Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 (ชมคลิป)

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 (ชมคลิป)

เกษตรอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ ได้ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ เน้นการทำการเกษตรผสมผสานโดยเฉพาะในสวนยางพารา ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ดีกว่าการปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองตรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายมานิตย์ ท่าจีน ปลัดอำเภอรักษราชการนายอำเภอเมืองตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดยมีนายประวิทย์ เตชชีวพงศ์ เกษตรอำเภอเมืองตรัง กล่าวรายงาน การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562 ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์ (จังหวัดตรังมี 10 ศูนย์) ต้องดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ ได้ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมออกให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ สำหรับการจัดงาน Field Day ในวันนี้ ดำเนินการในพื้นที่ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองตรัง ซึ่งมีนายเชื่อง เพชรเล็ก เป็นเกษตรกรต้นแบบ พื้นที่อำเภอเมืองตรัง ส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา 9,504 ครัวเรือน พื้นที่ 133,386 ไร่ พื้นที่ปาล์มน้ำมัน 893 ครัวเรือน พื้นที่ 14,549 ไร่ ข้าว 315 ครัวเรือน พื้นที่ 2,171 ไร่ ไม้ผล 1,282 ครัวเรือน พื้นที่ 1,889 ไร่ ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำต่อเนื่อง ทำให้ได้รับความเดือดร้อน จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทั้งนี้ได้มีการจัดสถานีเรียนรู้ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในวันนี้ จึงมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 10 เพิ่มผลผลิตร้อยละ 10 และสร้างรายได้เสริมให้เกษตรชาวสวนยางพาราร้อยละ 30 ซึ่งประกอบด้วย 5 สถานี คือ การดูแลรักษายางพาราที่ถูกต้องและเหมาะสม การจัดการปุ๋ยยางพาราที่ถูกต้องและเหมาะสม การควบคุมและกำจัดโรคที่สำคัญของยางพารา การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการตลาดยางพารา และอาชีพเสริมรายได้ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย และมีกิจกรรมการให้บริการทางการเกษตรในรูปแบบคลินิกเกษตร เป็นกิจกรรมเสริม ซึ่งประกอบด้วย คลินิกดินปุ๋ย คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกกฎหมาย สปก. คลินิกอารักขาพืช คลินิกศูนย์ขยายพันธุ์พืช ตลอดจนมีภาคเอกชน และกลุ่มสถาบันเกษตรร่วมจัดนิทรรศการและจำน่ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร

Agriculture, Muang District, Trang Province organized a day to transfer technology to start a new production season (Field Day) year 2019 to encourage farmers to start production in the new planting year. Using technology and wisdom that is suitable for the area Focus on integrated farming, especially in rubber plantations Which will be able to generate income better than planting rubber alone
            At the Learning Center for Increasing Agricultural Product Productivity at Mueang Trang District, Moo 6, Nong Trut Subdistrict, Mueang Trang District, Trang Province, Mr. Manit Tha Chin, Permanent Secretary, Rak District Government Officer, Trang City Presided over the opening ceremony of the technology transfer day to start the new production season (Field Day) in 2019, with Mr. Pravit Techchiwapong Kaset, Muang District, Trang, said the report of the technology transfer day to start the new production season year 2019 Is considered as an activity at the Learning Center to increase the efficiency of agricultural production of 882 centers (Trang has 10 centers). With the objective of encouraging farmers to start production in the new crop year Using technology and wisdom that is suitable for the area And the agencies under the Ministry of Agriculture and Cooperatives to provide agricultural services according to the mission For organizing the Field Day event today, conducted in Nong Traut Subdistrict Mueang Trang District, at the Learning Center for Increasing Agricultural Product Productivity at Mueang Trang District Which Mr Teng Petch Lek is a model farmer Muang District, Trang Province Most of the rubber plantation area is 9,504 households, area 133,386 rai, oil palm area 893 households, area 14,549 rai, 315 households, area 2,171 rai, fruit area 1,282 households, area 1,889 rai. Causing trouble Therefore it is necessary to increase production efficiency
          There is a learning station which is the main activity today. Therefore, the goal is to reduce production costs by 10 percent, increase production by 10 percent and create additional income for agricultural rubber farmers. 30 percent, which consists of 5 stations, is the correct and proper rubber maintenance. Proper and proper rubber fertilizer management Control and eradicate important diseases of rubber Grouping for the development of the rubber market And earning extra income Thai hollow beekeeping And have agricultural service activities in the form of agricultural clinics Is an extra activity contain with Soil Fertilizer Clinic, Plant Clinic, Fishery Clinic, Livestock Clinic, Cooperative Clinic, Accounting Clinic, Irrigation Clinic, Law Clinic. Plant Protection Clinic Plant propagation clinic As well as having a private sector And the Agricultural Institution Group, co-organizing exhibitions and training of production and agricultural factors

農業、トラン省、ムアン県は2019年に新しい生産シーズンを開始するために技術を移転する日を組織し、農家が新しい植栽年に生産を開始するよう奨励しました。地域に適した技術と知恵を使う特にゴム農園での統合農業に焦点を当てる単独でゴムを植えるよりも良い収入を生み出すことができるでしょう
            農村部の生産物生産性向上のためのラーニングセンターにて、トラン県ムアントラン県ムーントラン地区、トランシティー政府事務局長マニットターチン氏2019年にトランのMuang地区のPravit Techchiwapong Kaset氏は、2019年に新生産シーズンを開始する技術移転日の開会式を主宰し、2019年に新生産年を開始する技術移転日の報告書を述べた。ラーニングセンターでは882センターの農業生産の効率を高めるための活動と考えられています(トランには10センターあります)。農民に新年の生産開始を奨励する目的で地域に適した技術と知恵を使うそして、農業協同組合省の管轄機関は、その使命に従って農業サービスを提供する。 Nong Traut Subdistrictで開催された本日のField Dayイベントの開催ムアントラン地区、ムアントラン地区の農産物生産性向上学習センターどちらのMr Teng Petch Lekはモデル農家ですトラン県ムアン県ゴム農園地域のほとんどは9,504世帯、面積133,386ライ、アブラヤシエリア893世帯、エリア14,549ライ、315世帯、エリア21171ライ、フルーツエリア1,282世帯、エリア1,889ライです。トラブルを引き起こすそのため生産効率を上げる必要があります
          今日の主な活動である学習ステーションがあります。したがって、目標は、生産コストを10%削減し、生産を10%増やし、農業用ゴム農家に追加の収入を生み出すことであり、5つのステーションからなる30%が適切で適切なゴムメンテナンスです。適切かつ適切なゴム肥料管理ゴムの重要な病気を防ぎ、根絶するゴム市場の発展のためのグループ化そして余分な収入を稼ぐタイの中空養蜂そして農業クリニックの形で農業サービス活動をする追加のアクティビティですどれが土壌肥料クリニック、植物クリニック、水産クリニック、家畜クリニック、協同クリニック、会計クリニック、灌漑クリニック、法律クリニック。植物繁殖クリニック民間セ​​クターを持つだけでなくそして、農業機関グループは、展示会と生産および農業要因の訓練を共催します。

Trang省Muang區的農業組織了一天的時間來轉讓技術,開始新的生產季節(Field Day)2019年,以鼓勵農民在新的種植年開始生產。使用適合該地區的技術和智慧專注於綜合農業,特別是橡膠種植園哪個能比單獨種植橡膠更能產生收入
            在董裡府Mueang Trang區Nong Trut街道Moo 6,Mueang Trang區提高農產品生產力學習中心,Trang City Rak區政府官員常務秘書Manit Tha Chin先生主持技術轉讓日的開幕式,於2019年開始新的生產季節(Field Day),與Trang的Muvit區Pravit Techchiwapong Kaset先生表示,技術轉讓日的報告將於2019年開始新的生產季節被認為是學習中心的一項活動,旨在提高882個中心的農業生產效率(Trang有10個中心)。目的是鼓勵農民在新作年開始生產使用適合該地區的技術和智慧並根據農業和合作社的機構根據使命提供農業服務今天在Nong Traut分區舉辦的Field Day活動Mueang Trang區,位於Mueang Trang區提高農產品生產力學習中心其中Teng Petch Lek先生是模範農民董裡府Muang區大部分橡膠種植面積為9,504戶,面積133,386萊,油棕區893戶,面積14,549萊,315戶,面積2,171萊,水果面積1,282戶,面積1889萊。導致麻煩因此有必要提高生產效率
          有一個學習站,這是今天的主要活動。因此,目標是將生產成本降低10%,將產量提高10%,為農業橡膠農戶創造額外收入.30%,包括5個站點,是正確和適當的橡膠維護。適當和適當的橡膠肥料管理控制和根除橡膠的重要疾病分組開發橡膠市場並賺取額外收入泰國空心養蜂業並以農業診所的形式開展農業服務活動是一項額外的活動其中包括土壤肥料診所,植物診所,漁業診所,畜牧診所,合作診所,會計診所,灌溉診所,法律診所。植物保護診所植物繁殖診所除了擁有私營部門和農業機構小組,共同組織展覽和生產和農業因素的培訓

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys