Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » โครงการยกระดับสินค้าศักยภาพและพัฒนาผู้นำนักการค้าจังหวัดตรัง (ชมคลิป)

โครงการยกระดับสินค้าศักยภาพและพัฒนาผู้นำนักการค้าจังหวัดตรัง (ชมคลิป)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดโครงการยกระดับสินค้าศักยภาพและพัฒนาผู้นำนักการค้าจังหวัดตรัง โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับสินค้าศักยภาพและพัฒนาผู้นำนักการค้าจังหวัดตรัง ซึ่งนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรัง เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะนักปกครองท้องถิ่น และบุคลากรที่มีภารกิจด้านการกำหนดแผน และทิศทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน เชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวจึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ดำเนินโครงการยกระดับสินค้าศักยภาพและพัฒนาผู้นำนักการค้าจังหวัดตรัง ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและธุรกิจบริการชุมชน ที่มีศักยภาพ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยนวัตกรรมตามหลักการอุปสงค์นำการค้า และเพื่อสร้างนักการค้าในแต่ละอำเภอ โดยมีนายอำเภอซึ่งเป็นผู้กำหนดแผนพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการในอำเภอเป็นกลุ่มเป้าหมายตลอดจนเพื่อต่อยอดการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการ ได้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นายอำเภอ เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการเจ้าของสินค้าที่มีศักยภาพระดับอำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 ราย เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ จำนวน 30 ราย จาก 10 อำเภอ ได้แก่ กลุ่มอาหาร 19 ราย กลุ่มของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก 8 ราย และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 3 ราย โดยมีระยะเวลาในการอบรม จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562 ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า การตัดโครงการดังกล่าวเพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ มีความรู้และสามารถยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานแข่งขันกับผู้อื่นอื่นได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการนำวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายให้คำแนะนำ การศึกษาดูงาน ซึ่งจะได้ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดตรังส่วนใหญ่นั้นจะเป็นอาหาร เนื่องจากจังหวัดตรังขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารการกิน และต้องคิดว่าจะทำอย่างไรเมื่อทำผลิตภัณฑ์อาหารส่งไปจำหน่าย รสชาติต้องไม่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งจังหวัดตรังเป็นเมืองท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ต้องมีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีกด้วย


Trang Commercial Office Organized a project to upgrade the products, potential and develop the leaders of Trang traders. By aiming to develop more quality products and connect with tourism
          At Thumrin Thana Hotel, Trang Province, Luechai Charoensap, Governor of Trang Province Presided over the opening ceremony of the project to upgrade the product potential and develop the leader of the trade of Trang Province Which Mrs. Rawi Phunyangyen, Commercial, Trang Province said that Trang Foresees the potential development of community leaders and entrepreneurs Especially local parents And personnel with mission assignments And directions for promoting community products in the area To strengthen the community economy Linking trade and tourism, therefore assigned to the Trang Commercial Office Carry out the project to upgrade the product, potential and develop the leader of the trade of Trang Province With the objective of promoting value-added products and potential community service businesses or others related to innovation based on demand-led trade principles And to create traders in each district With the sheriff who determines the product development plan and service business in the district as the target group, as well as to further develop the product development strategy and service business Meets the needs of the market With a target group consisting of agricultural sheriff, Phatthanakan district Chief of the relevant government agency As well as entrepreneurs, product owners with district-level potential A total of 70 people, comprising 30 potential entrepreneurs from 10 districts, including 19 food groups, decorative items And 8 souvenirs and 3 health and beauty products, with the duration of training for 2 days, ie 6 - 7 July 2019, while Trang Governor said that cutting the project to Want the product operator With knowledge and able to upgrade the product to meet the standards, compete with others Both at home and abroad By bringing knowledgeable speakers to give advice Study visit Which will achieve the desired result Which most Trang products are food Because Trang is famous for its food And have to think about what to do when making food products for sale The taste must not change. In addition, Trang is a tourist city. Products must also be related to tourism.

トラン商業事務所Trangトレーダーの商品、潜在能力を高め、リーダーを育成するプロジェクトを組織しました。より質の高い商品の開発と観光とのつながりを目指して
          At Thumrin Thana Hotel、トラン県、トラン県総督Luechai Charoensap製品の可能性を高め、トラン省の貿易のリーダーを育成するプロジェクトの開会式を主宰トランのプロデューサー、Rawi Phunyangyen夫人は次のように述べています。地域社会のリーダーや起業家の潜在的な成長を見越して特に地元の両親そして任務を割り当てられた人員そして地域のコミュニティ製品を促進するための方向地域経済を強化する貿易と観光を結びつけるため、トラン商業事務所に割り当てられるプロジェクトを実行して、製品をアップグレードし、トラン県の貿易のリーダーとなる可能性を育成します。付加価値商品や潜在的なコミュニティサービス事業、あるいは需要主導の取引原則に基づくイノベーションに関連するその他の事業を促進することを目的としています。そして各地区にトレーダーを作る地区内の商品開発計画とサービス事業を決定する保安官とともに、商品開発戦略とサービス事業をさらに発展させる。市場のニーズを満たす農業保安官、Phatthanakan地区からなるターゲットグループ関係政府機関長起業家だけでなく、地区レベルの潜在的可能性を持つ製品所有者19の食品グループ、装飾品を含む10の地区から30人の潜在的な起業家を含む合計70人の人々そして2つのトレーニング期間を持つ8つのお土産と3つの健康と美容の製品、すなわち2019年7月6日から7日まで、トラン知事は製品オペレーターを望みます知識を持ち、規格を満たすように製品をアップグレードすることで、他の人と競争する国内外で知識のある話者にアドバイスを与えることによって研究訪問どちらが望ましい結果になりますかどのTrang製品が食品なのかトランはその食べ物で有名だからそして、販売用の食品を作るときに何をするべきかについて考えなければなりません味は変わってはいけません。また、トランは観光都市です。製品も観光に関連している必要があります。

Trang商業辦公室組織了一個項目來升級產品,發揮潛力,培養Trang交易員的領導者。旨在開發更多優質產品並與旅遊業聯繫起來
          圖姆林塔納酒店董裡省省長Luechai SAP莊先生。主持一個項目,以提升其能力,並培養領導者,貿易莊的就職典禮。 Trang省商業部Rawi Phunyangyen夫人說Trang預見社區領袖和企業家的潛在發展尤其是當地父母和執行任務的人員以及在該地區推廣社區產品的方向加強社區經濟將貿易和旅遊業聯繫起來,分配給董裡商業辦公室開展項目升級產品,發揮潛力,發展董裡省貿易的領導者並在每個區創建交易員滿足市場需求目標群體由農業治安官,Phatthanakan區組成相關政府機構負責人以及企業家,產品所有者俱有區級潛力共有70人,其中包括來自10個地區的30位潛在企業家,其中包括19個食品集團,裝飾品和紀念品8和產品保健,美容3一段時間的訓練兩日遊:6 - 2562年7月7日,而省省長說,切割等節目。想要產品運營商憑藉知識並能夠升級產品以滿足標準,與他人競爭無論在國內還是國外通過讓知識淵博的演講者提供建議考察訪問這將達到預期的效果其中大多數Trang產品都是食品因為Trang以其食物而聞名並且必須考慮在製作待售食品時該怎麼做味道一定不會改變。此外,董裡是一個旅遊城市。產品還必須與旅遊業有關。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys