Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง (ชมคลิป)

ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง (ชมคลิป)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังร่วมกับภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดแถลงข่าว การจัดงานย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดตรัง

ที่อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง และรองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด และนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานย้อนวันวานเมืองเก่า ตรัง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างปลายเดือน กรกฎาคม ถึง ปลายเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอกันตัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง อำเภอห้วยห้วยยอด ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน โดยภายในงานแถลงข่าวมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมหนังตะลุง ชุด ท่องเที่ยวชุมชนเมืองตรังให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม
สำหรับการจัดกิจกรรมย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตอกย้ำตรังเมืองแห่งความหลากหลาย และสะท้อนคุณค่าทางการท่องเที่ยว วิถีชุมชนตามแนวทางการตลาดยุคใหม่ รวมทั้งเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้การเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดตรังมากขึ้น

Trang Tourism and Sports Office, together with tourism network partners, both public and private sectors To stimulate travel to Trang
            At the Phraya Ratsadanupradit Monument, Mueang District, Trang Province, Luechai Charoensap, Governor of Trang Province, along with Mr. Supasak Sripan, Tourism and Sports in Trang Province Miss Nantawan Siriphophat, Director of Tourism Authority of Thailand, Trang Office, Mr. Soranon Jirotmontri, Mayor of Kantang And Deputy Mayor of Nakhon Trang Mayor of Kantang Deputy Mayor of Huay Yot Sub-district And the mayor of Tha Kham district Participated in a press conference on the day back to the old town of Trang. To publicize the activities held in the past, the old town of Trang, which was held between the end of July to the end of August 2019, 4 times in 4 areas, namely Kantang District, Thap Thiang Subdistrict Mueang Trang District Huai Huai Yot District, Tha Kham Subdistrict, Palian District In the press conference, there was a show of art, culture, and shadow of Trang community set for the participants to watch.
            For organizing activities dating back to the old city of Trang To create unique activities Reinforcing Trang, a city of diversity And reflect tourism value Community way according to modern marketing approach As well as a tool to encourage travel to enter Trang more

公共および民間の両方の観光ネットワークパートナーとともに、トラン観光スポーツ局トランへの旅行を刺激する
            トラン県のムアン郡のプラヤ・ラタダナプラディット記念碑、トラン県知事のルエカイ・チャローンサップ氏、トラン県の観光スポーツミス・ナンタワン・シリポパット氏、タイ政府観光局局長、トラン事務所、ソラノン氏、カンタン市長ナコーントラン副市長カンタン市長Huay Yot地区の副市長そしてタ・カム地区の市長当日、トランの旧市街への記者会見に参加した。過去に開催された活動を宣伝するために、4つの地域、すなわちKantang地区、Thap Thiang地区で4回、2019年7月末から8月末まで開催されたTrangの旧市街ムアントラン地区フアイアイヨット地区、タ・カム地区、パーリン地区記者会見では、参加者が見るために設定されたトランコミュニティの芸術、文化、そして影のショーがありました。
            トランの旧市街にさかのぼる活動を組織するためユニークな活動を生み出すために多様性のある都市、トランを強化するそして観光価値を反映する現代のマーケティングアプローチによるコミュニティのあり方トランへの旅行をもっと奨励するためのツールと同様に

Trang旅遊和體育辦公室,以及公共和私營部門的旅遊網絡合作夥伴刺激前往董裡的旅行
            在董裡府Mueang區的Phraya Ratsadanupradit紀念碑,Trang省省長Luechai Charoensap,以及董裡省旅遊和體育的Supasak Sripan先生泰國旅遊局局長Nantawan Siriphophat女士,Kantang市長Soranon Jirotmontri先生和睦的副市長Kantang市長Huay Yot分區副市長Tha Kham區的市長當天參加了回到Trang老城的新聞發布會。為了宣傳過去舉辦的活動,在2019年7月底至2019年8月底舉行的Trang老城區,4個區域4次,即Kantang區,Thap Thiang街道Mueang Trang區Palian區Tha Kham街道懷懷Yot區在新聞發布會上,為參與者觀看了Trang社區的藝術,文化和影子。
            舉辦可追溯到老城區Trang的活動創造獨特的活動加強Trang,一個多元化的城市並反映旅遊價值社區方式根據現代營銷方式以及鼓勵旅行進入董裡更多的工具

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys