Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ผู้ว่าฯ ตรัง แจ้งเตือนประชาชนติดตามสภาวะอากาศและระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะฝนตกหนัก (ชมคลิป)

ผู้ว่าฯ ตรัง แจ้งเตือนประชาชนติดตามสภาวะอากาศและระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะฝนตกหนัก (ชมคลิป)

ผู้ว่าฯ ตรัง แจ้งเตือนประชาชนติดตามสภาวะอากาศและระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะฝนตกหนัก

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง (กอปภ.จ.ตง.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่ จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กอปรกับศูนย์อุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงของวันที่ 14-20 มิถุนายน 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะฝนที่ตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักในระยะนี้
สำหรับจังหวัดจังหวัดตรัง ตนได้ส่งหนังสือสั่งการไปยังอำเภอทุกแห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ราบเชิงเขา ที่ราบต่ำ ริมชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยของพื้นที่และบริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและหินโคลนหล่น เตรียมความพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัย การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัยอีกทางหนึ่ง โดยใช้กลไกของเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน มิสเตอร์เตือนภัย อปพร. ร่วมในการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ให้ประสานหน่วยทหารและเครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน โดยจัดชุดร่วมเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดตอด 24 ชั่วโมง ให้แขวงทางหลวงตรัง แขวงทางหลวงชนบทตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำรวจต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เส้นทางการระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน คอสะพาน สิ่งกีดขวางทางน้ำ สิ่งปฏิกูล ในเขตทางที่รับผิดชอบ ให้สามารถระบายน้ำได้ดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไป มา ของประชาชน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่เวรเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง และหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 – 7521 – 4382 หรือทางสายด่วนสาธารณภัย 1784 และข่ายวิทยุสื่อสารระบบVHF/FM ช่องความพี่ 161.200,162.800 MHz นามเรียกขาน “มรกต” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่เรือประมงขนาดเล็กควรติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นลมแรง


Trang Governor informed the public to monitor the weather and watch out for potential hazards from heavy rain conditions.
           Mr. Luechai Chareonsap, Governor of Trang Province, revealed that according to the Trang Provincial Disaster Prevention and Mitigation Division (Khor.Por.T.T.), monitoring the weather conditions and considering various risk factors in the area from the agency's data associated And the Meteorological Center Weather forecast during the period of 14-20 June 2019. The southwest monsoon that covers the Andaman Sea and the southwest coast will be stronger. This caused the southern west coast to rain and heavy rain in some areas. In Ranong, Phang Nga, Phuket, Krabi, Trang and Satun. People in these areas should be aware of the dangers that may occur due to increased rainfall and heavy rain during this period.
             For Trang Province He sent a letter of instruction to every district. Relevant agencies alert the people who live on the foothills of the lowland plain along the coast. Especially the risky areas of the area and the area that used to have flash floods Wild water and mud rocks Prepare for flooding Another way to behave when flooding By using the mechanism of the public volunteer network Mister warns of the blessing of the Prosperity. Participates in the notification and follows the government's instructions closely. As well as urged agencies involved in disaster prevention and mitigation in the area to coordinate military units and volunteer networks from all sectors. By organizing a set of surveillance Monitor the situation Information from government agencies close to Chotot 24 hours to Trang Highway Trang Rural Road Provincial Administrative Organization Explore the big trees Unhealthy billboards Drainage routes, sewer bridges, bridges, bridges, waterways, sewage in the responsible area To be able to drain well, not an obstacle to the traffic of the people and to the local administrative organization in the area Organize relevant staff on duty 24 hours a day, and if there is a public disaster in the area, report the situation and provide assistance to the Trang Provincial Disaster Prevention and Mitigation Division. Know by phone number 0 - 7521 - 4382 or via the public hotline 1784 and the VHF / FM radio network. The channel is 161.200,162.800 MHz. The name "Emerald" is available 24 hours a day while small fishing boats should follow up. Continuous weather forecast To prevent danger from strong winds

トラン知事は、大衆に天気を監視し、大雨からの潜在的な危険に気をつけるよう通知した。
           トラン州知事のLuechai Chareonsap氏は、トラン省防災緩和課(Khor.Por.T.T)によると、当局のデータから気象状況を監視し、その地域の様々な危険因子を考慮していることを明らかにした。関連する気象センター2019年6月14日 - 20日の天気予報。アンダマン海と南西沿岸を覆う南西モンスーンはさらに強くなるでしょう。これは南西の海岸を雨でそしてある地域で大雨を引き起こした。ラノーン、パンガー、プーケット、クラビ、トラン、サトゥーンでは、これらの地域の人々は、この時期に降雨量が増し、大雨が降ることで起こりうる危険性に注意する必要があります。
             トラン県について彼はすべての地区に指導書を送った。関連機関は海岸沿いの低地平原のふもとに住む人々に警告します。特にこの地域の危険な地域とフラッシュフラッドが発生していた地域野生の水と泥岩洪水に備える洪水時に行動する別の方法公募ボランティアネットワークの仕組みを利用するミスターは繁栄の祝福を警告し、その通知に参加し、政府の指示に厳密に従います。また、この地域の防災や緩和に携わる機関に対し、あらゆる部門からの軍事部隊やボランティアネットワークの調整を促した。一連の監視を組織することによって状況を監視するトラン高速道路への24時間Chototに近い政府機関からの情報トラン農村道路地方行政組織大きな木を探索する不健康な看板排水路、下水道橋、橋、橋、水路、管轄区域内の下水人々の交通や地域の地方行政組織への障害ではなく、うまく排水できること24時間体制で関係する職員を組織し、地域に公害がある場合は、状況を報告し、トラン省防災緩和課に援助を提供する。電話番号0 - 7521 - 4382または公衆ホットライン1784およびVHF / FMラジオネットワークで知ることができますチャンネルは161.200,162.800 MHzで、 "Emerald"という名前は24時間いつでも利用できます。連続天気予報強風による危険を防ぐために

董裡總督告知公眾監測天氣情況,並留意大雨可能帶來的危險。
           董裡省省長Luechai Chareonsap先生透露,根據Trang省防災減災司(Khor.Por.T.T.),從該機構的數據監測天氣狀況並考慮該地區的各種風險因素有關和氣象中心2019年6月14日至20日期間的天氣預報。覆蓋安達曼海和西南海岸的西南季風將更加強大。這導致南部西海岸部分地區降雨和大雨。在Ranong,Phang Nga,Phuket,Krabi,Trang和Satun。這些地區的人們應該意識到在此期間由於降雨量增加和大雨可能導致的危險。
             對於董裡府他給每個地區寄了一封教學信。相關機構提醒居住在沿海低地平原山麓的人們。特別是該地區的風險區域和曾經遭遇山洪暴發的地區野生水和泥岩準備洪水洪水時的另一種表現方式通過使用公共志願者網絡的機制先生警告繁榮的祝福。參與通知並密切關注政府的指示。並敦促參與該地區防災和減災的機構協調各部門的軍事單位和志願者網絡。通過組織一套監視監控情況距離Chotot附近的政府機構24小時到Trang Highway的信息董裡農村路省行政組織探索大樹不健康的廣告牌在責任區域排水路線,下水道橋樑,橋樑,橋樑,水路,污水能夠暢通無阻,不會成為人民交通和該地區當地行政組織的障礙每天24小時組織相關工作人員,如果該地區發生公共災害,請報告情況並向Trang省防災減災司提供幫助。通過電話號碼0 - 7521 - 4382或通過公共熱線1784和VHF / FM無線電網絡了解。該頻道為161.200,162.800 MHz。名稱“Emerald”全天24小時提供,小型漁船應跟進。持續的天氣預報防止強風帶來危險

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys