Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ทหารจัดโครงการ “สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง” ช่วยเหลือพลทหารที่ครอบครัวมีความยากลำบาก” (ชมคลิป)

ทหารจัดโครงการ “สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง” ช่วยเหลือพลทหารที่ครอบครัวมีความยากลำบาก” (ชมคลิป)

มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง” เพื่อช่วยเหลือพลทหารที่ครอบครัวมีความยากลำบาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 ที่ต้องการให้ครอบครัวของกำลังพลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พล.ต. ภาสกร ทวีตา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คุณทัตฐานีย์ ทวีตา ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.43, พ.อ. พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ,สมาชิกชมรมแม่บ้าน ฯ ,ชุดแพทย์ รพ.ค่ายเทพสตรีฯ และ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง " โดยเยี่ยมเป็นกำลังใจ ตรวจสุขภาพขั้นต้น และร่วมวางแผนการดูแลช่วยเหลือ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ขั้นต้น ครอบครัว พล ฯ สมหมาย บัวแก้ว ซึ่งมีความเป็นอยู่ลำบาก ณ บ้านเลขที่ 109 หมู่ 3 ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ทั้งนี้พลฯ สมหมาย บัวแก้ว อายุ 23 ปี มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน ซึ่งพล ฯ สมหมาย บัวแก้ว ได้สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2562 สังกัดมณฑลทหารบกที่ 43 ซึ่งหน่วยได้มีการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล ปรากฏว่าพล ฯ สมหมาย บัวแก้ว มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก อาศัยอยู่ในที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ปู่ ย่า พ่อ แม่และพี่น้อง มีอาชีพรับจ้างรายได้ไม่แน่นอน สภาพบ้านชำรุด และเมื่อถึงช่วงฤดูฝนหากฝนตกหนักจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนอย่างมาก ทางด้าน พล.ต. ภาสกร ทวีตา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำคณะมาสำรวจ เพื่อที่จะทำการช่วยเหลือครอบครัวของ พลฯ สมหมาย บัวแก้ว ซึ่งถือว่าเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบก จึงจัดโครงการ "สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง" เพื่อช่วยเหลือพลทหารที่ครอบครัวมีความยากลำบาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 ที่ต้องการให้ครอบครัวของกำลังพลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางด้านครอบครัวของพลฯ สมหมาย บัวแก้ว ดีใจเป็นอย่างมากที่กองทัพบกให้ความช่วยเหลือครอบครัวของตนในครั้งนี้และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ลูกชายสมัครเข้าเป็นทหารกองประการรับใช้ประเทศชาติ

Army District 43, Thep Satri Srisoonthorn Camp, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province, organized the "Sibling Rapport" project to help soldiers whose families had difficulty. Which is in accordance with the policy of the Army and Army Region 4 that want the family of the people to have better living
            Maj. Gen. Pasakorn Thavetha, Commander-in-Chief of the 43rd Military District, Thepsatri Srisoonthorn Camp, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province. Lalphathit, the 4th Infantry Battalion Regiment, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province, Housekeepers Club Members, Medical Uniforms, Thep Women's Hospital and Local Leaders Minister "fraternal relations" with good cheer. Primary health examination And participated in the planning of care assistance Along with providing relief supplies for the initial Phol Sommai Bua Kaew family, which is difficult at home, number 109, Moo 3, Pakkhom Subdistrict, Huai Yot District, Trang Province
            In this regard, Sommai Bua Kaew, 23 years old, had 5 brothers and sisters, Sommai Buakaew, who applied to be a military officer to take turns on 1/2562 under the 43rd Military District. Phol appears that Phol Sommai Buakaew has a difficult life. Live in the place of the railway of Thailand, grandfather, grandmother, parents and brothers There are uncertain income employment. Damaged home condition And when the rainy season, if heavy rain causes flooding Maj. Gen. Pasakorn Thavetha, Commander-in-Chief of the Royal Thai Army at 43 Thep Satri Srisoonthorn Camp, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province Have led the faculty to explore In order to help Phol's family, Sommai Buakaew, who is considered the younger brother of the army Therefore organizing the project "Brothers and sisters relationship" to help the soldiers that the family has difficulty Which is in accordance with the policy of the Army and Army Region 4 that want the family of the people to have better living The family of Phol Sommai Bua Kaew was very happy that the army gave support to his family this time and was very proud that the son applied to be a soldier in the country.

Nakhon Si Thammarat州Thung Song地区のThep Satri SrisoonthornキャンプのThep Satri Srisoonthornキャンプでは、家族が困難であった兵士を支援するために「Sibling Rapport」プロジェクトが組織されました。これは、軍隊と軍隊第4地域の政策に従って、人々の家族の生活を向上させることを望んでいます。
            ナコンシータマラート県Thung Song地区のThepsatri Srisoonthornキャンプ、第43軍地区の司令官、Pasakorn Thavetha少将。 Lalphathit、第4歩兵大隊連隊、15歩兵連隊、Phraya Ratsadanupradit Camp、トラン県、フアイヨット地区、ハウスキーパークラブ会員、医療制服、Thep女子病院、そして地元の指導者たち元気と大臣は「兄弟関係」。一次健康診断そして介護支援の計画に参加しました自宅では困難な初期のPhol Sommai Bua Kaewファミリーに救援物資を提供するとともに、109、Moo 3、Pakkhom Subdistrict、Trang Province、Huai Yot District
            これに関して、23歳のソンマイ・ブアケオには5人の兄弟姉妹、ソンマイ・ブカオがいました。 PholはPhol Sommai Buakaewには難しい人生があるようです。タイの鉄道、祖父、祖母、両親と兄弟の場所に住んでいる不確実な所得雇用があります。破損した家の状態そして雨季に、大雨が洪水を引き起こすならばナコーンシータンマラート県Thung Song地区のThep Satri Srisoonthorn第43キャンプでタイ王国陸軍司令官を務めるPasakorn Thavetha少将教員を探索するように導いた軍の弟と考えられているPholの家族、Sommai Buakaewを助けるためにしたがって、プロジェクトを組織する家族が困難であることを兵士たちを助けるための「兄弟姉妹関係」これは、軍隊と軍隊第4地域の政策に従って、人々の家族の生活を向上させることを望んでいます。今回のPhol Sommai Bua Kaewの家族は、軍が彼の家族を支援してくれたことをとてもうれしく思い、息子がこの国で兵士になることを申し込んだことを非常に誇りに思いました。

軍事區43區,Nakhon Si Thammarat省Thung Song區Thep Satri Srisoonthorn營地組織了“兄弟姐妹報告”項目,以幫助那些家庭有困難的士兵。這符合陸軍和陸軍4區的政策,希望人們的家庭有更好的生活
            Pashorn Thavetha少將,Nakhon Si Thammarat省Thung Song區Thepsatri Srisoonthorn營地第43軍區總司令。 Lalphathit,第4步兵營團,第15步兵團,Phraya Ratsadanupradit Camp,Huai Yot District,Trang Province,Housekeepers Club成員,醫療制服,Thep婦女醫院和當地領導人部長“兄弟關係”的喜悅。初級健康檢查並參與了護理援助的規劃除了為最初的Phol Sommai Bua Kaew家庭提供救援物資外,該家族很難在家,位於董裡省懷尤區Pakkhom街道Moo 3號109號
            在這方面,23歲的Sommai Bua Kaew有5個兄弟姐妹Sommai Buakaew,他申請成為一名軍官,在第43軍區的1/2562輪流下。 Phol看起來Phol Sommai Buakaew生活艱難。住在泰國鐵路,祖父,祖母,父母和兄弟的地方收入就業不確定。家庭狀況受損而在雨季,如果大雨導致洪水氾濫泰國皇家軍隊總司令Pasakorn Thavetha少將,位於洛坤府Thung Song區的Thep Satri Srisoonthorn營地43號帶領教師探索為了幫助Phol的家人,Sommai Buakaew被認為是軍隊的弟弟因此組織項目“兄弟姐妹關係”幫助士兵認為家庭有困難這符合陸軍和陸軍4區的政策,希望人們的家庭有更好的生活Phol Sommai Bua Kaew的家人非常高興軍隊這次支持他的家人,並且非常自豪兒子申請成為該國的士兵。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys