Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562

เรือนจำตรังร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังหญิง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่เรือนจำจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 21 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดตรัง พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังหญิง รวม 365 คน

Trang Prison together with the Social Welfare Council of Thailand Royal patronage Open the Provincial Water Project Social Welfare Council 76 provinces, year 2019, by raising lunch for female inmates To give as a royal charity
 At Trang Provincial Prison, Mr. Phaiboon Oam, Deputy Governor of Trang Province Presided over the opening ceremony of the Nam Phra Chai Royal Project Social Welfare Council, 76 provinces, year 2019, according to the Social Welfare Council of Thailand Royal patronage Honored Reassigned to Her Majesty Queen Sirikit Queen Phra Ratchonani, Phanee Luang, performs the Royal Project Social Welfare Council for the 21st year, the Social Welfare Council Therefore took this opportunity together with Trang Province Along with the Provincial Woman Culture Promotion Association The Provincial Red Cross Provincial Housewife Club National Outstanding Mother's Club in the province Organized activities of the Phra Phra Chai Nam Phra Project to give lunch to the unemployed, the elderly, the disabled and those suffering from trouble. And other activities as appropriate To honor Queen Sirikit Queen The Royal Queen On the occasion of His Majesty the King's birthday In August 2019, which today is a luncheon event for 365 female inmates

トラン刑務所とタイ社会福祉協議会王室の後援州の水プロジェクトを開く社会福祉協議会76州、2019年、女性受刑者の昼食を上げるロイヤルチャリティーとして贈る
 トラン州刑務所で、トラン省副知事、パイブーン・オーム氏ナムプラチャイロイヤルプロジェクトの開会式を主d社会福祉評議会、76州、2019年、タイの社会福祉評議会による王室の後援名誉あるシリキット女王to下に再割り当て女王様Phanee LuangのPhra RatchonaniがRoyal Projectを演じます21年目の社会福祉協議会、社会福祉協議会そのため、トラン州とこの機会を利用しました地方女性文化振興協会とともに地方赤十字地方主婦クラブ州内の卓越した母のクラブ失業中、高齢者、障害者、トラブルに苦しむ人々に昼食を提供するために、プラプラチャイナムプラプロジェクトの組織化された活動。必要に応じてその他の活動シリキット女王を称えるために女王様ロイヤルクイーン国王Ma下の誕生日に2019年8月、これは今日365人の女性受刑者のための昼食会イベントで

Trang監獄與泰國社會福利委員會一起皇家贊助打開省水項目社會福利理事會,2019年,76個省,為女性囚犯提供午餐作為皇家慈善機構
 在Trang省監獄,Trang省副省長Phaiboon Oam先生主持Nam Phra Chai皇家項目的開幕式根據泰國社會福利理事會的統計,社會福利理事會,769個省,2019年皇家贊助已經慫恿重新分配給詩麗吉王后陛下女王Phra Ratchonani,Phanee Luang,執行皇家項目社會福利理事會第21年,社會福利理事會因此,與董裡省一起抓住了這個機會與省婦女文化促進會一起省紅十字會省家庭主婦俱樂部全省優秀母親俱樂部Phra Phra Chai Nam Phra項目的有組織活動,為失業者,老年人,殘疾人和患有麻煩的人提供午餐。和其他適當的活動尊重詩麗吉王后女王皇家女王在國王陛下誕辰之際2019年8月,今天是365名女囚犯的午餐活動

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys