the vegetable eating season, the most important and necessary thing is the vegetables used for cooking. That does not have meat
Orphan Lassen 1 In the case of Nang Chitra Thongthong, a vegetable trading mother in Trang Municipality Said that the price of vegetables in the local market, Trang Found that many vegetables are still sold in the fresh market And the price has been adjusted up Cantonese vegetables, originally sold 30 baht per kilogram Adjusted to 40 baht per kilogram, kale from 30 baht per kilogram Adjusted to 35 baht per kilogram broccoli, from 65 baht per kilogram Adjusted to 70 baht per kilogram eggplant from 30 baht per kilogram Adjusted to 35 baht per kilogram of lettuce From 60 baht per kilogram Adjusted to 70 baht per kilogram of cabbage, from 30 per kilogram to 35 baht zucchini from 25 baht per kilogram Adjusted to 35 baht The merchant Vendors in the fresh market, Trang Municipality Expected vegetable prices to increase further. Due to the close proximity to the Yom Kippur tradition, people are interested in joining the Yom Kippur tradition every year. Therefore causing a large demand for vegetables to cook

地元の市場、トラン県、トラン市の野菜の価格は、価格を継続的に上げ始めました。過去に人がいるので、野菜を買いに来ます自分でベジタリアン料理を作るために人々は健康にもっと注意を向けるようになっているからです。 Yom Kippurフェスティバルの期間中にeが増えると予想されます
Yom Kippurの伝統またはYom Kippurの伝統トランでは、毎年恒例の大きな断食の祭りがあります。多くの神社が精力的に準備してきたもの菜食主義の伝統は、観光客が再び戻ってくるのを促進するのに役立ちます。野菜を食べる季節の遵守の伝統において、最も重要で必要なものは調理に使用される野菜です。肉がない
オーファンラッセン1トラン市の野菜取引の母であるナン・チトラ・トントンの場合地元の市場で野菜の価格、トラン多くの野菜がまだ新鮮な市場で販売されていることがわかりましたそして、価格が調整されました元々キログラムあたり30バーツで売られていた広東野菜キログラムあたり40バーツに調整、キログラムあたり30バーツからケールブロッコリー1キログラムあたり35バーツに調整、1キログラムあたり65バーツから1キログラムあたり30バーツから1キログラムあたり70バーツに調整レタス1キログラムあたり35バーツに調整キログラムあたり60バーツからキャベツ1キログラムあたり70バーツ、1キログラムあたり30バーツから1キログラムあたり25バーツからズッキーニ35バーツに調整35バーツに調整商人新鮮な市場、トラン市のベンダー野菜価格がさらに上昇すると予想されます。 Yom Kippurの伝統に近いため、人々は毎年Yom Kippurの伝統に参加することに興味を持っています。したがって、野菜を調理するための大きな需要を引き起こす

董裡府董里市當地市場的蔬菜價格開始持續上漲。由於過去有人,人們來買菜為了自己煮素食因為人們開始關注健康,現在蔬菜的價格每公斤上漲5-10泰銖並有望在贖罪日節期間增加e
在贖罪日的傳統或贖罪日的傳統在董裡,每年都有一個像往常一樣的齋戒大節日。許多神社大力準備的素食主義的傳統將有助於促進旅遊業的再次興起。在遵守蔬菜進食季節的傳統中,最重要和必要的是用於烹飪的蔬菜。那沒有肉
孤兒拉森1以董裡(Nang Chitra Thongthong)為例,董裡的一位蔬菜貿易母親說董里當地市場的蔬菜價格發現市場上仍有許多蔬菜價格已經調高了廣東菜,每公斤原價30泰銖調整為每公斤40泰銖,羽衣甘藍從每公斤30泰銖從每公斤65泰銖調整為每公斤西蘭花35泰銖從每公斤30泰銖調整為每公斤茄子70泰銖調整為每公斤生菜35泰銖每公斤60泰銖起從每公斤白菜調整為70泰銖,從每公斤白菜30調整為35泰銖西葫蘆,從每公斤25泰銖調整為調整至35泰銖商人董里新鮮市場的供應商預計蔬菜價格將進一步上漲。由於與贖罪日傳統非常接近,因此人們每年都有興趣加入贖罪日傳統。因此引起對蔬菜烹飪的大量需求
 

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys