Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ตรังจัดงานวันข้าวโพดหวานนาพละ ประจำปี 2562 เพื่อให้เกษตรกรใช้พื้นที่ว่างหลังจากฤดูทำนา (

ตรังจัดงานวันข้าวโพดหวานนาพละ ประจำปี 2562 เพื่อให้เกษตรกรใช้พื้นที่ว่างหลังจากฤดูทำนา (

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังจัดงานวันข้าวโพดหวานนาพละ ประจำปี 2562 เพื่อให้เกษตรกรใช้พื้นที่ว่างหลังจากฤดูทำนา ซึ่งข้าวโพดหวานสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละกว่าล้านบาท

เมื่อเวลา 11.00 น.ที่บ้านนางน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลนาพละ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายสมเกียติ สุทพัฒณ์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันข้าวโพดหวานตำบลนาพละ ประจำปี 2562 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละส่งเสริมให้เกษตรกรในตำบลนาพละ ปลูกข้าวโพดหวาน ดำเนินการปลูกในพื้นที่หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 6 จำนวน 200ไร่ เพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้หลังจากการทำนาปี ทำให้เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวโพดหวานตำบลนาพละให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชองในหลวงรัชกาลที่ 9
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดข้าวโพดหวานฝักสด การแข่งขันกินข้าวโพดหวาน การแข่งขันทำทอดมันข้าวโพด การสาธิตทำน้ำข้าวโพด การสาธิตการทำขนมปังทอดไส้ข้าวโพด การแข่งขันชักเย่อ และการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร และข้าวโพดหวานให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย ทั้งนี้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานพื้นที่ดังกล่าวมีรายได้ปีละกว่าล้านบาท

Na Phala Subdistrict Administration Organization In collaboration with Trang Agricultural Office, organizing the annual sweet corn festival in the year 2019 to allow farmers to use the space after the rice farming season Which sweet corn can generate more than million baht per year for farmers
             At 11.00 am at Ban Nang Noi, Moo 4, Na Phala Sub-district, Mueang District, Trang Province
Mr. Somkiati Sutapatkaew, Head of Trang Province Office Presided over the opening ceremony of Sweet Corn Day, Na Phala Sub-District, year 2019. The Na Phala Subdistrict Administrative Organization encouraged farmers in Na Phala Sub-district Planting sweet corn Planting in the area of ​​Moo 4 and Moo 6, totaling 200 rai, to be a supplementary income career after farming. Making agriculture more income For organizing events to promote sweet corn, Na Phala district is widely known. To promote sweet corn growers Use time to benefit To increase income for households according to the sufficiency economy philosophy of King Rama IX
            In the event, there are activities for the contest of fresh sweet corn. Sweet corn eating competition Corn Fried Rice Competition Corn water demonstration Demonstration of making corn fried bread Tug of competition And the distribution of agricultural products And sweet corn for those attending The farmers who grow sweet corn in these areas have annual income of over million baht.

ナファラ地区行政組織トラン農業局と共同で、2019年に毎年行われるスイートコーンフェスティバルを開催して、農民が稲作シーズン後のスペースを利用できるようにするどのスイートコーンが農家にとって年間100万バーツ以上を生み出すことができるか
             午前11時00分、トラン県ムアン郡ナファラ郡ムーン4番バンナンノイ
トラン県事務所長Somkiati Sutapatkaew氏2019年、ナファラ地区のスイートコーンデーの開会式を主宰。ナファラ地区行政組織は、ナファラ地区の農民を奨励した。スイートコーンの植栽Moo 4とMoo 6、合計200ライのエリアでの植栽は、農業後の補助的な収入のキャリアになります。農業をもっと収入にするスイートコーンを宣伝するイベントを開催するために、ナファラ地区は広く知られています。スイートコーンの栽培者を促進する時間をかけて利益を得るラーマ9世の充足経済哲学に従って世帯の収入を増やす
            イベントでは、新鮮なスイートコーンのコンテストのための活動があります。スイートコーンを食べる競争とうもろこしチャーハンコンペティションコーン水のデモンストレーションとうもろこし揚げパンのデモンストレーション綱引きそして農産物の流通そして出席者のためのスイートコーンこれらの地域でスイートコーンを栽培する農家は、年間100万バーツ以上の収入を得ています。

Na Phala街道管理組織與Trang農業辦公室合作,在2019年組織年度甜玉米節,讓農民在稻米種植季節後使用這個空間哪種甜玉米每年可為農民帶來超過百萬泰銖的產量
             上午11點,在董裡府Mueang區Na Phala街道Moo 4的Ban Nang Noi
董事會辦公室主任Somkiati Sutapatkaew先生主持2019年Na Phala分區甜玉米日開幕式.Na Phala街道行政組織鼓勵Na Phala分區的農民種植甜玉米種植在Moo 4和Moo 6地區,共計200 rai,是農業後的補充收入生涯。使農業更多收入為了舉辦促進甜玉米的活動,Na Phala區廣為人知。促進甜玉米種植者利用時間受益根據拉瑪九世國王的充足經濟理念增加家庭收入
            在這種情況下,有新鮮甜玉米比賽的活動。甜玉米吃競爭玉米炒飯比賽玉米水示範製作玉米炸麵包的示範拔河比賽和農產品的分佈和那些參加的甜玉米在這些地區種植甜玉米的農民年收入超過百萬泰銖。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys