Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » กฟผ. ขอความร่วมมือประหยัดไฟฟ้า เป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากมีการปิดซ่อมแหล่งผลิตก๊าซ(ชมคลิป)

กฟผ. ขอความร่วมมือประหยัดไฟฟ้า เป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากมีการปิดซ่อมแหล่งผลิตก๊าซ(ชมคลิป)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือจากประชาชนในการประหยัดการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากมีการปิดการซ่อมแหล่งผลิตก๊าซ JDA – A18 เป็นระยะเวลา 14 วัน

ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายวีระชัย เมืองพูล หัวหน้ากองควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าภาคใต้ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้(กฟผ) กล่าวถึงการะตรียมความพร้อมในการรับมือจากการที่การปิดซ่อมบำรุงแหล่งผลิตก๊าซ JDA – A18 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าชธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เริ่มหยุดผลิตตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อทำการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม รวม 14 วัน ปริมาณก๊าซที่หายไปประมาณ 440 ลูกบาศก์ฟุต ผลกระทบจะเกิดขึ้นโดยไม่มีก๊าซส่งให้โรงไฟฟ้าจะนะ ทั้งนี้โรงไฟฟ้าได้มีการปรับปรุงเครื่อง ให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลทดแทนก๊าซที่หายไปได้ เมื่อใช้น้ำมันดีเซลมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า จะทำให้กำลังการผลิตลดลง ปกติกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคใต้ทั้งหมดจะผลิตได้ กว่า 3พันเมกกะวัตต์ แต่การใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ทำให้กำลังผลิตลดลงมาอยู่ที่ 2912 เมกกะวัตต์ ในส่วนของการใช้ไฟฟ้าในช่วงนี้มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 2550 เมกกะวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบไฟฟ้ายังคงเพียงพอ จากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเฉลี่ย 2,500 เมกกะวัตต์ ซึ่งประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดซ่อมบำรุง เนื่องจากมีกำลังไฟฟ้าที่ผลิตเพียงพอ
ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีความมั่นใจว่า จากการเตรียมพร้อมทั้งระบบ จะไม่ทำเกิดปัญหาด้านการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวันคือ เวลา 18.00 –21.30 น. แต่ทั้งนี้ประชาชนจะต้องช่วยกันประหยัดไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย


The Electricity Generating Authority of Thailand Requesting cooperation from the public in saving electricity usage Due to the closure of JDA-A18 gas supply for 14 days
           At the Electricity Generating Authority of Thailand, Southern Region Operations Division, Lamphura Subdistrict, Huai Yot District, Trang Province, Mr. Weerachai Muangpoon, Head of Southern Power System Control Division The Southern Operations Department (EGAT) discusses the readiness to cope with the maintenance shutdown of the JDA-A18 gas source, which is the source of natural gas in the Thai-Malaysia Joint Development Area. Started production from July 7, 2019, in the past to perform major maintenance. Between 7 July - 21 July, a total of 14 days. The amount of gas lost about 440 cubic feet. The impact will occur without gas delivered to the power plant. The power plant has improved the machine. To be able to use diesel to replace the missing gas When using diesel fuel as a fuel to generate electricity Will reduce production capacity Normally, power generation in all southern regions will produce more than 3 thousand megawatts. But using diesel fuel as fuel Resulting in a decrease in production capacity to 2912 megawatts. In terms of electricity usage, the maximum power consumption is at 2007 megawatts. When comparing electricity, it is still sufficient. From the average peak demand of 2,500 megawatts, which people will not be affected by maintenance shutdowns Because there is enough power to produce
           The Electricity Generating Authority of Thailand is confident that From the whole system preparation Will not cause electricity consumption problems of people in the southern region Especially during the peak demand for electricity each day, ie 18.00 - 21.30 hrs. However, people must help save electricity during this period as well.

タイの発電公社節電に向けた国民の協力の要請14日間JDA-A18ガス供給の閉鎖のため
           タイの発電公社にて、トラン県、フアイヨット地区、ランプラ地区、南部電力システム制御部長、Weerachai Muangpoon氏Southern Operations Department(EGAT)は、タイ - マレーシア共同開発地域の天然ガスの供給源であるJDA-A18ガス供給源の保守停止に対処する準備ができていることについて議論しています。大幅なメンテナンスを行うため、過去に2019年7月7日から生産を開始しました。 7月7日から7月21日の間、合計14日で、ガスの損失量は約440立方フィートであり、ガスが発電所に供給されないと、衝撃が発生します。発電所は機械を改良しました。行方不明のガスを取り替えるのにディーゼルを使用できることディーゼル燃料を発電用燃料として使用する場合生産能力を減らす通常、すべての南部地域での発電は3,000メガワット以上を生み出すでしょう。しかし燃料としてディーゼル燃料を使う生産能力が2912メガワットに減少した結果、電力使用量の観点からは、最大消費電力は2007メガワットとなりましたが、電力を比較するとまだ十分です。人々はメンテナンスのシャットダウンの影響を受けないだろう、2,500メガワットの平均ピーク需要から生産するのに十分な力があるから
           タイの発電当局はそれを確信しています。システム全体の準備から南部地域の人々の電力消費問題を引き起こさないでしょう特に毎日の電力需要のピーク時、つまり18:00〜21:30時間の間ですが、この間も人々は節電を助けなければなりません。

泰國發電局要求公眾合作節約用電由於JDA-A18氣體供應關閉14天
           在泰國發電局,南部地區運營部,Lamphura街道,董事會Huai Yot區,Weerachai Muangpoon先生,南方電力系統控制部門負責人南部運營部(EGAT)討論了應對JDA-A18氣源維護停工的準備情況,JDA-A18氣源是泰國 - 馬來西亞聯合開發區的天然氣來源。從2019年7月7日開始生產,過去進行重大維護。在7月7日至7月21日期間,總共14天。氣體損失量約為440立方英尺。如果沒有輸送到發電廠的氣體,將會發生這種影響。發電廠改進了機器。能夠用柴油來代替缺失的氣體使用柴油燃料作為燃料發電時會降低生產能力通常情況下,南部地區的發電量將超過3千兆瓦。但使用柴油作為燃料導致產能減少到2912兆瓦。在用電方面,最大功耗為2007兆瓦。比較電力時,仍然足夠。從2,500兆瓦的平均峰值需求來看,人們不會受到維護停工的影響因為有足夠的力量來生產
           泰國發電局對此充滿信心從整個系統準備不會造成南方地區人們的用電問題特別是在每天的高峰需求期間,即18.00 - 21.30小時。但是,在此期間人們也必須幫助節省電力。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys