Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดตรัง (ชมคลิป)

เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดตรัง (ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดตรัง โดยให้มีการตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดตรังและประชุมคณะกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการประจำปี 2562 (IDMEx) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ จังหวัดตรัง ทั้งนี้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562 ว่า ฤดูฝนปีนี้จะเริ่มต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมักก่อให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ส่งผลต่ออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มปี 2562 โดยปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูฝน ปี 2562 และเริ่มมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่มปี 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงให้ดำเนินการให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด จัดโครงสร้างให้สอดคล้องตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยกำหนดให้มีกลไกของศูนย์ประสานการปฏิบัติศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม กลุ่มที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอำนวยการ และส่วนสนับสนุน เพื่อให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในการควบคุม สั่งการ พร้อมทั้งกำหนดตัวผู้รับผิดชอบ แบ่งมอบภารกิจหน้าที่พื้นที่รับผิดชอบให้ชัดเจน จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ขึ้นในส่วนอำนวยการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เพื่อติดตามสภาพอากาศ การบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ แจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดำเนินการในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ


Governor of Trang Province Order all agencies to prepare to prevent and solve the flood problem in Trang Province. By checking the tools and assistive devices If people suffer from natural disasters
        At the Trang City Hall meeting room, Mr. Luechai Charoensap, Governor of Trang Province Presided over the meeting to prepare to prevent and solve the flooding problem in Trang Province and the Committee meeting on the Prevention and Mitigation of Integrated Disaster Prevention and Mitigation Year 2019 (IDMEx) in the case of Tsunami in Trang Province. Have expected the weather characteristics during the rainy season of Thailand, 2562, that the rainy season this year will start around the end of the 3rd week of May 2019 onwards, during August and September there will be dense rain and have a chance High with a tropical cyclone moving through the upper Thailand Which such situations often cause floods and landslides Affecting the life and property of the people and the state And to provide the Provincial Disaster Prevention and Mitigation Division to prepare and prevent and solve flood and landslide problems in 2019, which has now entered the rainy season of 2019 and started to rain in many areas of Thailand. The flooding and landslide problems of the year 2019 are effective. National Disaster Prevention and Mitigation Division, therefore, proceed to provide the Provincial Incident Command Center. Organize the structure to be in accordance with the National Disaster Prevention and Mitigation Plan 2015, by establishing a mechanism for coordination centers for public relations information centers. Advisory / expert group Operations Division, Support and Support Section In order to create unity and efficiency in order control and to determine the responsible person Provide clear responsibilities for the responsibility area. Establish a working group to monitor the situation in the Directorate of the Provincial Incident Command Center. To track the weather Water management As well as the analysis and assessment of the situation Notify the public to proceed in every way Both formal and informal

トラン県知事トラン省の洪水問題の予防と解決の準備をすべての機関に指示する。ツールや補助装置を確認することによって人々が自然災害に苦しんでいるなら
        トラン市役所会議室、トラン州知事Luechai Charoensap氏トラン州の洪水問題の防止と解決の準備をするための会議とトラン州の津波の場合の2019年総合防災・緩和年の予防と緩和に関する委員会会議(IDMEx)を議長とした。 2562年のタイの雨季の天気予報は、今年の雨季は2019年5月の第3週の終わり頃から始まり、8月と9月には雨が降り、雨が降る可能性があります。タイ北部を通過する熱帯低気圧で高いどのような状況がしばしば洪水や地滑りを引き起こすのか人々と国家の生活と財産に影響を与えるそして2019年に洪水と地滑りの問題を準備し、予防し、解決するために地方防災緩和課を提供します。それは現在2019年の雨季に入り、タイの多くの地域で雨が降り始めました。 2019年の洪水と地滑りの問題は効果的です。そのため、国家防災緩和課は、州の事件司令部の提供に進みます。広報情報センターのための調整センターのためのメカニズムを確立することによって、国家防災減災計画2015に従うように構造を組織する。諮問/専門家グループ事業本部サポート・サポート課統制の統一性と効率性を生み出し、責任者を決定するために責任分野に明確な責任を与える。州事件司令部の総局に状況を監視するための作業部会を設置する。天気を追跡する水管理状況の分析と評価あらゆる方法で進めるように国民に通知する正式および非公式

董裡省省長命令所有機構準備預防和解決董裡府的洪水問題。通過檢查工具和輔助設備如果人們遭受自然災害
        在Trang市政廳會議室,Trang省省長Luechai Charoensap先生主持會議,準備預防和解決董裡省洪水問題以及董事會海嘯中2019年防止和減災綜合防災減災委員會會議(IDMEx)。預計泰國雨季2562年的天氣特徵,即今年的雨季將在2019年5月的第3週結束前開始,8月和9月期間將有濃雨並有機會高熱帶氣旋穿過泰國上游哪種情況經常導致洪水和山體滑坡影響人民和國家的生命和財產並提供省防災減災處,準備和預防和解決2019年的洪水和滑坡問題,這些問題現已進入2019年的雨季,並在泰國的許多地區開始下雨。 2019年的洪水和山體滑坡問題是有效的。因此,國家防災減災司將繼續提供省事故指揮中心。通過建立公共關係信息中心協調中心機制,組織結構符合2015年國家防災減災計劃。諮詢/專家組業務司,支助和支助科為了在秩序控制和確定負責人方面創造統一和效率為責任區域提供明確的責任。建立一個工作組來監督省事故指揮中心局的情況。跟踪天氣水管理以及對情況的分析和評估通知公眾以各種方式進行正式和非正式

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys