Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » เตรียมความพร้อมซ้อมแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ชมคลิป)

เตรียมความพร้อมซ้อมแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ชมคลิป)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เตรียมความพร้อมซ้อมแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ หากเกิดการแพร่ระบาดในสุกร จะส่งผลกระทบต่อหมูย่างและสร้างความเสียหายกว่า 600 ล้านบาท

              นายสุจริต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  โดยได้มีการระบาดใน 17 ประเทศหลายภูมิภาคทั่วโลก  เป็นในทวีปยุโรปจำนวน 10 ประเทศ  ทวีปแอฟริกาจำนวน 4 ประเทศและทวีปเอเชียจำนวน 4 ประเทศ  ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคในภูมิภาคเอเชีย ยังไม่สามารถควบคุมได้และมีแนวโน้มขยายวงกว้างขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น ทั้งจากการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกร และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงยังมีโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนกับบุคคล ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง 5 เมษายน 2562 ได้มีการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกรและตรวจพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปนเปื้อนสารพันธุกรรมเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่  สำหรับในการเตรียมความพร้อมนั้น ได้มีการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาซักซ้อมเพื่อความเข้าใจ ตั้งแต่การเง้าระวัง การป้องกัน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวโรคฯ การทำลายหากสัตว์มีการล้มตาย ในพื้นที่จังหวัดตรังมีการเลี้ยงสุกรนับแสนตัว หากเกิดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาแพร่ระบาดในสุกร จะส่งผลเสยกับจังหวัดตรังเป็นอย่างมาก  โดยสินค้าที่สำคัญด้านปศุสัตว์ของจังหวัดตรัง คือหมูย่าง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงอย่างมาก หากเกิดปัญหาและความเสียหายกว่า 600 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังจะส่งผลกระทบไปถึงการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถประมาณค่าไม่ได้ ทั้งนี้โรคดังกล่าวจะไม่ติดมาสู่คน หากเกิดขึ้นจะสร้างความเสียอย่างมาก ดังนั้นหากเกษตรกรรายย่อยพบสัตว์ตายในวันเดียว 2 ตัว  ส่วนในฟาร์มใหญ่หากพบสุกรตายวันเดียว 50 ตัว ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเร่งเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด หากพบการติดเชื้อจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ทันทีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
              ดังนั้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังจึงเตรียมความพร้อม การซักซ้อมแผนโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรรูปแบบเฉพาะหน้าที่ เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดตรังมีการเลี้ยงสุกรเป็นจำนวนมาก ซึ่งการซ้อมแผนดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้านเพื่อให้เข้าใจบทบาทที่ใช้เผชิญกับสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและเพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่ผู้เลี้ยงสุกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

Trang Provincial Livestock Office mobilizes relevant departments Prepare to rehearse the African cholera plan in pigs, which Trang's provincial governor has emphasized to be fully prepared. If the epidemic occurs in pigs Will affect the grilled pork and damage more than 600 million baht
Mr Sujitwichuwan Livestock, Trang province, said that from the year 2018 to the present, the epidemic of African cholera in pigs has been continuously spread. There has been an epidemic in 17 countries and regions around the world. Is in Europe in the amount of 10 countries Africa, 4 countries and Asia, 4 countries Which the situation of the outbreak in Asia Still cannot be controlled and has a tendency to expand wider This makes Thailand more at risk for the African cholera virus in pigs entering the country. Including the smuggling of pig pigs, carcasses and various products, including the possibility that the infection will contaminate people From October 2018 to April 5, 2019, the smuggling of pig products was arrested and the product was found contaminated with African cholera in pigs in the area. Have mobilized relevant departments to rehearse for understanding Since the vigilance and prevention of public relations about the disease Destruction if the animal has died In the province of Trang, there are hundreds of thousands of pigs If the cholera virus spreads in pigs Will cause a lot of damage to Trang province Trang's important products are roasted pork, which is a very famous product. If problems occur and damage is over 600 million baht It will also affect tourism that cannot be estimated. However, the said disease will not infect humans. If this happens it will create a lot of damage. Therefore, if small farmers find 2 dead animals in one day In the big farm, if found 50 dead pigs one day Please hurry to notify the staff immediately so that the staff will expedite the investigation. If found an infection, will proceed as planned immediately to prevent the spread of disease.
Therefore, Trang Livestock Development Office has prepared Rehearsal of African cholera in specialized pigs Because in Trang province there are many pigs raising The rehearsal of the said plan is to prepare the staff. As well as to test and assess the competency of the responsible authorities in order to understand the role used to face the situation of African cholera in pigs and to have standards for the surveillance and prevention of cholera. Africa in pigs is correct In addition to providing knowledge about swine fever in Africa to pig owners and other people involved.

トラン州畜産局が関連部門を動員豚のアフリカのコレラ計画をリハーサルする準備をします。これはトランの州知事が完全に準備することを強調しています。豚で流行が起こった場合焼き豚に影響を与え、6億バーツ以上のダメージを与える
トラン州のスジウィッチワン家畜氏は、2018年から現在まで、ブタのアフリカコレラの流行は継続的に広がっていると述べた。世界中の17の国と地域で発生しました。ヨーロッパには10か国ありますアフリカ、4か国、アジア、4か国アジアでのアウトブレイクの状況まだ制御できず、広く拡大する傾向がありますこれにより、タイは入国するブタのアフリカコレラウイルスのリスクが高まります。感染が人々を汚染する可能性を含む、豚、死体、さまざまな製品の密輸を含む2018年10月から2019年4月5日までに、豚の密輸業者が逮捕され、その製品はこの地域の豚でアフリカのコレラに汚染されていることがわかりました。関連部門を動員して理解のためのリハーサルを行った病気に関する広報の警戒と予防以来動物が死亡した場合の破壊トラン州には、数十万頭のブタがいます。コレラウイルスがブタに広がった場合トラン県に多くの損害を与えますトランの重要な製品はローストポークです。これは非常に有名な製品です。問題が発生し、損害が6億バーツを超える場合また、推定できない観光にも影響します。ただし、この病気は人間には感染しません。これが発生した場合、多くの損害が発生します。したがって、小さな農家が1日で2匹の死んだ動物を見つけた場合大きな農場で、1日に50匹の死んだブタを見つけたら早急にスタッフに通知して、スタッフが調査を迅速に行えるようにしてください。感染が見つかった場合、病気のas延を防ぐために計画どおりにすぐに進みます。
そのため、トラン家畜開発局は準備しました専門豚のアフリカコレラのリハーサルトラン州では多くの豚が飼育されているためこの計画のリハーサルは、スタッフを準備することです。ブタのアフリカのコレラの状況に直面する役割を理解し、コレラの監視と予防のための基準を持つために、責任当局の能力をテストおよび評価すること。ブタのアフリカは正しい豚の飼い主や関係者にアフリカの豚熱に関する知識を提供することに加えて。

Trang省畜牧局動員相關部門準備排練豬的非洲霍亂計劃,Trang的省長強調要做好充分的準備。如果疫情發生在豬身上會影響烤豬肉並損壞超過600萬泰銖
董裡省Sujitwichuwan畜牧業先生說,從2018年到現在,非洲霍亂豬的流行病一直在蔓延。世界上有17個國家和地區出現了流行病。在歐洲是10個國家的數量非洲,4個國家和亞洲,4個國家其中亞洲疫情的情況如何無法控制並有擴張的趨勢這使得泰國在進入該國的豬中面臨更多的非洲霍亂病毒風險。包括走私豬豬,屠體和各種產品,包括感染會污染人的可能性從2018年10月到2019年4月5日,走私的豬產品被逮捕,該產品被發現受到該地區豬的非洲霍亂污染。動員有關部門排練理解自公關關於疾病的警惕和預防如果動物死亡則毀壞在董裡省,有數十萬頭豬如果霍亂病毒在豬身上傳播會對董裡省造成很大的破壞Trang的重要產品是烤豬肉,這是一種非常有名的產品。如果出現問題,損失超過6億泰銖它也會影響無法估計的旅遊業。然而,所述疾病不會感染人類。如果發生這種情況,會造成很多傷害。因此,如果小農戶在一天內找到2隻死亡的動物在大農場,如果發現一天有50頭死豬請立即通知工作人員,以便工作人員加快調查。如果發現感染,將立即按計劃進行,以防止疾病的傳播。
因此,董裡畜牧發展辦公室已做好準備專門豬的非洲霍亂排練因為在董裡省有很多養豬場上述計劃的排練是為員工做好準備。以及測試和評估主管當局的能力,以了解用於面對豬非洲霍亂情況的作用,並製定監測和預防霍亂的標準。非洲的豬是正確的除了向豬主和其他相關人員提供有關非洲豬瘟的知識。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys