Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ไลด์สดผ่านเว็บไซด์ การดูแลน้องมาเรียมและน้องมีล(ชมคลิป)

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ไลด์สดผ่านเว็บไซด์ การดูแลน้องมาเรียมและน้องมีล(ชมคลิป)

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสัญญาณไลฟ์สดผ่านทางเวปไซด์ของของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถดูน้องมาเรียมและน้องยามีล ได้ตลอด 24ชั่วโมง นับว่าเป็นมิติใหม่ของการเลี้ยงพะยูน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ หมู่ที่ 4ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเปิดสัญญาณไลฟ์สดผ่านทางงเวปไซด์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ติดตั้งสัญญาณโดยบริษัท ทีโอที จำกัด เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกได้ชม ความเป็นอยู่ของพะยูนน้อย มาเรียม ที่จังหวัดตรังและพะยูนน้อย ยามีล ที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้การติดตั้งกล้องที่พะยูนน้อยมาเรียมอาศัยอยู่ มีการติดตั้งกล้องประจำจุดจำนวน 6 ตัว และอีก 1ตัว จะติดอยู่กับเจ้าหน้าที่ เพื่อถ่ายภาพพะยูนน้อยมาเรียม ตั้งแต่การป้อนนม การป้อนหญ้าหรือกินหญ้าทะเล การว่ายน้ำกับแม่ส้ม ส่วนของพะยูนน้อยยามีลนั้น มีกล้อง 1 ตัว ติดไว้ที่บ่ออนุบาลพะยูน ทั้งนี้พะยูนน้อยทั้งสองตัวไว้ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังฯ
ทั้งนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่าขณะนี้ประชาชนในทั่วประเทศและทั่วโลกสามารถรับชมการไลฟ์สดผ่านทางเวปไซด์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ โดยทำตามขั้นตอนที่กำหนด ก็สามารถรับชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้การที่จังหวัดตรังเปิดบัญชีมาเรียมเพื่ออนุรักษ์พะยูนตรัง ทางจังหวัดได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล เพื่อให้การใช้เงินที่ประชาชนบริจาคนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเงินบริจาคนั้นทางจังหวัดตรังจะเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้จ่าย ในวันนี้มีน้ำหนัก 32 กิโลกรัม ความยาวลำตัว 121 เซนติเมตร ความกว้างรอบอก 71 เซนติเมตร อัตราการเต้นของหัวใจ 60-75 ครั้งต่อนาที ปริมาณนมที่ได้รับ1,975 มิลลิลิตร กินหญ้าทะเลชนิดหญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาใบพันเลื้อย สุขภาพแข็งแรงดี ว่ายน้ำดี ดำน้ำได้

Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources Live live signals via the website of the Department of Marine and Coastal Resources. Able to see the younger sister Mariam and Yami, 24 hours a day, is a new dimension of dugongs
         Mr. Jatuphon Manpat, Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources, together with the faculty and related agencies, entered the area of ​​Moo 4, Koh Libong Sub-district, Kantang District, Trang Province to open live signals via the Department of Marine Resources website the coast Installed signal by TOT Co., Ltd. for people throughout the country and around the world to watch The well-being of the little dugong, Mariam in Trang and the little dugong Yaem in Phuket The installation of the camera that the little manatee Mariam lived There are 6 fixed point cameras installed and the other one is attached to the staff. To take pictures of the little dugong Mariam From feeding Feeding the grass or eating sea grass Swimming with Mae Som As for the little dugongs, the drug has one camera attached to the dug nursery pond. The two dugongs are in the patronage. Of Her Royal Highness Prince Siriwannavaree Nari Ratanachakanya In the coral reef conservation project
        In this regard, Mr. Jatuporn Mensapat, Director-General of the Department of Marine and Coastal Resources Said that people around the country and around the world can watch live live via the website of the Department of Marine and Coastal Resources. By following the steps given Can be viewed 24 hours a day. In addition, the province of Trang opened a Mariam account to preserve Trang Manatee The province has set up a committee to look after In order to make the use of money that people donate is transparent Can check Which the donation money in Trang Province will be responsible for spending Today, the weight is 32 kilograms, body length 121 cm, width of 71 cm, heart rate 60-75 beats per minute, the amount of milk received 1,975 ml, eat seagrass grass, kaffir lime leaves. Shaded grass Good health, good swimming, diving.

海洋沿岸資源省局長海洋および沿岸資源省のウェブサイトを経由してライブのライブ信号を送ります。 1日24時間、妹のマリアムとヤミを見ることができるのは、ジュゴンの新しい次元です
         海洋沿岸資源省局長のJatuphon Manpat氏は、教員および関連機関と共に、トラン省Kangang郡Ko Libong地区のMoo 4地区に入り、海洋資源省のウェブサイトを通じてライブ信号を開いた。海岸全国の、そして世界中の人々が見るためのTOT Co.、Ltd.による設置信号小さなジュゴン、トランのマリアム、そしてプーケットの小さなジュゴンYaemの幸福小さなマナティマリアムが住んでいたカメラの設置設置されている固定点カメラは6台あり、もう1台はスタッフに取り付けられています。小さなジュゴンマリアムの写真を撮るために給餌から草を食べたり海草を食べたりメーサムと一緒に泳ぐ小さなジュゴンについては、薬は掘られた保育園の池に取り付けられた1つのカメラを持っています。 2つのジュゴンは後援にあります。彼女の高貴な殿下のプリンスシリワナヴァリーナリラタナチャカニャサンゴ礁保全プロジェクト
        この点に関して、Jatuporn Mensapat、海洋および沿岸資源省局長国と世界中の人々が海洋と沿岸資源省のウェブサイトを経由してライブでライブを見ることができると言った。与えられたステップに従うことによって24時間いつでも見ることができますまた、Trang州はTrang Manateeを保護するためにMariamアカウントを開設しました。州は世話をするために委員会を設置しました人々が寄付するお金の利用を透明にするために確認できますトラン県の寄付金が支出の原因となりますか今日、体重は32キログラム、体長121 cm、幅71 cm、心拍数60-75拍/分、受け取った乳量は1,975 ml、海草を食べたり、カフィアライムの葉を食べたりします。日陰のある草健康、水泳、ダイビング

海洋和沿海資源司司長通過海洋和沿海資源部網站直播現場直播信號。能夠一天24小時看到妹妹瑪麗亞姆和亞米,是儒艮的一個新維度
         海洋和沿海資源部總幹事Jatuphon Manpat先生與教職員和相關機構一起進入董裡省Kantang區Koh Libong分區Moo 4區,通過海洋資源部網站打開實時信號濱由TOT Co.,Ltd。安裝的信號為全國各地及世界各地的人們觀看小儒艮的幸福,Trang的Mariam和普吉島的小儒艮Yaem小海牛瑪麗亞姆住的相機的安裝安裝了6個定點攝像頭,另一個安裝在工作人員身上。拍攝小儒艮瑪麗亞姆的照片從餵養喂草或吃草海與Mae Som一起游泳至於小儒艮,藥物有一個相機連接到挖掘的苗圃池塘。這兩個儒艮都在讚助。她的殿下Siriwannavaree王子Nari Ratanachakanya在珊瑚礁保護項目
        在這方面,海洋和沿海資源司司長Jatuporn Mensapat先生據說全國各地和世界各地的人們都可以通過海洋和沿海資源部的網站觀看現場直播。按照給出的步驟可以全天24小時查看。此外,Trang省開設了Mariam賬戶以保留Trang Manatee該省已成立了一個照顧委員會為了使用人們捐贈的錢是透明的可以檢查其中,董裡省的捐款將用於支出今天,體重是32公斤,體長121厘米,寬度71厘米,心率60-75次/分鐘,牛奶收到1,975毫升,吃海草草,青檸檬葉。陰影草身體健康,游泳,潛水。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys