Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » การไฟฟ้าจับมือกองพันทหารค่ายพระยารัษฎาฯ ตรัง ร่วมบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี.(ชมคลิป)

การไฟฟ้าจับมือกองพันทหารค่ายพระยารัษฎาฯ ตรัง ร่วมบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี.(ชมคลิป)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดโครงการบริจาคโลหิต ตามโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการใช้เลือดในการรักษา

ที่อาคารอเนกประสงค์กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายศุภโชค วงศ์มณฑา ผ็จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต ตามโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซีและกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้แบบรุกขกรรม และซ่อมบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตามโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี โดยในพื้นที่จังหวัดตรัง มีหมายการรับบริจาคโลหิต 133,000 ซีซี ในส่วนของการาตัดแต่งกิ่งไม้แบบรุกขกรรมและซ่อมบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า ก็จะช่วยแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องจากสาเหตุต่างๆภายในค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ให้น้อยลง การตักแต่งกิ่งไม้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ทำให้ต้นไม้คงสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง อยู่ร่วมกับระบบไฟฟ้าได้อย่างสมดุล สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี
การบริจาคโลหิตในวันนี้มีกำลังพลจากค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ น้ำเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด เข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยมอบเลือดให้เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นำไปให้กับโรงพยาบาล เพื่อที่จะนำเลือดไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์ นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมรับบริจาคดวงตาและอวัยวะของร่างกายให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดตรังอีกด้วย

Provincial Electricity Authority Trang Province And Provincial Electricity Authority Huai Yot Together with the 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province, organized a blood donation program under the PEA program, caring for every life, donating 10 million CC to help fellow human beings who want to use blood to treat.
          At the multipurpose building, 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province, Mr. Supachoke Wongmontha, Provincial Electricity Authority Manager, Trang Province Presided over the opening ceremony of the blood donation project under the PEA project, caring for every life, donating 10 million cc of blood and pruning pruning activities And repair and maintenance of the power distribution system within the Phraya Ratsadanupradit camp The Provincial Electricity Authority, Trang Province And Provincial Electricity Authority Huai Yot Together with the 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province, according to the PEA project, pay attention to every life, donate 10 million cc. There is a blood donation of 133,000 cc in the part of Kara, pruning and repairing the electrical distribution system. Will help solve the problem of power outages from various causes within the Phraya Ratsadanupradit camp. Less scooping up the branches is in accordance with the correct academic principles. Making the tree to remain in perfect condition and stay in balance with the electrical system Meet the Prime Minister's policy
          Blood donation today, with personnel from Phraya Ratsadanupradit Nam Camp, students and staff of Provincial Electricity Authority, Trang Province And officials from the Provincial Electricity Authority, Huai Yot District Join blood donation By giving blood to the Red Cross in Trang Province Taken to the hospital In order to bring blood to help life for humans In addition, there are activities to donate eyes and body organs to the Red Cross of Trang Province as well.

州電力局トラン県と省電力局懐Yot第4歩兵大隊、第15歩兵連隊と一緒にトラン県フアイヨット地区のPhraya Ratsadanupradit Campは、PEAプログラムの下で献血プログラムを企画しました。
          多目的ビル、第4歩兵大隊、第15歩兵連隊トラン県フアイヨット地区Phraya Ratsadanupradit Camp、トラン省省電力局長Supachoke Wongmontha氏PEAプロジェクトの下での献血プロジェクトの開会式を主宰し、あらゆる生活の世話をし、1000万ccの献血を行い、剪定活動を剪定するそしてPhraya Ratsadanupraditキャンプ内の配電システムの修理とメンテナンストラン電力省、トラン省と省電力局懐Yot第4歩兵大隊、第15歩兵連隊と一緒にPEAプロジェクトによると、トラン県フアイヨット地区のPhraya Ratsadanupradit Campは、あらゆる生活に注意を払い、1000万ccを寄付します。カラの一部に133,000 ccの献血があり、配電システムを剪定して修理しています。 Phraya Ratsadanupraditキャンプ内のさまざまな原因による停電の問題を解決するのに役立ちます。木を完璧な状態に保ち、電気系統とのバランスを保つ首相の方針を満たす
          Phraya Ratsadanupradit Nam Camp、トラン省の省電力局の学生とスタッフのスタッフによる本日の献血そして、省電気局、Huai Yot Districtの役人献血に参加するトラン県の赤十字に献血する病院に連れて行かれる人間の命を助けるために血を持ってくるためにまた、トランや赤十字にも眼や体の臓器を寄付する活動があります。

省電力局董裡府和省電力局淮Yot與第15步兵團第4步兵營一起在董裡省Huai Yot區的Phraya Ratsadanupradit Camp組織了一項根據PEA計劃的獻血計劃,照顧每一個生命,捐贈1000萬CC用於幫助想要使用血液治療的人類。
          在多功能建築,第15步兵團第4步兵營Trang省Huai Yot區Phraya Ratsadanupradit營地,董事會省電力局經理Supachoke Wongmontha先生主持PEA項目下的獻血項目開幕式,關愛每一個生命,捐贈1000萬立方血,修剪修剪活動並且在Phraya Ratsadanupradit營地內維修和維護配電系統董事會省電力局和省電力局淮Yot與第15步兵團第4步兵營一起根據PEA項目,位於董裡府槐Y區的Phraya Ratsadanupradit營地,注重每一個生命,捐贈1000萬立方米。卡拉部分獻血133,000毫升,修剪和修理配電系統。將有助於解決Phraya Ratsadanupradit營地內各種原因造成的停電問題。少分撈樹枝符合正確的學術原則。使樹木保持完好狀態並與電氣系統保持平衡符合總理的政策
          今天獻血,來自Phraya Ratsadanupradit Nam Camp的工作人員,省電力局,董裡省的學生和工作人員來自省電力局,淮特區的官員加入獻血通過給董裡省的紅十字會獻血帶到醫院為了帶來血液幫助人類生命此外,還有一些活動可以向董裡省紅十字會捐贈眼睛和身體器官。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys