Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ 3 ประเทศ (ชมคลิป)

อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ 3 ประเทศ (ชมคลิป)

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเกษตรกรจาก 3 ประเทศ IMT-GT เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะด้านการปลูกมังคุด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการอย่างมาก

ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซีย ตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT ทั้งนี้ประเทศสมาชิก IMT-GT ล้วนมีความประสงค์คล้ายคลึง ในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคการเกษตร รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และหนึ่งในอุปสรรคที่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเผชิญอยู่คือการขาดแคลนความรู้และการเข้าถึงตลาด ทำให้ขาดอำนาจในการเจรจาต่อรอง ไม่สามารถรับประกันราคาสินค้าในตลาดได้ สถานการณ์ดังกล่าวยังมีส่วนที่ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคกันของเกษตรกรในด้านการเพาะปลูกและการตลาดอีกด้วย

ทางด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่านำเกษตรกรจาก 3 ประเทศ IMT-GT เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ นั้นเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมา เพื่อทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่า การอบรมในครั้งนี้เน้นด้านไม้ผลเป็นหลัก ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การให้ผลผลิตไปจนถึงการจำหน่ายผลผลิต การอบรมครั้งนี้เน้นมังคุดเป็นหลัก เนืองจากมังคุดนั้นเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีนต้องการมังคุดจำนวนมาก แต่ผลผลิตในประเทศนั้นคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการ ปริมาณมังคุดมีมากก็จริง แต่ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานในการส่งออก จึงต้องมีการให้อบรมให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการจำหน่าย เพื่อผลิตมังคุดที่ได้คุณภาพมาตรฐานส่งออก โดยจะนำเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้ง 3 ประเทศเดินทางศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพร สำหรับพื้นที่เพาะปลูกมังคุดในภาคใต้มีประมาณ 2 แสนไร่

Department of Agricultural Extension The Ministry of Agriculture and Cooperatives brought farmers from 3 countries, IMT-GT, to participate in training activities for new farmers To create knowledge and understanding in farming to be successful Especially in the field of mangosteen planting Which is another type of economic plant that the market has a huge demand

At the Trang Horticultural Research Center, Mr. Supit Jitphakdee, Director of Agricultural Extension and Development at the 5th Songkhla Province, presided over the opening ceremony of the exchange program for the training of new generation farmers and agricultural extension officers in Thailand with the Republic of Indonesia and the Malaysian Federation. According to the IMT-GT cooperation framework, IMT-GT member countries have similar wishes. In order to develop the capabilities of agricultural sector personnel Including improving the quality of agricultural products And one of the obstacles that most farmers in developing countries face is the lack of knowledge and market access. Causing lack of bargaining power Cannot guarantee the product price in the market This situation also contributed to the inequality of farmers in the cultivation and marketing as well.

On the way, Mr. Supit Jitphakdee, Director of Agricultural Extension and Development at 5 Songkhla Province, said that bringing farmers from 3 countries IMT-GT to participate in the training of new generation farmers. To create a new generation of farmers To replace old farmers This training mainly focuses on fruit trees. From planting, maintenance, production to distribution This training focuses mainly on mangosteen. Since the mangosteen is a market demand Especially the Chinese market needs a lot of mangosteen But the quality in that country does not meet the requirements There is a lot of mangosteen. But not the standard export size Therefore must provide training to educate from the beginning to the sale To produce mangosteen that has export quality standards By bringing new generation farmers in 3 countries to study in Trang Nakhon Si Thammarat Province and Chumphon Province For the mangosteen cultivation area in the southern region, there are about 200,000 hectares.

農業普及部農業協同組合省は、IMT-GTという3か国の農家を新規農家向けのトレーニング活動に参加させました。成功するために農業の知識と理解を創造する特にマンゴスチン植栽の分野で市場が大きな需要を持っている別のタイプの経済プラントです

トラン園芸研究センターでは、第5ソンクラー県農業普及開発局長のSupit Jitphakdee氏が、タイとインドネシア共和国およびマレーシア連邦の若い農民と農業普及員向けの研修プログラムの開会式を司会しました。 IMT-GT協力フレームワークによれば、IMT-GT加盟国も同様の希望を持っています。農業部門の人材の能力を開発するために農産物の品質向上を含むそして、発展途上国のほとんどの農民が直面する障害の1つは、知識の欠如と市場アクセスです。交渉力の欠如の原因市場での製品価格を保証することはできませんこの状況は、栽培とマーケティングにおける農家の不平等にも貢献しました。

途中、5ソンクラー県の農業普及開発局長のSupit Jitphakdee氏は、3か国の農民をIMT-GTから新世代農民のトレーニングに参加させると述べた。新しい世代の農民を作成するには古い農家を交換するにはこのトレーニングは主に果樹に焦点を当てています。植栽、メンテナンス、生産から流通までこのトレーニングは、主にマンゴスチンに焦点を当てています。マンゴスチンは市場の需要であるため特に中国市場には多くのマンゴスチンが必要ですしかし、その国の品質は要件を満たしていませんマンゴスチンがたくさんあります。しかし、標準の輸出サイズではありませんしたがって、最初から販売まで教育するためのトレーニングを提供する必要があります輸出品質基準を備えたマンゴスチンを生産する3か国の新世代農民をトランに連れて行くナコンシータマラート州とチュムポーン県南部地域のマンゴスチン栽培地域では、約200,000ヘクタールがあります。

農業推廣部農業和合作社部將來自3個國家的農民IMT-GT帶到新農民的培訓活動中在農業中創造知識和理解是成功的特別是在山竹種植領域這是市場需求巨大的另一種經濟工廠

在Trang園藝研究中心,Songkhla省第五農業推廣與發展部主任Supit Jitphakdee先生主持了泰國與印度尼西亞共和國和馬來西亞聯邦培訓新一代農民和農業推廣官員交流計劃的開幕式。根據IMT-GT合作框架,IMT-GT成員國也有類似的願望。為了發展農業部門人員的能力包括提高農產品質量發展中國家大多數農民面臨的障礙之一是缺乏知識和市場准入。導致缺乏議價能力無法保證市場上的產品價格這種情況也導致農民在種植和營銷方面的不平等。

在途中,宋卡府5號農業推廣與發展部主任Supit Jitphakdee先生說,讓來自3個國家的農民IMT-GT參與新一代農民的培訓。創造新一代農民要取代老農民該培訓主要針對果樹。從種植,維護,生產到分銷該培訓主要側重於山竹。由於山竹是市場需求特別是中國市場需要大量的山竹但該國的質量不符合要求有很多山竹果。但不是標準的出口規模因此必須提供從開始到銷售的教育培訓生產具有出口質量標準的山竹通過將3個國家的新一代農民帶到董裡學習Nakhon Si Thammarat省和春蓬府對於南部地區的山竹種植區,面積約為20萬公頃。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys