Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย พร้อมร่วมมือช่วยเหลือประชาชน หากได้รับความเดือดร้อน(ชมคลิป)

สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย พร้อมร่วมมือช่วยเหลือประชาชน หากได้รับความเดือดร้อน(ชมคลิป)

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น ในการขอความช่วยเหลือ หากได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ

ที่โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจาก 15 จังหวัดในเขตภาคใต้ ทั้งนี้นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื่องด้วยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดำเนินภารกิจด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย การบรรเทาทุกข์ขณะเกิดภัยและการฟื้นฟูหลังการเกิดภัย ตามแผนยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผลผลิตที่ 7สภากาชาดไทย สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการอย่างรวดเร็ว ซึ่งการจะปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้ลุล่วง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และให้สามารถกลับสู่สภาพปกติได้เร็วและมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสภากาชาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 15 จังหวัดในเขตภาคใต้ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีการระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งนี้ประชาชนสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ดไว้ในโทรศัพท์มือถือ หากประสบภัยพิบัติสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ทันที
27 ไฟล์แนบ

Office of Relief and Prachanamaipitak Thai Red Cross Society organized a workshop Cooperation in helping victims With the use of application technology In asking for help If suffering from natural disasters
           At Rua Rasada Hotel Mueang Trang District, Trang Province, Lue Chai Charoen Sap, Governor of Trang Province Welcoming Dr. Pichit Siriwan, Deputy Director of the Relief Office With the Red Cross Corps from 15 provinces in the southern region Dr. Pichit Siriwan, Deputy Director of the Relief Office Presided over the opening ceremony of the workshop Cooperation in helping victims Due to the Office of Relief and Prachanamaipitak, the Thai Red Cross Society performs a comprehensive disaster management mission. From the preparation before the disaster Relief of suffering while disaster and rehabilitation after the disaster According to the Thai Red Cross Society strategic plan In Strategy 3, helping victims, Productivity No. 7, the Thai Red Cross can reach victims and provide fast service. Which will fulfill the said mission To alleviate the suffering of people affected by the disaster And to be able to return to normal conditions quickly and efficiently, requires cooperation from various agencies both inside and outside the Thai Red Cross Especially the Provincial Red Cross Office and the Provincial Disaster Prevention and Mitigation Office in every province The Office of Relief and Prachanamaipitak Thai Red Cross Relief Office organized a workshop Coordination in helping victims in 15 provinces in the southern region Along with applying Geo-Informatics (GIS) technology to help victims The public can scan the QR code in the mobile phone. If experiencing a disaster, can request help immediately.
27 attachments

救済室とPrachanamaipitakタイ赤十字社がワークショップを開催被害者を支援するための協力応用技術を使って助けを求めることに自然災害に苦しんでいるなら
           アットルアラサダホテルムアントラン地区、トラン県、チャン州チャルエン樹液、トラン省知事救護室次長、ピチット・シリワン博士を歓迎南部地域の15州からの赤十字隊と救援室副所長のピチット・シリワン博士ワークショップの開会式を主宰被害者を支援するための協力救済室とPrachanamaipitakのおかげで、タイ赤十字社は包括的な防災任務を遂行しています。災害前の準備から災害時の苦痛の軽減と災害後のリハビリタイ赤十字社の戦略計画によると第3戦略では、被害者を支援する生産性第7番、タイ赤十字社が被害者に連絡を取り、迅速なサービスを提供することができます。これは、上記の使命を果たすでしょう被災した人々の苦しみを和らげるそして、迅速かつ効率的に通常の状態に戻ることができるようにするためには、タイ赤十字の内外の様々な機関からの協力が必要です。特に各州の地方赤十字事務所と地方防災緩和事務所救済部とPrachanamaipitakタイ赤十字救済部がワークショップを開催南部地域の15州における被害者支援の調整被害者を支援するために地理情報学(GIS)技術を適用するとともに一般の人は携帯電話でQRコードをスキャンできます。災害が発生した場合は、すぐに助けを求めることができます。
27の添付ファイル

救濟辦公室和Prachanamaipitak泰國紅十字會組織了一次研討會合作幫助受害者隨著應用技術的使用在尋求幫助如果患有自然災害
           在Rua Rasada Hotel董裡省Mueang Trang區,董裡省省長Lue Chai Charoen Sap歡迎救濟辦公室副主任Pichit Siriwan博士來自南部地區15個省的紅十字會Pichit Siriwan博士,救濟辦公室副主任主持了研討會的開幕式合作幫助受害者由於救濟辦公室和Prachanamaipitak,泰國紅十字會執行全面的災害管理任務。從災難前的準備在災難發生後的災難和康復中減輕痛苦根據泰國紅十字會的戰略計劃在戰略3中,幫助受害者,生產力第7,泰國紅十字會可以接觸受害者並提供快速服務。哪個將完成上述任務減輕受災人員的痛苦為了能夠快速有效地恢復正常狀態,需要泰國紅十字會內外各種機構的合作特別是各省紅十字會和省防災減災辦公室救濟辦公室和Prachanamaipitak泰國紅十字會救濟辦公室組織了一次研討會協助幫助南部地區15個省的受害者同時應用地理信息學(GIS)技術來幫助受害者公眾可以掃描手機中的二維碼。如果遇到災難,可以立即請求幫助。
27個附件

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys