Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้กับเรือนจำจังหวัดตรัง(ชมคลิป)

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้กับเรือนจำจังหวัดตรัง(ชมคลิป)

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้กับเรือนจำจังหวัดตรัง อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังหลังพ้นโทษอีกด้วย

ที่เรือนจำจังหวัดรัง นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ที่ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ มามอบให้กับเรือนจำจังหวัดตรัง ซึ่งคอมพิวเตอร์จะนำไปใช้ในฝ่ายการศึกษาเรือนจำตรัง ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้ต้องขังได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา หรือเป็นการฝึกการออกแบบต่างๆ เมื่อพ้นโทษออกมาจะได้มีวิชาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ติดตัวมาด้วย ในการประกอบอาชีพหารรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
ทางด้านนายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่าทางกรมราชทัณฑ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และส่งเสริมให้ผู้ต้องขังสามารถศึกษาเล่าเรียนทางไกลภายในเรือนจำ และส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กับผู้ต้องขัง เมื่อพ้นโทษออกมาจะได้เป็นคนดีของสังคมและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายอีก โดยเฉพาะด้านการศึกษา เมื่อผู้ต้องขังมีความรู้ก็จะมีความคิดไตร่ตรองมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยลดการกระทำผิดลงได้

Telecommunications Association of Thailand Royal patronage Give computers for education To Trang Prison It also creates a career for inmates after being acquitted.
           At Rang Rang Prison, Mr. Phakdi Kaewniam, Commander, Trang Prison Along with staff at Trang Prison Welcomed Mr. Kittiphat Dechapul, Deputy Director-General of the Department of Corrections Along with Mr. Anant Worathitipong, Honorary President Telecommunications Association of Thailand Under the royal patronage, along with a group that has brought 10 computers with equipment to be given to Trang Prison Which the computer will be used in the Trang Prison Study Department In order to require prisoners to take advantage of computers Whether it is education Or practicing various designs When he is released, he will have a computer knowledge course. In occupation, dividing income, raising oneself and family
             On the way, Mr. Kittiphat Dechapul, Deputy Director-General of the Department of Corrections Said that the Department of Corrections Realized the importance of education And encourage prisoners to study distance learning within the prison And promoting various careers for prisoners When he was released, he would be a good person of society and not interfere with anything illegal. Especially in education When the inmates have knowledge, they will have more thoughtful thoughts. Which can help reduce the offense

タイ電気通信協会王室の後援教育用コンピュータを提供するトラン刑務所へ無罪になった後も、受刑者のキャリアを生み出します。
           Rang Rang Prison、Phakdi Kaewniam氏、Trang Prison司令官トラン刑務所のスタッフと一緒にようこそKittiphat Dechapul、矯正局副局長名誉会長Anant Worathitipong氏とともにタイ電気通信協会王室の後援の下で、トラン刑務所に与えられるべき装置を備えた10台のコンピューターを持ってきたグループと一緒にTrang Prison Study Departmentで使用されるコンピューター囚人にコンピューターを利用するように要求するため教育かどうかまたは様々なデザインを実践する彼が釈放されると、彼はコンピュータ知識コースを持つことになります。職業では、収入を分け、自分と家族を育てる
             途中、矯正局副局長のKittiphat Dechapul氏矯正局が言った教育の大切さを実感そして、囚人に刑務所内での遠隔教育の勉強を奨励するそして囚人のための様々なキャリアを促進する彼が釈放されたとき、彼は社会の善人であり、違法行為を妨害しないでしょう。特に教育において受刑者に知識があるとき、彼らはより思慮深い考えを持つでしょう。これは攻撃を減らすのに役立ちます

泰國電信協會皇家贊助為計算機提供教育到董裡監獄在被判無罪後,它還為囚犯創造了一種職業。
           在Rang Rang監獄,Trang監獄指揮官Phakdi Kaewniam先生與Trang監獄的工作人員一起歡迎懲教部副部長Kittiphat Dechapul先生與名譽主席Anant Worathitipong先生一起泰國電信協會在皇室的支持下,還有一個團隊帶來了10台電腦,設備將交給董裡監獄計算機將用於董裡監獄研究部門為了要求囚犯利用電腦是否是教育或者練習各種設計當他被釋放時,他將有一個計算機知識課程。在佔領,分割收入,養育自己和家庭
             在途中,懲教部副總幹事Kittiphat Dechapul先生據說懲教部意識到教育的重要性並鼓勵囚犯在監獄內學習遠程學習並促進囚犯的各種職業當他被釋放後,他將是一個善於社會的人,不會干涉任何非法行為。特別是在教育方面當囚犯有知識時,他們會有更多深思熟慮的想法。哪個可以幫助減少進攻

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys