Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » หอการค้าฝั่งอันดามัน จัดโครงการโกล์กรีน จากปรากฎการณ์น้องมาเรียม พยูนน้อยตรัง ภาค 5 (ชมคลิป)

หอการค้าฝั่งอันดามัน จัดโครงการโกล์กรีน จากปรากฎการณ์น้องมาเรียม พยูนน้อยตรัง ภาค 5 (ชมคลิป)

ปรากฏการณ์การนำพะยูนน้อยมาเรียมมาเลี้ยงโดยทีมสัตวแพทย์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทีมเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เกิดการกระแสในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก ทางหอการค้าฝั่งอันดามันได้จัดโครงการอันดามันโกล์กรีน คือการผลักดันเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าฝั่งอันดามัน กล่าวว่า ปรากฏการณ์การนำพะยูนน้อยมาเรียมมาเลี้ยงโดยทีมสัตวแพทย์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทีมเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เกิดการกระแสในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ก็คือหญ้าทะเล ทางหอการค้าฝั่งอันดามันได้จัดโครงการอันดามันโกล์กรีน คือการผลักดันเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรของสหประชาชาติ ในอนาคตหากมีการผลักดัน พะยูนในจังหวัดตรังจะได้รับอาหารที่เพียงพอและปลอดภัย ในส่วนของการสนับสนุนนั้นยังอยู่ในการหารือของกลุ่มหอการค้าฝั่งอันดามัน เนื่องจากพะยูนเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ
สำหรับกระแสของพะยูนน้อยมาเรียมในขณะนี้ทำให้ประชาชนทั่วประเทศได้รู้จักพะยูนฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่ที่จังหวัดตรัง ประมาณ 175 ตัว นอกจากนี้ยังเป็นที่ทราบกันดีว่าพะยูนจะอยู่ได้ก็ต้องมีหญ้าทะเล การปลูกและอนุรักษ์หญ้าทะเลจึงมีความสำคัญนอกจากจะเป็นอาหารของพะยูนแล้วหญ้าทะเลยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ชนิดต่างๆ ให้เจริญเติบโตขึ้นมา และยังสร้างรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านให้มีรายได้เลี้ยงชีพโดยการจับสัตว์น้ำมาจำหน่ายให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ยังคงผลัดเปลี่ยนกันดูแลพะยูนน้อยมาเรียมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาอยู่น้ำทะเลวันละ 6-7 ชั่วโมง ในการป้อนนม การว่ายน้ำกับแม่ส้ม การพาไปกินหญ้าทะเล หลังจากนั้นในช่วงเวลากลางคืนก็ยังคงเวลาดูถึงแม้ว่าจะมีกล้องCCTV แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องออกไปดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ดี
พื้นที่ไฟล์แนบ

Phenomenon of bringing the little manatee to be fed by the veterinary team of the Department of Marine and Coastal Resources And the Libong Islands Non-Hunting Area Officer Team The Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation has created a great stream of natural resources conservation. The Andaman Chamber of Commerce organized the Andaman Gold Green Project. Is to drive a sustainable economy
            Mr. Salil Tohthathiang, Chairman of the Andaman Chamber of Commerce, said that the phenomenon of bringing a little manatee to be raised by the veterinary team of the Department of Marine and Coastal Resources And the Libong Islands Non-Hunting Area Officer Team The National Park, Wildlife and Plant Conservation Department has created a stream of natural resources conservation. With complete resources, seagrass The Andaman Chamber of Commerce organized the Andaman Gold Green Project. Is to drive a sustainable economy To comply with the UN Charter In the future, if there is a push Dugong in Trang province will receive sufficient and safe food. The support is still in the discussion of the Andaman Chamber of Commerce. Because the dugong is an important natural resource
            For the current of the little dugong, Mariam now makes the people around the country know the largest dugong in the country, approximately 175 in Trang Province. It is also known that the dugongs can live in the sea. The cultivation and conservation of seagrass is important, in addition to being a food of the dugong, the sea grass is also a kind of animal nursery. To grow up And also generate income for the local fishermen to have a living income by catching fish for sale to the people However, the authorities continued to take turns to take care of the little Mariam. Although it takes 6-7 hours of sea water a day to feed milk, swimming with Mae Som Taking to eat seagrass After that, during the night, it is still time to watch, even if there is a CCTV camera. But the staff still have to go to take care closely

海洋と沿岸資源省の獣医チームによって給餌されるように小さなマナティーを連れてくるという現象そしてリボン諸島の非狩猟地域オフィサーチーム国立公園野生生物保護省は、自然資源保護の大きな流れを生み出しました。アンダマン商工会議所は、アンダマンゴールドグリーンプロジェクトを組織しました。持続可能な経済を推進することです
            アンダマン商工会議所の会長、Salil Tohthathiang氏は、海洋生物資源省の獣医チームが、少人数のマナティを連れてくるという現象を提起したと述べた。そしてリボン諸島の非狩猟地域オフィサーチーム国立公園野生生物植物保全局は、自然資源保全の流れを作り出しました。完全なリソースで、海草アンダマン商工会議所は、アンダマンゴールドグリーンプロジェクトを組織しました。持続可能な経済を推進することです国連憲章を遵守する将来的には、プッシュがあればトラン省のジュゴンは十分で安全な食料を受け取るでしょう。支援はまだアンダマン商工会議所の議論の中です。ジュゴンは重要な天然資源だから
            小さなジュゴンの流れのために、マリアムは現在、全国の人々に、トラン州で約175人の国内最大のジュゴンを知らせています。海草の養殖と保全は重要で、ジュゴンの食べ物であることに加えて、海草は一種の動物園でもあります。成長するまた、地元の漁師が人々に売るために魚を捕まえることによって生活収入を得るための収入を生み出すしかし、当局は小さなマリアムの世話をするために交代を続けました。牛乳を餌にするのに1日に6〜7時間の海水が必要海草を食べることその後、夜間には、たとえCCTVカメラがあっても、まだ見る時間です。しかし、スタッフはまだ細心の注意を払うために行かなければなりません

由海洋和沿海資源部的獸醫團隊餵養小海牛的現象和利邦群島非狩獵區官員隊國家公園,野生動物和植物保護部創造了大量的自然資源保護。安達曼商會組織了安達曼金綠色項目。是推動可持續經濟
            安達曼商會主席Salil Tohthathiang先生說,海洋和沿海資源部獸醫團隊提出了一個小海牛的現象和利邦群島非狩獵區官員隊國家公園,野生動物和植物保護部門創造了一系列自然資源保護。有完整的資源,海草安達曼商會組織了安達曼金綠色項目。是推動可持續經濟遵守“聯合國憲章”在未來,如果有推動董裡省的儒艮將獲得充足而安全的食物。該支持仍在安達曼商會的討論中。因為儒艮是重要的自然資源
            對於小儒艮的潮流,瑪麗亞姆現在讓全國人民知道該國最大的儒艮,在董裡省約有175名。海草的養殖和養護很重要,除了作為儒艮的食物外,海草也是一種動物苗圃。長大並且還通過捕魚向人們出售來為當地漁民創造收入以獲得生活收入然而,當局繼續輪流照顧小瑪麗亞姆。雖然每天需要6-7小時的海水餵養牛奶,與Mae Som一起游泳吃海草在那之後,即使有閉路電視攝像機,也可以在夜間觀看。但工作人員仍需要密切關注

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys