Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » วันประมงแห่งชาติ จ.ตรัง(ชมคลิป)

วันประมงแห่งชาติ จ.ตรัง(ชมคลิป)

    ประมงจังหวัดตรังจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยปล่อยสัตว์น้ำ จำนวน 2 แสนตัว เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนและปหล่งรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

             ที่หนองหาญแพ ต.นาโยงเหนือ  อ.นาโยง  จ.ตรัง  นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลากินพืช จำนวน 2 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562   ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อให้ภาคส่วนได้ตระหนักคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดตรัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ ได้ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลากินพืช จำนวน 2 แสนตัว ลงสู่แหล่งน้ำหนองหาญแพ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงเหนือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้ลูกหลานได้มีกินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นภารกิจร่วมกันที่จะรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดตรังและกรมประมงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการฟื้นฟูชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดตรัง สัตว์น้ำถือเป็นอาหารโปรตีนที่เป็นประโยชน์และมีอยู่ทั่วไปสำหรับประชาชนเพื่อการบริโภค นอกจากนั้นอาชีพการทำการประมงยังเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และที่สำคัญคือความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการที่ทุกคนงดเว้นการทำการประมงเพียงแค่วันเดียวก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

Trang Fishery Organizes Fish Breeding Ceremony On the National Fisheries Day of the year 2019 by releasing aquatic animals 200,000 units To be a source of protein and income source for the people in the area
At Nong Han Phae Na Yong Sub-district, Na Yong District, Trang Province, Mr. Luechai Charoensap, Governor of Trang Province Presided over the release ceremony of 200,000 species of herbivorous fish on the National Fisheries Day of the year 2019, according to the Cabinet's resolution on June 6, 2005. Approval of September 21 of every year is the National Fishery Day. To allow the sector to recognize the value of aquatic resources By the Department of Fisheries in Trang Together with the Na Yong Nuea Subdistrict Administration Organization Jointly organized the release ceremony of 200,000 aquatic species of herbivorous fish into Nong Han Phae water source, Village No. 6, Na Yong Nuea Subdistrict In order to conserve and restore aquatic resources for the offspring to eat continuously Which is considered a joint mission to raise awareness of the value of aquatic resources Participation in the conservation and restoration of aquatic resources for sustainable use Aquatic animal stocking Today is one of the activities that Trang Province and the Department of Fisheries have continuously performed since 2004 onwards, in order to restore aquatic species and conserve aquatic animal resources in Trang's natural water resources. Aquatic animals are considered a protein food that is useful and available for the general public to consume. In addition, the fishing industry is an occupation that is important to the economy. Creating jobs, generating income, and most importantly, recognizing the value of aquatic resources by refraining from fishing for just one day will be very useful for fishery resource restoration.

トラン漁業が水生動物の飼育式を開催2019年の国民の漁業の日に水生動物を解放することによって20万台地域の人々のタンパク質と収入源になること
ノンハンフェでトラン県ナヨン郡ナヨン地区、トラン県知事ルチャイ・チャロエンサップ氏2005年6月6日の内閣の決議によると、2019年の国家漁業の日に草食魚の200,000種の解放式典を主。しました。毎年9月21日の承認は国家漁業の日です。セクターが水産資源の価値を認識できるようにするためトラン漁業局Na Yong Nuea Subdistrict Administration Organizationと一緒に200,000種の草食魚の水生種のノンハンフェ水源、村No. 6、ナヨンヌア地区への放出式を共同で開催しました。子孫が絶えず食べるための水産資源を保存および回復するために水資源の価値に対する認識を高めるための共同ミッションと考えられている持続可能な利用のための水生資源の保全と復元への参加水生動物のストッキング今日は、トランの天然水資源の水生種を回復し、水生動物資源を保護するために、トラン省と漁業省が2004年以降継続的に行っている活動の1つです。水生動物は、一般大衆が消費するのに有用で利用可能なタンパク質食品と考えられています。さらに、漁業は経済にとって重要な職業です。雇用を創出し、収入を生み出し、最も重要なことは、たった1日だけ釣りを控えることで水産資源の価値を認識することは、漁業資源の回復に非常に役立つでしょう。

Trang Fishery舉行水生動物繁殖儀式在2019年的國家漁業日通過釋放水生動物200,000單位成為該地區人民的蛋白質和收入來源
在Nong Han Phae董裡省Na Yong區Na Yong街道,董裡省省長Luechai Charoensap先生根據內閣2005年6月6日的決議,在2019年國家漁業日主持了20萬種食草魚的發布儀式。每年9月21日的批准是國家漁業日。允許該部門認識到水生資源的價值由董裡漁業部負責與Na Yong Nuea街道管理組織一起共同組織20萬隻水生動物,食草魚,Nong Han Phae水源,Na Yong Nuea街道6號村的發布儀式為了保護和恢復水生資源,為後代不斷進食這被認為是提高人們對水生資源價值認識的共同使命參與保護和恢復可持續利用的水生資源水生動物放養今天是董裡省和漁業部自2004年以來不斷開展的活動之一,旨在恢復水生物種並保護董里天然水資源中的水生動物資源。水生動物被認為是一種有用的蛋白質食物,可供一般公眾食用。此外,漁業是一種對經濟很重要的職業。創造就業機會,創造收入,最重要的是,通過僅僅一天的捕撈來認識水生資源的價值,對漁業資源的恢復非常有用。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys