Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ตั้งกองทุนช่วยเหลือพะยูนน้อยมาเรียม (ภาค4) และสัตว์ทะเลตรัง (ชมคลิป)

ตั้งกองทุนช่วยเหลือพะยูนน้อยมาเรียม (ภาค4) และสัตว์ทะเลตรัง (ชมคลิป)

จังหวัดตรังจัดเสวนาการตั้งกองทุนมาเรียมเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง เพื่อนำเงินที่ประชาชนร่วมกันบริจาค ช่วยเหลือพะยูนและช่วยเหลือสัตว์ทะเลชนิดต่างๆนอกเหนือจากพะยูน ในขณะนี้มีประชาชนและหน่วยงานบริจาคเข้ามาแล้ว

ที่โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกันเสวนาโครงการจัดหารายได้เข้ากองทุน “มาเรียม”เพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง จากการที่มีการพบลูกพะยูนมาเกยตื้นที่บริเวณอ่าวทึง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ พบว่าเป็นพะยูนเพศเมีย อายุประมาณ 4-5 เดือน โดยตั้งชื่อว่า “มาเรียม” แปลว่า หญิงสาวที่มีความสง่างามแห่งท้องทะเล เจ้าหน้าที่ได้นำลูกพะยูนมาเลี้ยงอนุบาล บริเวณแหลมจูโหย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ/ตรัง โดยทีมสัตวแพทย์จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และจิตอาสา ได้ร่วมกันอนุบาลดูแลเป็นอย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน การดูแลพะยูนน้อยมาเรียมนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายมาก เนื่องจากต้องมีการเลี้ยงดูให้ได้อายุประมาณ 1 ปี 6 เดือน จึงจะสามารถปล่อยกลับเข้าสู่ฝูงพะยูน เมื่อมีค่าใช้จ่ายมากจึงจำเป็นที่จะต้องตั้งกองทุน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการระดมสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยตั้งกองทุนมารเรียมเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง เพื่อนำเงินที่ประชาชนร่วมกันบริจาค ช่วยเหลือพะยูนและช่วยเหลือสัตว์ทะเลชนิดต่างๆนอกเหนือจากพะยูน ทั้งนี้ในวงเสวนา มีการพูดถึงแผนต่างๆที่เตรียมพร้อมรับมือ ไม่ว่าจะเป็นช่วงมรสุม หากมรสุมรุนแรงก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายมาไว้ที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง การวางแนวกั้นแมงกะพรุนและปลากระเบน เนื่องจากพบว่าทีมสัตวแพทย์จิตอาสาถูกพิษของแมงกะพรุนและปลากระเบน ทำให้ได้รับบาดเจ็บ รวมไปถึงแผนการปลูกหญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพะยูนให้มากขึ้น อีกทั้งแหล่งหญ้าทะเลยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนชนิดต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ท้องทะเลตรังอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เน้นย้ำว่ากองทุนมารเรียมเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง ต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต้องใช้เงินบริจาคอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากเป็นเงินที่พี่น้องประชาชนบริจาคมาช่วยเหลือ ต้องรักษาให้ดีที่สุด โดยก่อนที่จะมีการเสวนาได้มีนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง มอบเงินเข้ากองทุนฯจำนวน 3,300 บาท และบริษัม 3บีบี มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยานระดมทุนอีกด้วย

Trang Province organized a discussion on the establishment of the Mariam Fund for the conservation of Trang Manatee. To donate money to the public Help dugongs and rescue various marine animals other than dugongs At this time, there are people and agencies donating.
          At Rua Rasada Hotel Mueang Trang District, Trang Province, Luechai Charoensap, Trang Provincial Governor, Mr. Pin Sak, Surasawadee, Deputy Director General, Department of Marine and Coastal Resources Asst. Prof. Dr. Prasert Thongnunui, Dean of the Faculty of Fisheries and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus "Mariam" for the conservation of Trang dugongs From the discovery of the dugong cubs in the Gulf of Thung, Ao Nang, Muang, Krabi, it was found that female dugongs were about 4-5 months old, named "Mariam". With the elegance of the sea The officer brought the dugong cub to attend the kindergarten. Laem Ju Ye Libong Islands Non-Hunting Area, Ko Libong Subdistrict, Kantang District / Trang by a veterinary team from the Department of Marine and Coastal Resources The Libong Islands Non-Hunting Area staff and volunteer volunteers have joined the nursery for good care until now. Taking care of the little dugong, Mariam must have a lot of expenses. Since having to be raised for about 1 year and 6 months to be able to let go back into the dugong When there is a lot of expenses, it is necessary to set up a fund. By organizing various activities to support expenses By setting up Mariam Fund for the conservation of Trang Manatee To donate money to the public Help dugongs and rescue various marine animals other than dugongs In the forum There are talks about various plans that are prepared. Whether monsoon If the monsoon is severe, it must be moved to the university. Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus Because found that the volunteer veterinary team was poisoned by jellyfish and stingrays Causing injury Including plans to grow seagrass Which is the food source of the dugong In addition, seagrass sources are also a source of various kinds of aquatic animals. Which will result in the Trang Sea being abundant with aquatic animals Which Trang Governor Emphasized that Mariam Fund for the conservation of Trang Dugongs Must adhere to good governance principles And must use transparent donations Can check Because it was the money that the people had donated to help Must be treated as best Before the discussion, there were students and teachers from Yan Ta Khao School, Chanupatham School, Yan Ta Khao District, Trang Province. The funds were donated to the fund of 3,300 baht. Raise funds as well

トラン省は、トランマナティ保護のためのマリアム基金の設立に関する議論を組織しました。一般に寄付するジュゴンを助け、ジュゴン以外の様々な海洋動物を救助する現時点では、寄付する人や機関があります。
          アットルアラサダホテルムアントラン県、トラン県、ルエカイ・チャロエンサップ、トラン州知事、ピンサック氏、スラサワディー、海洋資源開発省副局長ラジャマンガラ工科大学Srivijaya工科大学水産技術学部長Prasert Thongnunui博士トランキャンパストランジュゴンの保全のための「マリアム」クラビのムアン、アオナンのトゥング湾でのジュゴンの子の発見から、女性のジュゴンは「マリアム」と名付けられた約4〜5ヶ月の年齢であることがわかりました。海の優雅さと役員は幼稚園に通うためにジュゴンの子を連れてきました。レムジュエ海洋および沿岸資源省からの獣医チームによるカンタン地区/トランのリボン諸島非狩猟区域今までのところ、Libong Islands Non-Hunting Areaのスタッフとボランティアのボランティアが介護のために保育園に加わりました。小さなジュゴンの世話をして、マリアムはたくさんの出費をしなければなりません。ジュゴンに戻れるようになるまでに約1年6ヶ月育てなければならないので経費が多い場合は、資金を設定する必要があります。経費を支えるさまざまな活動を組織することによってトランマナティ保護のためのマリアム基金を設立することによって一般に寄付するジュゴンを助け、ジュゴン以外の様々な海洋動物を救助するフォーラム内用意されている様々な計画についての話があります。モンスーンかどうかモンスーンがひどい場合は、それを大学に移す必要があります。ラジャマンガラ工科大学スリビジャヤ、トランキャンパスボランティアの獣医チームがクラゲとアカエイに襲われたことが判明けがの原因海草を育てる計画を含むジュゴンの食料源はどれですかさらに、海草源は様々な種類の水生動物の源でもあります。それはトラン海に水生動物が豊富になることになりますどのトラン知事トラン・ジュゴンの保全のためのマリアム基金優れたガバナンス原則を遵守する必要がありますそして透明な寄付を使わなければなりません確認できますそれは人々が助けに寄付したお金だったから最高の扱いをしなければならない議論の前には、トラン県のヤンタカオ郡のヤンタカオ学校、チャナパタム学校の生徒と教師が集まり、その資金は3,300バーツの募金とBB3がサイクリング活動を支援するために提供されました。資金を集める

董裡省組織了關於建立Trang Manatee養護Mariam基金的討論。向公眾捐款幫助儒艮,拯救儒艮以外的各種海洋動物這時,有人和機構捐款。
          在Rua Rasada Hotel董裡省Mueang Trang區,Trang省省長Luechai Charoensap,Pin Sak先生,Surasawadee,海洋和沿海資源部副總幹事副校長Prasert Thongnunui博士,Rajamangala科技大學漁業技術學院院長,Srivijaya,Trang校區“瑪麗亞姆”用於保護董裡的儒艮從發現Thung灣,奧南,Muang,Krabi的儒艮幼崽後,發現雌性儒艮大約4-5個月大,名為“Mariam”。隨著大海的優雅這名官員帶著儒艮幼崽上幼兒園。 Laem Ju Ye Libong Islands非狩獵區,Ko Libong街道,Kantang區/ Trang由海洋和沿海資源部的獸醫團隊利邦群島非狩獵區的工作人員和志願者志願者一直到幼兒園接受良好的照顧。照顧小儒艮,瑪麗亞姆必須付出很多代價。由於不得不養大約1年零6個月才能放回儒艮當有很多費用時,有必要設立一個基金。通過組織各種活動來支持費用通過設立Mariam Fund來保護Trang Manatee向公眾捐款幫助儒艮,拯救儒艮以外的各種海洋動物在論壇上有關於各種計劃的討論。是否季風如果季風嚴重,則必須搬到大學。 Rajamangala科技大學Srivijaya,Trang Campus因為發現志願者獸醫隊被水母和黃貂魚毒害了造成傷害包括種植海草的計劃這是儒艮的食物來源此外,海草來源也是各種水生動物的來源。這將導致Trang Sea充滿水生動物董記總督強調瑪麗亞姆基金用於保護董裡的儒艮儒艮必須遵守善治原則並且必須使用透明的捐款可以檢查因為這是人們捐贈的錢來幫助必須被視為最佳在討論之前,有來自董裡省Yan Ta Khao區Yanupatham學校Yan Ta Khao學校的學生和老師,資金捐贈給了3,300泰銖的資金。籌集資金

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys