Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » สสจ.ตรัง เฝ้าระวังไข้เลือดออก (ชมคลิป)

สสจ.ตรัง เฝ้าระวังไข้เลือดออก (ชมคลิป)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ยังคงเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก หลังจากอธิบดีกรมควบคุมโรคออกมาเตือนว่าในปีนี้จะมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจะมีความรุนแรง ทั้งนี้ประชาชนควรให้ความสำคัญต่อการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย อย่าหวังพึ่งแต่หน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว

นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดตรัง หลัวจากที่อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ อกมาเปิดเผยถึงแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มสูงขึ้น และพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 40 ราย ในส่วนของจังหวัดตรังนั้น การแพร่ระบาดยังถึงขั้นรุนแรง แต่ก็มีการเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วงนี้ในพื้นที่ภาคใต้และที่จังหวัดตรังเข้าสู่ช่วงมรสุม ทำให้เกิดภาวะฝนตก ทำให้เกิดน้ำขัง ซึ่งจะทำให้ยุงลายวางไข่ ยุงลายนั้นเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ดังนั้นหากมีน้ำขังประชาชนควรทำลายแหล่งน้ำขัง เพื่อเป็นการป้องกันการวางไข่ของยุงลาย
สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตรัง มีการแพร่ระบาดไม่สูงมาก อยู่ในอันดับที่ 6 ของเขต 12 ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ในส่วนของผู้ป่วยนั้นจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กและกลุ่มคนในวัยทำงาน ทั้งนี้ประชาชนที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหอบหืด ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เนืองจากเป็นกลุ่มเสี่ยงหากเป็นโรคไข้เลือดออกทำให้ยากต่อการรักษา อีกทั้งประชาชนไม่ควรซื้อยาประเภท เอ็นเสด ซึ่งเป็นยาแก้ปวดลดไข้มารับประทานเอง เนื่องจากยาดังกล่าวมีผลกระทบต่อโรค เมื่อประชาชนป่วยเป็นไข้ควรรีบพบแพทย์ทันที เพื่อให้แพทย์ทำการวินิจฉัยโรคว่าป่วยเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลหรือโรคไข้เลือดออก หากซื้อยาดังกล่าวมารับประทานจะทำให้ยากต่อการวินิจฉัยโรค ในปีที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้การควบคุมโรคไข้เลือดออก สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมาก ดังนั้นประชาชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยุงลาย โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การรักษาโรคนั้นเป็นเพียงปลายเหตุ ต้นเหตุต้องกำจัดยุงลายไม่ให้มีการวางไขหรือการกำจัดยุงตัวแก่จึงจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้

Trang Provincial Health Office Still monitoring dengue fever After the Director-General of the Department of Disease Control warned that this year there will be a severe epidemic of dengue fever. The people should pay more attention to eliminating the mosquito larvae breeding area. Don't just rely on government agencies.
              Dr. Banjerd Sukphiphat Panon Trang Public Health Doctor Discussing the situation of dengue fever in Trang province Luo from the Director-General of the Communicable Disease Control Department Revealed that the trend of the epidemic has increased And found more than 40 deaths from dengue fever in the province of Trang The epidemic is still severe. But there is more surveillance Due to this period in the southern region and in Trang province entering the monsoon period Cause rain Cause waterlogging Which causes the mosquito to lay eggs Striped mosquitoes are carriers of dengue fever. Therefore, if there is water to be trapped, people should destroy the water source. In order to prevent the laying of the mosquito mosquito
              For dengue fever situation in Trang province The epidemic is not very high. Ranked No. 6 in District 12, no deaths In the case of patients, they are small children and working people. The people who are suffering from hypertension Ischemic heart disease, diabetes, obesity, asthma should be extra careful. Since it is a risk group, if dengue fever is difficult to treat In addition, people should not buy narcissistic drugs, which are pain relieving drugs for themselves. Because such drugs affect the disease When people become sick with fever, seek medical attention immediately. In order for doctors to diagnose the disease as a seasonal flu or dengue fever If purchasing such drugs to eat, it will be difficult to diagnose the disease. In the past year, the Ministry of Public Health has organized a project to eliminate breeding places for the mosquito larvae breeding area. To give to the King Rama IX, causing dengue fever control Can be controlled very effectively Therefore, the people have a very important part in preventing the spread of dengue fever and mosquitoes. By destroying the mosquito larvae breeding area Treatment for the disease is just the end of the incident. The cause has to eliminate the mosquitoes. No need to put the mosquito or the elimination of old mosquitoes can prevent the spread of dengue fever.

トラン州保健局まだデング熱を監視している疾病管理局長官が今年デング熱の深刻な流行があるだろうと警告した後。人々は蚊の幼虫の繁殖地を排除することにもっと注意を払うべきです。政府機関に頼らないでください。
              バンジャード博士Sukphiphat Panonトラン公衆衛生医師トラン州におけるデング熱の状況を議論する羅、伝染病管理部長から流行の傾向が増加していることを明らかにしたそしてトラン県でデング熱による40人以上の死亡者が見つかりました流行はまだ深刻です。しかし、もっと監視があります南部地域とトラン省のこの時期がモンスーン期に入る雨が降る浸水の原因蚊が産卵する原因縞模様の蚊はデング熱の媒介者です。したがって、閉じ込められる水がある場合、人々は水源を破壊するべきです。蚊の産卵を防ぐために蚊
              トラン省のデング熱の状況について流行はそれほど多くはありません。第12地区の第6位、死亡なし患者の場合、彼らは小さな子供たちと働く人々です。高血圧を患っている人虚血性心疾患、糖尿病、肥満、喘息は特に注意が必要です。デング熱が治療が難しい場合、それはリスクグループなのでさらに、人々は自分自身のための痛みを軽減する薬であるナルシスティックな薬を購入してはいけません。そのような薬は病気に影響を与えるので人々が発熱して病気になったら、直ちに医師の診察を受ける。医師が季節性インフルエンザまたはデング熱として病気を診断するためにそのような薬を購入すると、病気を診断するのが難しくなります。昨年、公衆衛生省は蚊の幼虫繁殖地の繁殖地を排除するプロジェクトを組織しました。ラーマ9世に与え、デング熱の抑制をもたらす非常に効果的に制御することができますしたがって、人々はデング熱や蚊の拡散を防ぐことで非常に重要な役割を果たしています。蚊の幼虫の繁殖地を破壊することによって病気の治療は事件の終わりに過ぎません。原因は蚊を排除することです蚊を置く必要がないか、古い蚊を排除することでデング熱の拡大を防ぐことができます。

Trang省衛生廳仍在監測登革熱疾病控制司司長警告說,今年將出現嚴重的登革熱流行病。人們應該更加註意消滅蚊子幼蟲繁殖區。不要只依靠政府機構。
              Banjerd博士Sukphiphat Panon Trang公共衛生博士關於董里市登革熱現狀的探討來自傳染病控制司司長羅揭示了這一流行病的趨勢已經增加並且在董裡省發現40多人死於登革熱這種流行病仍然很嚴重。但是有更多的監視由於這一時期在南部地區和董裡省進入季風期引起下雨導致水澇這導致蚊子產卵條紋蚊子是登革熱的攜帶者。因此,如果有水被困,人們就應該破壞水源為了防止蚊蟲的產生
              對於董裡省的登革熱情況疫情不是很高。在12區排名第6,沒有死亡就患者而言,他們是小孩和勞動人民。患有高血壓的人缺血性心髒病,糖尿病,肥胖症,哮喘應該格外小心。由於它是一個風險群體,如果登革熱難以治療此外,人們不應該購買自戀藥物,這些藥物可以為自己緩解藥物。因為這類藥物會影響疾病當人們因發燒而生病時,請立即就醫。為了讓醫生將疾病診斷為季節性流感或登革熱如果購買這類藥物吃,就很難診斷出這種疾病。在過去的一年裡,公共衛生部組織了一個項目,以消除蚊子幼蟲繁殖區的繁殖場所。給拉瑪九世國王,引起登革熱控制可以非常有效地控制因此,人們在預防登革熱和蚊子傳播方面具有非常重要的作用。通過摧毀蚊子幼蟲繁殖區治療疾病只是事件的結束。原因是要消滅蚊子。不需要放蚊子或消滅舊蚊子就可以防止登革熱的傳播。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys