Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล(ชมคลิป)

“จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล(ชมคลิป)

จังหวัดตรัง เปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ที่คลองปอน บริเวณด้านหลังวัดน้ำผุดใต้ หมู่ที่ 1 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายณัฐพงษ์ เนียมสม นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง เป็นประธานและร่วมเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาสวมชุดจิตอาสาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในวันนี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนทุกคนได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” ซึ่งในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 นี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา กิจกรรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เพื่อให้การอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำรักษาความสะอาด กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญ รักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง และที่สำคัญเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Trang Province launches the activity "Volunteer Spirit to Develop Canal Waterways" for the Royal Charity On the occasion of Queen Sirikit's Birthday Anniversary Queen The Royal Queen Year 2019

         At Khlong Pon, the area behind Nam Phut Tai Temple, Moo 1, Na Thaluang Subdistrict, Mueang Trang District, Lue Chai Charoen Sap, Trang Governor, Mrs. Uthai Chit Charoensap, Trang Provincial Red Cross Chief Executive Officer, Mr. Kitchawayapai, Trang Provincial Administrative Organization Mr. Natthaphong Namsom, Mayor of Na Thao Sub-district Be the president and join the activities "Volunteer Spirit for Canal Water Development" on the occasion of Queen Sirikit's Birthday Celebration Queen The Royal Queen In the year 2562, with the head of government agencies, government officials, volunteers wearing a lot of volunteer clothes

            Mr Luechai Charoensap, Trang Governor, said today that on the occasion of Queen Sirikit's Birthday Anniversary Queen The Royal Queen His Majesty's Royal Highness 904 volunteers. Representatives from various sectors and all people were united with the unity of volunteers to participate in the activity "Volunteer River Development Volunteer Spirit", which in the occasion of the auspicious occasion of the 88th birthday of August 12, 2019. The Grace of Her Majesty Queen Sirikit Queen His Majesty the King, the royal family who cares for the practice of various royal duties In order to benefit the citizens By giving help to the poor people To be able to be self-reliant in various areas with stability and sustainability And practiced the royal duties with a small degree of mercy It is evident in the hearts of the people and creates peace and tranquility. As well as the progress of the nation and the people Voluntary mental activity, development of canals in order to conserve watersheds, maintain cleanliness Eliminate water obstacles And also to raise awareness for all people of all parties Realize and give importance Preserving natural resources in their own residence And important to show loyalty Not remembering the most graceful grace

トラン州は、ロイヤルチャリティのための活動「運河水路を開発するボランティア精神」を開始しますシリキット女王の誕生日記念日に女王様ロイヤルクイーン2019年

         クローンポンでは、ナムプタイ寺院の背後にあるエリア、ムー1、ナタラ地区、ムアントラン地区、ルエチャイチャルーンサップ、トラン県知事、ミスターウタイチットチャロエンサップ、トラン州赤十字チーフエグゼクティブオフィサー、キッチャイパヤープ、トラン州行政組織会長ナタポン地区のナサポン・ナムソム市長社長になって活動に参加するシリキット女王の誕生日のお祝いの際の「運河水開発のためのボランティア精神」女王様ロイヤルクイーン2562年、政府機関の長、政府の役人、ボランティアがたくさんのボランティアの服を着て

            トラン州知事のルチャイ・チャロエンサップ氏は本日、シリキット女王の誕生日記念日に女王様ロイヤルクイーン904下の殿下904人のボランティア。さまざまな部門とすべての人々の代表者がボランティアの団結と団結して、「ボランティア川開発ボランティアスピリット」という活動に参加しました。シリキット女王Ma下女王様さまざまな王室の職務の実践を重視する王室である王His下市民の利益のために貧しい人々に助けを与えることによって安定性と持続可能性を備えたさまざまな分野で自立できることわずかな慈悲で王室の義務を実践したそれは人々の心に明白であり、平和と静けさを生み出します。国家と国民の進歩自発的な精神活動、流域を保護するための運河の開発、清潔さの維持水の障害を取り除くまた、すべての当事者のすべての人々の意識を高めるために実現し、重要性を与える自宅での天然資源の保護そして、忠誠心を示すことが重要です最も優雅な恵みを覚えていない

董裡省為皇家慈善機構啟動了“志願精神,為運河水道開發”活動在詩麗吉王后誕辰紀念日之際女王皇家女王2019年

         在Khlong Pon,Nam Phut Tai寺後面的區域,Moo 1,Na Thaluang街道,Mueang Trang區,Lue Chai Charoen Sap,Trang州長,Uthai Chit Charoensap女士,Trang省紅十字會首席執行官,Trach省行政組織Kitchawayapai先生Na Thao分區市長Natthaphong Namsom先生成為總統並參加活動在詩麗吉王后的生日慶典之際,“運河水開發的志願者精神”女王皇家女王在2562年,與政府機構負責人,政府官員,志願者穿著很多志願者服裝

            董裡總督呂釵Charoensap先生今天表示,在詩麗吉王后誕辰紀念日之際女王皇家女王陛下殿下904名志願者。各個部門和各界人士齊心協力,志願者團結一致,參加2019年8月12日88歲生日吉祥時期的“志願者河流發展志願者精神”活動。女王詩麗吉陛下的恩典女王國王陛下,皇室成員,關心各種皇室職責為了使公民受益通過幫助窮人能夠在穩定性和可持續性的各個領域實現自力更生並以一種小小的憐憫來履行王室職責這顯示在人民的心中,創造了和平與安寧。以及國家和人民的進步自願心理活動,發展運河,以保護流域,保持清潔消除水障礙並提高所有各方人民的意識認識並重視保護自己住宅的自然資源顯示忠誠度很重要不記得最優雅的恩典

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys