Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพทหารพรานสละชีวิตเพื่อประเทศ(ชมคลิป)

แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพทหารพรานสละชีวิตเพื่อประเทศ(ชมคลิป)

แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับครอบครัว

ที่วัดโพธาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพทหารพรานนภดล ชูพูล โดยมี พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 ,นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ,พล.ต.ภาสกร ทวีตา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ,คณะแม่บ้านกองทัพบกสาขากองทัพภาคที่ 4 , นายทหาร นายสิบ ,เจ้าหน้าที่ทหารพราน ร่วมในพิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพในครั้งนี้
ทั้งนี้ทหารพรานนภดล ชูพูล ตำแหน่งพลปืนเล็ก กองร้อยทหารพรานที่ 4703 ชุดหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 47 (ร้อย ทพ.4703 ฉก.ทพ.47) ที่เสียชีวิตจากความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่หมู่ที่ 6 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยกลุ่มก่อความไม่สงบสร้างสถานการณ์ยิงชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เมื่อกองร้อยทหารพรานที่ 4703 ชุดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 (ร้อย ทพ.4703 ฉก.ทพ.47) เข้าไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบ กลุ่มคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดทำให้ทหารพรานทำให้ อส.ทพ.นพดล ชูพูล เสียชีวิต ทางครอบครัวได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโพธาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ภายหลังจากพิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพทหารพรานนภดล ชูพูล แล้วแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของทหารพรานนภดล ชูพูล จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัว และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา15.00 น. ที่วัดโพธาราม อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

The 4th Division commander and the ritual ceremony of the corpses who died from duty in the 3 southern border provinces With a grant to the scouting family that died To be morale and power for the family
             At Photharam Temple, Moo 4, Ban Pho Sub-district Muang Trang District, Trang Province, Lt. Gen. Pornsak Phoonsawat, the fourth commander, presided over the funeral ceremony of Nopadol Chupupon, with Maj. Gen. Sittiporn Mukikasin, Deputy Commander of Region 4, Nai Lue Chai Charoen Sap, Governor of Trang Province, Maj. Gen. Pasakorn Thavetha, Commander-in-Chief of the 43rd Military District, Thepsatri Srisoonthorn Camp , Army Housekeeper Group, Army Region 4, Military Officer, Scout Officer Participate in this funeral prayer ceremony.
            However, Nopadol Chupupon, a small gunner Scout Troop 4703, Special Task Force Department of the Scout Regiment 47 (Hr. 4703, Chor. 47) who died from the unrest in the southern border provinces The incident occurred on July 3, 2019, at Moo 6, Baro Subdistrict, Yha District, Yala Province. The insurgency group created a situation to shoot injured villagers and died. When the Scout Troop No. 4703, the Unit 47, the Scout Regiment No. 47 (HMS 4703, Chor. 47) entered the area to investigate. A group of criminals have detonated the bomb, causing the Rangers to cause Nopadol Chupapol to die. The family brought the body to perform a religious ceremony at Photharam Temple, Moo 4, Ban Pho Subdistrict. Mueang Trang District, Trang Province After the chanting ceremony for the funeral of Nopadol Chupoon, the 4th Division commander gave some money to the family of Nopadol Chupapoon Rangers to be a morale for the family. And there will be a cremation ceremony on July 11, 2019 at 15.00 hrs. At Photharam Temple, Muang Trang District, Trang Province

第4師団司令官と南部の3つの国境地方で任務から死んだ死体の儀式亡くなったスカウト家族への助成金付き家族のための士気と力になるために
             Moha 4、Ban Pho Sub-districtのPhotharam Templeで第4司令官であるトラン省中部ムーントラン地区中将ポルンサックPhoonsawat中将、Nitadol Chupuponの葬儀式を司会し、第4地域副司令官、Nai LueチャイCharoen Sap、トラン県知事、Pasakorn Thavetha少将、第43軍地区の司令官、Thepsatri Srisoonthornキャンプ、陸軍の家政婦グループ、陸軍地域4、軍将校、スカウト将校この葬儀の祈りの儀式に参加してください。
            しかし、Nopadol Chupupon、小さな砲手スカウト部隊4703、特別タスクフォース南ボーダー地方の暴動で亡くなったスカウト連隊47部(4703歳、Chor.47)この事件は2019年7月3日にヤラ県Yha地区Baro SubdistrictのMoo 6で発生し、暴力団は負傷した村人を射殺する状況を作り出し、死亡した。偵察部隊第4703号、第47号部隊、第47部隊偵察部隊第47号(HMS 4703、第47号)が調査の対象となった地域に入った。一団の犯罪者が爆弾を爆発させ、レンジャーズにノパドール・チュパポルの死を引き起こし、家族はバン・ポー郡Moo 4のPhotharam Templeで宗教的な儀式を行った。トラン県ムアントラン県ノパドゥール・チュプーンの葬儀を唱えた儀式の後、第4師団の司令官がノパドール・チュパプーン・レンジャーズの家族に金銭的援助をしました。そして2019年7月11日15:00に火葬式典がありますトラン省ムアントラン県Photharam Templeで

第四師指揮官和在南部3個省份死於執勤的屍體的儀式儀式隨著對偵察家庭的補助而死亡要為家庭鼓舞士氣和力量
             在Photharam Temple,Moo 4,Ban Pho Sub-district在董裡府Muang Trang區,第四任指揮官Pornsak Phoonsawat中將主持了Nopadol Chupupon的葬禮,與4歲的副指揮官Sittiporn Mukikasin少將Nue Lue Trang省州長Chai Charoen Sap,第43軍區總司令Pasakorn Thavetha少將,Thepsatri Srisoonthorn營地,陸軍管家小組,陸軍4區,軍官,童軍官參加這個葬禮祈禱儀式。
            然而,Nopadol Chupupon是一名小砲手偵察兵部隊4703,特遣隊在南部邊境省份的騷亂中死亡的童軍軍團47(Chr.4703,Chor.47)事件發生在2019年7月3日,在雅拉省Yha區巴羅街道Moo 6號,叛亂組織創造了一個射殺受傷村民並死亡的局面。當偵察兵第4703號,第47單元,偵察團第47號(HMS 4703,第47章)進入該地區進行調查時。一群罪犯引爆了炸彈,導致遊騎兵導致Nopadol Chupapol死亡。這個家人帶著屍體在Ban Pho街道Moo 4的Photharam Temple舉行宗教儀式。董裡府Mueang Trang區在Nopadol Chupoon葬禮的誦經儀式後,第4師指揮官向Nopadol Chupapoon Rangers的家人捐了一些錢給這個家庭的士氣。 2019年7月11日15:00將舉行火葬儀式。在董裡府Muang Trang區的Photharam寺

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys