Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE(ชมคลิป)

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE(ชมคลิป)

หน่วยงานราชการในจังหวัดตรังร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE

ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ตามที่จังหวัดตรังได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตามพระดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก อันประกอบด้วย การณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กและเยาวชน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงนานามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ในวันนี้จัดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตรัง ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และแนวทางการขับเคลื่อนอำเภอ TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตรัง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินงานสนับสนุนและบูรณาการกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดในระดับอำเภอ ๆ ละ 25-30 คน รวม 10 อำเภอ และระดับจังหวัด 20 คน รวมทั้งสิ้น 260 คน


Government agencies in Trang join the exchange workshop to learn and sign MOU. TO TO NUMBER ONE district operations
              At Wattana Park Hotel, Muang District, Trang Province Presided over the opening of a workshop to exchange knowledge and signed a memorandum of understanding (MOU) for the operation of TO BE NUMBER ONE district as Trang province has initiated a campaign to prevent and resolve drug problems TO BE NUMBER ONE According to the thoughts of His Highness, Ubonrat Rajakanya Siri Wattana Phannawadee Come to work under the 3 main strategies Consisting of Narong raised awareness and created a trend that is conducive to preventing and solving drug problems. Promoting mental immunity for children and youth Creating and developing networks for preventing and solving drug problems Organizing workshops, exchanging workshops, and signing a memorandum of agreement for the operation of TO BE NUMBER ONE district today, under the third strategy of the project with the objective to develop the potential of the TO BE NUMBER ONE project team of Trang province Both at the provincial and district levels By creating knowledge about the operation of TO BE NUMBER ONE project and the direction to drive the TO BE NUMBER ONE district to prepare for the TO BE NUMBER ONE district / club contest of Trang province on 20 August 2019 and down Signed a memorandum of agreement to show the intention to jointly support and integrate activities to drive the TO BE NUMBER ONE project. The target group consists of Working group of TO BE NUMBER ONE project of the province at the district level, each 25-30 people, including 10 districts and 20 provincial levels, a total of 260 people.

トランの政府機関が交換ワークショップに参加して、MOUを学び、署名します。
              トラン県ムアン郡ワタナパークホテルにて、トラン県知事のルーチャイチャルーンサップトラン県が薬物問題を予防し解決するためのキャンペーンを開始したため、知識交換のためのワークショップの開催を主dし、TO BE NUMBER ONE地区の運営に関する覚書(MOU)に署名しましたの考えによると殿下、ウボンラット・ラジャカンヤシリ・ワタナ・ファンナワディー3つの主要戦略の下で働くようになるからなるナロンは意識を高め、薬物問題の予防と解決に資する傾向を生み出しました。子供と若者の精神的免疫を促進する薬物問題の予防と解決のためのネットワークの作成と開発ワークショップの開催、ワークショップの交換、TO BE NUMBER ONEプロジェクトチームの可能性を高めることを目的としたプロジェクトの第3戦略の下でのTO BE NUMBER ONE地区の運営に関する合意書への署名トラン県地方レベルと地区レベルの両方で2019年8月20日以降のトランビー州のビービーワンワン地区/クラブコンテストの準備のため、ビービーワンワンプロジェクトの運営と、ビービーワンワン地区を推進する方向性に関する知識を作成するTO BE NUMBER ONEプロジェクトを推進するための活動を共同でサポートおよび統合する意向を示す合意書に署名しました。地区レベルでの州のナンバーワンプロジェクトのワーキンググループ、各25〜30人、10地区と20州レベル、合計260人。

Trang的政府機構參加交流研討會,學習並簽署諒解備忘錄。至第一區的業務
              在董裡府Muang區的Wattana Park酒店,董裡府總督Lue Chai Charoen Sap主持開設研討會以交流知識並簽署了一份關於TO BE NUMBER ONE區運作的諒解備忘錄(MOU),因為董裡省發起了預防和解決毒品問題的運動根據的想法殿下,Ubonrat Rajakanya Siri Wattana Phannawadee在3個主要策略下開始工作由...組成Narong提高了意識並創造了一種有助於預防和解決毒品問題的趨勢。促進兒童和青少年的精神免疫力建立和發展預防和解決毒品問題的網絡根據項目的第三個戰略,組織研討會,交流研討會,並簽署今天運營TO BE NUMBER ONE區的協議備忘錄,目的是發展TO BE NUMBER ONE項目團隊的潛力。董裡府省和地區兩級通過創建有關TO BE NUMBER ONE項目運作的知識以及駕駛TO BE NUMBER ONE區的方向,為2019年8月20日的董裡省TO BE NUMBER ONE區/俱樂部比賽做準備簽署了一份協議備忘錄,表明有意共同支持和整合活動以推動TO BE NUMBER ONE項目。目標群體包括:全省區級工作組TO BE NUMBER ONE項目,每個25-30人,其中10個區和20個省級,共計260人。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys