Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » กรมราชทัณฑ์พร้อมสนับสนุน เรือนจำชั่วคราวในทั่วประเทศ เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร

กรมราชทัณฑ์พร้อมสนับสนุน เรือนจำชั่วคราวในทั่วประเทศ เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร

กรมราชทัณฑ์พร้อมสนับสนุน เรือนจำชั่วคราวในทั่วประเทศ  เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร เนื่องจากขณะนี้เรือนจำชั่วคราวมีการปรับพื้นที่ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องโทษที่รอการปล่อยตัวหรือได้รับการพักโทษ

             ที่เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  นายภักดี  แก้วเนียม  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง  นายควง  วรรณขาว  หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง และเจ้าหน้าที่เรือนจำตรัง เจ้าหน้าที่เรือนจำเหรียงห้อง ร่วมให้การต้อนรับ พ.ต.ท.ประวุธ   วงศ์สีนิล  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  ฝ่ายปฏิบัติการ  ที่เดินทางมาตรวจราชการพร้อมพบปะกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และญาติผู้ต้องขัง ที่มารอในการรับรองผู้ต้องโทษที่ย้ายมาอยู่เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง ที่ต้องมีการรับรองเนื่องจากว่าเรือนจำเหรียงห้องเป็นเรือนจำที่รอการปล่อยผู้ต้องขังชั้นดี นำมาฝึกอาชีพก่อนได้รับการปล่อยตัวออกสู่โลกภายนอก เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องมีพื้นที่ทั้งหมด 283 ไร่ มีเพียงรั้วลวดหนามเท่านั้น จึงต้องมีการรับรองว่านักโทษที่มาอยู่เรือนจำเหรียงห้องจะไม่หลบหนี
             ทั้งนี้ พ.ต.ท.ประวุธ   วงศ์สีนิล  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์  ฝ่ายปฏิบัติการ  กล่าวว่า  กรมราชทัณฑ์จัดโครงการเรือนจำสีขาว เพื่อต้องการให้เรือนจำทั่วประเทศปลอดจากยาเสพติด เนื่องจากที่ผ่านมามีการสั่งสิ่งผิดกฎหมายจากภายในเรือนจำ  เพื่อเป็นการป้องกันทางกรมราชทัณฑ์จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกเข้าตรวจค้นภายในเรือนจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีการสั่งสิ่งผิดกฎหมายจากภายในเรือนจำ ซึ่งสามารถกวดล้างจนประสบความสำเร็จ  ในขณะนี้ได้จัดทำเรือนจำปลอดบุหรี่  เนื่องจากบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ต้องขัง ทำให้เสียงบประมาณในการรักษา อีกทั้งไฟแชค  อาจทำให้ผู้ต้องหานำมาจุดไฟภายในเรือนจำได้ จึงห้ามทั้งหมด และถือว่าให้ผู้ต้องขังเลิกบุหรี่ไปในตัวด้วย   ในส่วนของเรือนจำชั่วคราวในทั่วประเทศมีทั้งหมด 90 แห่ง  ทั้งนี้เรือนจำชั่วคราวจะไม่มีภาพของเรือจำ เรือนจำชั่วคราวบางแห่งไม่มีรั้ว  ภายในเรือนจำชั่วคราวนั้นมีการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องโทษ ด้านพืช ประมงและการเลี้ยงสัตว์  เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพก่อนทำการปล่อยตัวออกสู่สังคม และมีอาชีพติดตัวไปด้วย  ในการนำเอาวิชาชีพที่ติดตัวไปนั้นประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน ทางเรือนจำจะเป็นคนประสานงานระหว่างผ็ต้องโทษกับผู้นำชุมชนในการนำผู้ต้องโทษกลับสู่สังคมและให้คนในสังคมโดยเริ่มต้นจากในหมู่บ้านให้การยอมรับและขยายออกสู่วงกว้าง  เป็นการให้โอกาสกับผู้ที่กระทำผิดซึ่งได้ชดใช้โดยการถูกกักขังไปแล้ว อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานโครงการปันน้ำใจให้กับผู้ต้องโทษ  เพื่อให้ผู้ต้องโทษได้รับน้ำใจจากประชาชน ในการให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีของสังคม   นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์ยังสนับสนุนให้เรือนจำชั่วคราวทั่วประเทศ เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องนั้นประสบความสำเร็จในการดำเนินการ ด้านการเกษตร ประมงและการเลี้ยงสัตว์ ประชาชนสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ในอนาคต  โดยจะมีผู้ต้อโทษเป็นผู้ให้ความรู้และนำเที่ยวชมตามฐานความรู้ต่างๆที่ผู้ต้องโทษเป็นผู้ลงมือทำเองจนประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังมีผลผลิตจำหน่ายให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมอีกด้วย 

The Department of Corrections is ready to support Temporary prisons throughout the country Opened as an agricultural tourist attraction because at this time the temporary prison has changed the area for the sufficiency economy project Vocational training for convicted pardons awaiting release or suspension
At the temporary prison room Trang District, Trang Province, Mr. Phakdi Kaewniam, Commander of Trang Prison, Mr. Khwongwan Khao, Chief of Temporary Prison Room And Trang prison staff Riang Prison Officer Welcome to join Police Lieutenant Colonel Praawut Wongsinil, Deputy Director General of the Department of Corrections operations Who come to inspect the government and meet with the village headman, the village headman and the inmates' relatives Who came to wait to certify the convict who moved to a temporary prison room That needs to be certified because the Riang Prison Chamber is a prison that awaits the release of good inmates Brought to practice before being released to the outside world The temporary room at Riang Room has a total area of ​​283 rai. Only the barbed wire fence Therefore, there must be confirmation that the prisoners who come to Riang Prison room will not escape.
In this regard, Pol. Maj. Praawut Wongsinil, Deputy Director General of the Department of Corrections The operations department said the Department of Corrections organized a white prison project. In order to keep prisons around the country free from drugs Due to illegal orders from within the prison As a defense, the Department of Corrections has continually mobilized both internal and external personnel to search in prisons. In order to prevent illegal orders from within the prison Which can be chased until successful At this time, a prison-free prison has been established. Because cigarettes are harmful to the health of the inmates Causing the budget to be maintained As well as lighters May allow the accused to start a fire in the prison Therefore prohibiting all And considered that the prisoners also stop smoking There are a total of 90 temporary prisons in the country. However, the temporary prison will not have images of the ship remember Some temporary prisons do not have fences. Within the temporary prison there are vocational training for the convicted of plants, fisheries and animal husbandry. So that inmates can practice professionally before releasing to society And have a career with him In bringing the profession with them, they are able to support themselves and their families without suffering. The prison will be the coordinator between the punisher and the community leader in bringing the punished back to society and the people in the society, beginning in the village to accept and expand to a wide area. It is an opportunity for offenders who have been compensated by detention. In addition, His Majesty the King Bestowed the generosity project to the convicted In order for the convicted to receive generosity from the people In giving the opportunity to become a good person in society In addition, the Department of Corrections encourages temporary prisons throughout the country. Open as a tourist attraction Can allow people to come and travel Especially agricultural tourism The Riang Rong Prison has successfully implemented agriculture, fishery and animal husbandry. People can come to travel in the future. With the convicted person providing knowledge and a tour of the various knowledge bases that the convict has to do himself until succeeding There are also products sold for visitors to visit as well.

修正局はサポートする準備ができています全国の仮刑務所この時点で一時的な刑務所が自給自足の経済プロジェクトのエリアを変更したため、農業の観光名所としてオープンしました釈放または停止を待っている有罪判決を受けた者に対する職業訓練
仮刑務所でトラン県、トラン県、パクディケオニアム氏、トラン刑務所長、クワンワンカオ氏、仮刑務所長トラン刑務所のスタッフリアン刑務官参加へようこそ警察補佐官副長官プラウートウォンシニル中佐運用部政府を視察し、村長、村長、受刑者の親族と会うために来る人仮刑務所に移った囚人を証明するために誰が来たのかRiang Prison Chamberは、善良な受刑者の釈放を待っている刑務所であるため、認証が必要です。外の世界に公開される前に練習に持ち込まれたリャンルームの仮設ルームの総面積は283ライです。有刺鉄線のフェンスのみしたがって、Rianang刑務所の部屋に来る囚人が逃げないという確認が必要です。
この点に関して、Pol。Maj。Praawut Wongsinil、矯正局副局長オペレーション部門は、矯正局が白い刑務所プロジェクトを組織したと言いました。全国の刑務所を麻薬から守るために刑務所内からの違法な命令のため抗弁として、矯正局は、刑務所内を捜査するために内部および外部の職員を継続的に動員しています。刑務所内からの違法な命令を防ぐために成功するまで追跡できるこの時点で、刑務所のない刑務所が設立されました。タバコは受刑者の健康に有害であるため予算の維持を引き起こすライターと同様に被告人が刑務所で発砲することを許可する場合があるしたがって、すべてを禁止するそして、囚人も喫煙をやめると考えたこの国には合計90の仮刑務所があります。ただし、仮刑務所には船の画像はありません一部の仮刑務所にはフェンスがありません。仮刑務所内には、有罪判決を受けた植物、漁業、畜産の職業訓練があります。受刑者が社会に解放する前に専門的に練習できるようにそして彼と一緒に仕事をする彼らに職業をもたらすことで、彼らは苦しむことなく自分自身とその家族を支援することができます。刑務所は、村で受け入れられ、広い範囲に拡大するために、罰せられた人を社会と社会の人々に戻すための罰者とコミュニティリーダーの間の調整役になります。これは、拘禁によって補償された犯罪者にとっての機会です。さらに、国王His下有罪判決を受けた人々に寛大なプロジェクトを与えた有罪判決を受けた人が人々から寛大さを受け取るために社会で良い人になる機会を与えることでさらに、矯正局は全国の一時的な刑務所を奨励しています。観光名所としてオープン人々が来て旅行できるようにすることができます特に農業観光リアンロン刑務所は、農業、漁業、畜産を成功裏に実施しています。人々は将来旅行に来ることができます。有罪判決を受けた人が知識を提供し、受刑者が成功するまで自分でやらなければならないさまざまな知識ベースのツアーを行う訪問者が訪問するために販売されている製品もあります。

 懲教部隨時準備提供支持全國各地的臨時監獄作為一個農業旅遊勝地而開放,因為此時臨時監獄已改變了用於自給自足經濟項目的區域等待釋放或停職的定罪赦免的職業培訓
在臨時監獄董裡府董裡,董裡監獄指揮官Phakdi Kaewniam先生,臨時監獄長Khwongwan Khao先生和董裡監獄工作人員Riang監獄長歡迎加入警察局副局長Praawut Wongsinil上校運營部誰來檢查政府並會見村長,村長和犯人的親屬誰來等待證明移居臨時監獄的罪犯這需要得到證明,因為Riang監獄分庭是一座等待釋放好囚犯的監獄在向外界發布之前先練習Riang Room的臨時房間總面積為283 rai。只有鐵絲網圍欄因此,必須確認來到Riang監獄房間的囚犯不會逃脫。
在這方面,懲教部副總幹事Praawut Wongsinil少校行動部說,懲教部組織了一個白監獄項目。為了使全國各地的監獄免受毒品侵害由於監獄內部的非法命令作為辯護,懲教部不斷動員內部和外部人員在監獄中進行搜查。為了防止監獄內的非法命令可以追逐直到成功目前,已經建立了無監獄監獄。因為香煙有害於囚犯的健康使預算得以維持以及打火機可能允許被告在監獄裡開火因此禁止一切並認為囚犯也停止吸煙該國共有90座臨時監獄。但是,臨時監獄不會有船的圖像記住一些臨時監獄沒有圍欄。在臨時監獄內,對有罪的植物,漁業和畜牧業進行了職業培訓。使囚犯在向社會發布之前可以進行專業練習和他一起事業通過將職業帶給他們,他們能夠無痛苦地維持自己和家人的生活。監獄將成為懲罰者和社區負責人之間的協調者,將被懲罰者帶回社會和社會上的人們,從村莊開始接受並擴展到廣泛的地區。對於已被拘留補償的罪犯來說,這是一個機會。此外,國王His下慷慨解囊的項目為了使被定罪者從人民那裡得到慷慨大方提供機會成為社會上的好人此外,懲教部鼓勵全國各地的臨時監獄。作為旅遊勝地開放可以允許人們前來旅行尤其是農業旅遊良榮監獄已成功實施了農業,漁業和畜牧業。人們將來可以來旅行。被定罪者提供知識並瀏覽被定罪者必須自己做的各種知識庫,直到成功為止也有出售產品供遊客參觀。
 
 

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys