Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ตามหาซากพะยูน ตรัง(ชมคลิป)

ตามหาซากพะยูน ตรัง(ชมคลิป)

เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 10 ประสานขอความร่วมมือจากเครือข่ายชาวประมงในจังหวัดตรัง  หากพบซากพะยูนลอยตายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่นำเรือออกค้นหาแต่ยังไม่พบซากพะยูนแต่อย่างใด

    
        เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10   ได้รับแจ้งจาก นายสมศักดิ์ พันธุเมต ว่าพบซากพะยูน ลอยน้ำ อยู่ระหว่าง เกาะยา จังหวัดตรัง  และ เกาะไหง  กระบี่ โดยผู้แจ้งบอกว่าพบเจอซากพะยูนลอยตายอยู่ในทะเล  ลักษณะนอนหงาย  ลำไส้ทะลักออกมา  ซึ่งไม่สามารถระบุเพศได้ เนื่องจากลำไส้ทะลักออกมาปิด บริเวณหน้าท้อง ทำให้ไม่สามารถสังเกตเพศได้ จึงได้ถ่ายภาพยืนยันส่งมาให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 10   จึงได้มอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบโดยการนำเรือออกไปค้นหาตั้งแต่เวลา 12:00 - 15.30 น. เนื่องจากฝนตกและคลื่นลมแรง  ซึ่งได้พยายามค้นหาตามพื้นที่ที่ได้รับแจ้งมา มากกว่า 3 ชม. ก็ไม่พบซากพะยูน เพราะกระแสลม มีคลื่นแรง  จึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยุติภารกิจการค้นหา
           อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตซากพะยูนตามที่ผู้พบได้ถ่ายภาพ คาดว่าพะยูนตัวนี้ ความยาวประมาณ 140 - 150 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 70 - 80 กิโลกรัม คาดว่าตายมาแล้ว ประมาณ 5- 7 วัน  ทั้งนี้ได้ประสานเครือข่ายในพื้นที่ชายฝั่ง ให้ช่วยตรวจสอบตามชายหาดอีกทาง หากพบเจอ ขอให้แจ้งไป ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10   เพื่อดำเนินการต่อไป (ขอบคุณภาพพะยูนจากนายสมศักดิ์ พันธุเมต)


Marine and Coastal Resources Conservation Officer 10. Coordinate for cooperation from the network of fishermen in Trang. If found dead dugong floating remains, please notify the authorities immediately Because the officers took the boat to search but have not found the dugong remains in any way
The Marine and Coastal Resources Conservation Officer 10 was informed by Mr Somsak Phanthamet that the floating dugong found the remains between Ko Ya, Trang province and Ko Ngai, Krabi. The sea Supine Intestine spilled out Which cannot determine gender Due to closing the intestine Abdominal area Makes it impossible to observe the gender Therefore photographed and confirmed to the Marine and Coastal Resources Conservation Officer The 10th, assigned to conduct the inspection by taking the boat to search from 12:00 - 15.30 hrs due to rain and strong wind waves Which tried to search in the area that has been reported for more than 3 hours, did not find the dugong remains of a dugong because of strong wind currents, causing officials to end the search mission
so anyway From observing the manatee remains as the photographers found Expected that this dugong Length of about 140-150 cm. Weight about 70 - 80 kg. Expected to be dead about 5-7 days. The network is coordinated in coastal areas. Please help to check along the beach. If found, notify the Marine and Coastal Resources Conservation Section 10 for further action. (Thanks to the image of the dugong from Mr. Somsak Phanthamet)

海洋および沿岸資源保護担当官10.トランの漁師ネットワークからの協力の調整。ジュゴンの死んだ浮遊物が見つかった場合は、直ちに当局に通知してください警官は船を捜索に連れて行ったが、ジュゴンの残骸を発見したわけではない
海洋および沿岸資源保全担当官10は、ソムサックファンタメット氏から、トラン島とトラン島とクラビ島のコガイの間で浮遊ジュゴンが発見されたことを知らされました。海仰pine位腸がこぼれた性別を判断できない腸を閉じるため腹部性別を観察することを不可能にしますそのため、写真を撮って海上および沿岸資源保護官に確認しました10日、雨と強い風の波のため、12:00-15.30時間にボートを捜索して検査を実施するように割り当てられています。 3時間以上報告されている地域で捜索を試みたが、強い風の流れのためにジュゴンのジュゴン遺跡が見つからなかったため、当局は調査ミッションを終了させた
しかし写真家が見つけたようにマナティーを観察することからこのジュゴンが期待される長さ約140〜150 cm、重量約70〜80 kg、死者約5〜7日、ネットワークは沿岸地域で調整されています。海岸での確認を手伝ってください見つかった場合は、海上および沿岸資源保護セクション10に通知して、さらなる措置を求めてください。 (ソムサック・ファンタメット氏のジュゴンの画像に感謝)

海洋和沿海資源保護官員10.協調Trang漁民網絡的合作。如果發現死亡的儒艮浮動遺骸,請立即通知當局因為軍官們乘船搜索但沒有找到任何方式的儒艮遺骸
Somsak Phanthamet先生告知海洋和沿海資源保護官10,在Ko Ya,Trang和Krabi的Ko Ngai之間發現了漂浮的儒艮。大海仰臥腸子溢出來了哪個不能確定性別由於關閉腸道腹部使觀察性別變得不可能因此拍攝並確認給海洋和沿海資源保護官員10日,由於下雨和強風,乘船在12點至15點30分進行檢查試圖在報導超過3小時的地區進行搜索,由於風力強勁,沒有找到儒艮的儒艮遺骸,導致官員結束搜索任務
然而通過觀察攝影師發現的海牛遺骸預計這個儒艮長度約140-150厘米。重量約70-80公斤。預計死亡約5-7天。網絡在沿海地區協調。請幫助檢查海灘。如果找到,請通知海洋和沿海資源保護第10節,以便採取進一步行動。 (感謝Somsak Phanthamet先生的儒艮形象)

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys