Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ล้อมวง ชงความคิด ตรัง (ชมคลิป)

ล้อมวง ชงความคิด ตรัง (ชมคลิป)

โครงการล้อมวง  ชงความคิด   หรือกาแฟยามเช้าของจังหวัดตรัง ในรอบ 1 ปี ประสบความสำเร็จอย่างมาก  เพียงแค่พบปะพูดคุยกันระหว่างส่วนราชการ ก็สามารถแก้ปัญหาได้  โดยข้อสำคัญคือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

           ที่สำนักงานแขวงทางหลวงตรัง  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการล้อมวง  ชงความคิด หรือกาแฟยามเช้า  ทั้งนี้นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการล้อมวง  ชงความคิด หรือกาแฟยามเช้า  เพื่อให้หน่วยงานต่างๆจากภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ร่วมจิบกาแฟพร้อมกับพบปะพูดคุยกันถึงข้อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
           นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  กล่าวว่า  โครงการที่จัดขึ้นนั้น เพื่อต้องการให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนของจังหวัดตรัง ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน ในการบอกกล่าวถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากนั้นก็พูดคุยกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาในบางปัญหานั้นก็สามารถพูดคุยและสามารถดำเนินการได้เลยหลังจากพูดคุยกันแล้วในวงกาแฟ  เช่น  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีส่วนสำคัญอย่างมากในพิธีพระบรมราชาภิเษก ตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่ การปรับปรุงเส้นทาง   การขุดลอก  และสิ่งรุกล้ำทางน้ำ  โครงการดังกล่าวจะจัดต่อเนื่องในปี2563  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งมั่นให้การแก้ไขและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ มีความแน่นแห้นมากยิ่งขึ้น ในการขับเคลื่อนการทำงานของจังหวัดตรังให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนให้ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

The 1-year-round project to brew ideas or coffee in Trang province has been very successful. Just meet and talk between government agencies. Can solve the problem The important thing is that discussions can lead to changes to solve problems.
At Trang Highway Office Departments under the Ministry of Transport Is the host of the Circumcision Project, Brewing Ideas or Morning Coffee In this regard, Mr. Luechai Charoensap, Governor of Trang Province Gave agencies under various ministries to host a project to organize a circle of ideas or morning coffee To allow various departments from the public and private sectors in Trang Sip coffee while meeting and discussing the problems and obstacles that arise.
Mr Luchai Charoensap, the governor of Trang said that the project was To require government agencies and private agencies in Trang Province Have the opportunity to meet and chat In notifying problems or obstacles and then talking to each other to help solve the problem In which some problems can be discussed and can proceed immediately after discussing in a coffee circle, such as an agency under the Ministry of Transport It is very important in the coronation. From site preparation Improvement of dredging routes and water encroachment The project will be ongoing in 2020 with the aim of government agencies and private sectors. Dedicated to solving and helping the people. That has suffered from various problems With greater firmness In driving the work of Trang province to be more concrete Especially helping the people in need to be quickly resolved

トラン県でアイデアやコーヒーを醸造する1年のプロジェクトは非常に成功しています。政府機関と会って話をするだけです。問題を解決できる重要なことは、議論が問題を解決するための変化につながる可能性があるということです。
トランハイウェイオフィスにて運輸省の下の部門割礼プロジェクト、醸造アイデア、モーニングコーヒーのホストこの点に関して、トラン州知事のルーチャイ・チャロエンサップ氏さまざまな省庁の代理店に、アイデアの輪やモーニングコーヒーを企画するプロジェクトをホストしてもらいました。トランの公共および民間部門のさまざまな部門を許可する発生する問題や障害を満たし、議論しながらコーヒーを飲みます。
トランの知事であるルチャイ・チャロエンサップ氏は、このプロジェクトはトラン州の政府機関と民間機関を要求する会ってチャットする機会がある問題や障害を通知し、問題を解決するために互いに話し合ういくつかの問題について話し合うことができ、運輸省の機関など、コーヒー界で話し合った直後に進めることができますon冠式では非常に重要です。サイト準備からdrルートと水の浸入の改善このプロジェクトは、政府機関と民間部門を目的として2020年に継続されます。人々の解決と支援に専念します。それは様々な問題に苦しんでいますより硬くトラン州の仕事をより具体的にするために特に、迅速に解決する必要のある人々を支援する

在董裡省進行為期一年的釀造創意或咖啡的項目非常成功。只是在政府機構之間見面和交談。可以解決問題重要的是,討論可以導致解決問題的改變。
在Trang高速公路辦公室交通運輸部下屬部門是割禮項目,釀造創意或早晨咖啡的主持人在這方面,董裡省省長呂柴·夏洛薩普先生讓各部委下屬的機構主持一個項目,以組織一個想法或早上喝咖啡的圈子允許董裡的公共和私營部門的各個部門在開會和討論出現的問題和障礙時喝咖啡。
董裡省省長Luchai Charoensap先生說,該項目是要求董裡府的政府機構和私人機構有機會見面和聊天通知問題或障礙,然後互相交談,以幫助解決問題在其中可以討論一些問題,並可以在咖啡館裡進行討論後立即解決,例如交通運輸部下屬的機構這在加冕典禮中非常重要。從現場準備改善疏routes路線和水浸該項目將於2020年開展,目標是政府機構和私營部門。致力於解決和幫助人民。遇到了各種各樣的問題更堅定在推動董裡省的工作更具體特別是幫助有需要的人得到迅速解決

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys