Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ (ชมคลิป)

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ (ชมคลิป)

การดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จอย่างมาก โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำผลผลิตที่ได้อาหารและต่อยอดไปสู่ครอบครัวของนักเรียน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นักเรียนและครู ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีอาจารย์วิรัตน์ กาญจนพรหม ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นวิทยากรให้ความรู้กับครูและนักเรียน ทั้งนี้ได้มีการปรับพื้นการเรียนรู้ใหม่ใช้พื้นที่น้อยลงแต่ได้รับประโยชน์มาขึ้น ซึ่งได้สร้างความสนใจให้กับครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก
นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้มีการฝึกอบรมนักเรียนและสนับสนุนปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรให้กับโรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขณะนี้มีการฝึกอบรมแล้ว 144 โรงเรียน โดยมีเป้าหมายจำนวน 155 โรงเรียน การฝึกอบรมนั้นจำนำนักเรียนแกนนำจำนวน 7คน และครูพี่เลี้ยง 1 คน โรงเรียนละ 8 คน การฝึกอบรมเป็นหลักสูตรพื้นฐานในการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน และศึกษากิจกรรมต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมการเกษตรภายในโรงเรียน โดยการปฏิบัติจริงเพื่อให้ได้ผลผลิตมาทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ในการปฏิบัติที่จะเข้าร่วมโครงการฯนั้นจะมี 4-5 ขั้นตอน คือ โรงเรียนต้องเขียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯและมีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนได้เข้าใจวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติ จากนั้นจึงได้มีการกำหนดแผนการอบรมนักเรียนและครูพี่เลี้ยงของแต่ละโรงเรียนในขณะนี้การฝึกอบรมนั้นใกล้ครบตามที่กำหนดแล้ว และในขั้นตอนต่อไปนั้นทางโรงเรียนจะต้องเสนอความต้องการปัจจัยในการผลิตหรือการปรับปรุงแปลงในโรงเรียนส่งมายังจังหวัดเพื่อการพิจารณาในการดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่จะสนับสนุนให้เด็กนักเรียนนำไปฝึกปฏิบัติจริงในระดับโรงเรียน และจะมีการติดตามผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการซึ่งโครงการฯได้ดำเนินการติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2559 มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งภาพรวมโดยหลักแล้วจะมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นต้นแบบหลักจำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านสันติราษฏร์บำรุงและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก เป็นแม่แบบหลักที่นำนักเรียนไปเก็บเกี่ยวเอาองค์ความรู้ของแต่ละโรงเรียนมาปรับใช้ในแต่ละโรงเรียนของตนเองที่เรียนอยู่ในปัจจุบันและเป็นที่น่ายินดีเมื่อนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้แล้วสามารถนำกลับมาดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนของตนเองได้ จากกประเมินผลสามารถอยู่ในระดับดีเยี่ยมในหลายโรงเรียนของจังหวัดตรัง ที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาดำเนินรอยตาม ซึ่งได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กนักเรียนและกระจายไปสู่ครัวเรือนของนักเรียน ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จ โดยวัดจากตัวชี้วัดความพึงพอใจของครูในโรงเรียนต่างๆ และจากคณะกรรมการติดตาม นอกจากนี้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะมีการมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลงานในแต่ละระดับ จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อีกด้วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับนักเรียนและโรงเรียนในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

The implementation of agricultural projects for school lunches in accordance with the royal initiative Somdet Phra Kanitthathiraj Department of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Princess Maha Chakri Sirindhorn Throughout the past, the project has been very successful. Schools and students participating in the program can bring food and produce to the family of students. Reduce expenses, increase income
          At the Sufficiency Economy Learning Center, Ban Nam Khwai Village, Moo 12, Na Tham Nuea Sub-district Mueang Trang District, Trang Province, Mr. Boon Luek Somthip, Agriculture and Cooperatives, Trang Province Presided over the opening ceremony of the agricultural project for school lunches in accordance with the royal initiative Somdet Phra Kanitthathiraj Department of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Princess Maha Chakri Sirindhorn For students and teachers Of the schools participating in the project have studied, learned and implemented to be concrete By having Mr. Wirat Kanchanaphon, a villager As a speaker to educate teachers and students However, the new learning floor has been adjusted to take up less space but benefit from it. Which has created a lot of interest for teachers and students
          Mr. Boonchai Somthip, Agriculture and Cooperative, Trang Province Agriculture project for school lunches in accordance with the royal initiative Somdet Phra Kanitthathiraj Department of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Princess Maha Chakri Sirindhorn The training of students and supporting agricultural production factors for schools Which has conducted training since February 2019. There are currently 144 training schools with a target of 155 schools. The training has pledged 7 student leaders and 1 mentor, 8 students per school. Training is a course. The basis for the introduction of King's sciences in the areas of sufficiency economy in schools And study various activities to be used in agricultural activities within the school By practicing in order to get the product to make lunch for students In the practice of participating in the project, there will be 4-5 steps: the school must write an application to join the project and a meeting of the school administrators can understand the methods and procedures. Then, the training plan for students and mentors for each school has been defined. At this time, the training is nearing completion. And in the next step, the school will have to propose the need for production factors or improvements in the school, sent to the province for consideration in the procurement of production factors that will encourage the students to lead Go to practice at the school level And will follow the performance from the Board of Directors, which the project has been in continuous contact since 2016 to the present The overall picture of the main school is the Border Patrol Police School, the main model of which are 2 schools, Baan Santirat Bamrung Bamrung Border Patrol School and Ban Hin Chok Border Patrol Police School. Is the main template that brings the students to harvest the knowledge of each school to be used in each of their own schools that are currently studying and is delighted when students go to study and learn to be able to bring back activities in the school of Self From the evaluation can be excellent at many schools in Trang Province That has led to the sufficiency economy philosophy of King Rama 9 to follow Which has created a good quality of life for students and distributed to students' households The project is considered successful. By measuring the satisfaction indicators of teachers in various schools And from the follow-up committee In addition, upon completion of the project, awards will be given to schools that have performance at each level. From the Governor of Trang Province Also to create morale and power for students and schools in the implementation of agricultural projects for school lunches in accordance with the royal initiative Somdet Phra Kanitthathiraj Department of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Princess Royal

王室のイニシアチブに従った学校給食のための農業プロジェクトの実施ソムデットプラカニタティラジマハチャクリシリントーン王女プリンセスマハチャクリシリントーン過去を通じて、このプロジェクトは非常に成功しています。このプログラムに参加している学校や学生は、食べ物や農産物を学生の家族に持ち込むことができます。経費を削減し、収入を増やす
          十分な経済学習センターで、ムーン12、ムナム12、Ban Nam Khwai村、Na Tham Nuea地区トラン県ムアントラン地区、ブーンルークソムティップ氏、トラン省農業協同組合王室のイニシアチブに従って学校給食のための農業プロジェクトの開会式を主宰ソムデットプラカニタティラジマハチャクリシリントーン王女プリンセスマハチャクリシリントーン学生と教師のためにプロジェクトに参加している学校のうち、具体的になるように研究し、学び、そして実施した。村人のWirat Kanchanaphon氏に教師や生徒を教育するためのスピーカーとしてただし、新しい学習フロアは、スペースを取らずにその恩恵を受けるように調整されました。これは、教師と学生にとって大きな関心事となりました。
          トラン県農業協同組合ブーンチャイ・ソムティップ氏王室のイニシアチブに従った学校給食のための農業プロジェクトソムデットプラカニタティラジマハチャクリシリントーン王女プリンセスマハチャクリシリントーン学生の養成と学校のための農業生産要素の支援現在、トレーニング校は144校あり、そのうち155校を目標としており、7人の生徒リーダーと1人のメンター、1校につき8人の生徒が参加しています。学校の充足経済の分野における王の科学の導入の基礎そして学校内の農業活動で使われる様々な活動を研究する学生に昼食を作るために商品をもらうために練習することによってプロジェクトに参加する実践では、4-5のステップがあります。学校はプロジェクトに参加するためのアプリケーションを書かなければならず、学校管理者の集会は方法と手順を理解することができます。それから、各学校の生徒とメンターのためのトレーニングプランが定義されました。そして次のステップでは、学校は生産要素の必要性や学校での改善を提案しなければならないでしょう。学校レベルで練習するそして、2016年から現在に至るまでプロジェクトが継続的に連絡を取り合ってきた取締役会のパフォーマンスをフォローします。メインスクールの全体像はBorder Patrol Police Schoolで、その主なモデルは2校、Baan Santirat Bamrung BamrungボーダーパトロールスクールとBan Hin Chokボーダーパトロールポリススクールです。現在勉強している学校で活動を取り戻すことができるようになったときに喜んでいる、現在学んでいる各自の学校で使用するために各学校の知識を集めるために学生をもたらすメインテンプレートです。自己評価からトラン県の多くの学校で優れていることができますそれが、ラーマ9世の充足経済哲学へと続きました。これは、学生の生活の質を向上させ、学生の家庭に分配されました。プロジェクトは成功したと見なされます。様々な学校の教師の満足度指標を測定することによってそしてフォローアップ委員会からさらに、プロジェクトが完了すると、各レベルの実績を持つ学校に賞が授与されます。トラン県知事から王室のイニシアチブに従って、学校給食のための農業プロジェクトの実施において、学生と学校のための士気と力を生み出すことソムデットプラカニタティラジマハチャクリシリントーン王女ロイヤルプリンセス

按照皇家倡議實施學校午餐農業項目Somdet Phra Kanitthathiraj Maha Chakri Sirindhorn公主系公主Maha Chakri Sirindhorn在過去,該項目非常成功。參與該計劃的學校和學生可以為學生家庭提供食物和農產品。減少開支,增加收入
          在自足經濟學習中心,Ban Nam Khwai村,Moo 12,Na Tham Nuea街道董裡府Mueang Trang區,董裡省農業與合作社Boon Luek Somthip先生根據皇家倡議,主持學校午餐農業項目的開幕式Somdet Phra Kanitthathiraj Maha Chakri Sirindhorn公主系公主Maha Chakri Sirindhorn適合學生和老師參與該項目的學校已經研究,學習和實施具體通過村民Wirat Kanchanaphon先生作為教育老師和學生的演講者然而,新的學習底線已經過調整,佔用的空間更少,但也從中獲益。這對教師和學生產生了很大的興趣
          董裡省農業與合作社Boonchai Somthip先生學校午餐的農業項目按照皇家倡議Somdet Phra Kanitthathiraj Maha Chakri Sirindhorn公主系公主Maha Chakri Sirindhorn學生的培訓和支持學校的農業生產要素自2019年2月開始接受培訓。目前有144所培訓學校,目標是155所學校。培訓已經承諾7名學生領導和1名導師,每所學校8名學生。培訓是一門課程。在學校充足經濟領域引入金科學的基礎並研究在學校內的農業活動中使用的各種活動通過練習,讓產品為學生做午餐在參與項目的實踐中,將有4-5個步驟:學校必須編寫申請加入項目,學校管理者會議可以了解方法和程序。然後,定義了每所學校的學生和導師培訓計劃,此時培訓即將完成。在下一步,學校將不得不提出學校生產要素或改進的需要,送到省考慮採購生產因素,鼓勵學生領導去學校練習並將遵循董事會的表現,該項目自2016年至今一直與該項目保持聯繫主要學校的整體情況是邊境巡邏警察學校,其主要模式是2所學校,Baan Santirat Bamrung Bamrung邊境巡邏學校和Ban Hin Chok邊境巡邏警察學校。是主要的模板,讓學生收集每所學校的知識,用於他們目前正在學習的每所學校,當學生去學習並學習能夠帶回學校的活動時,他們很高興自己從董裡省的許多學校的評估可以很好這導致了拉瑪9國王的充足經濟哲學這為學生創造了良好的生活質量,並分發給學生家庭該項目被認為是成功的。通過衡量各個學校教師的滿意度指標並從後續委員會此外,項目完成後,將獎勵每個級別都有表現的學校。來自董裡府總督同時根據皇家倡議,為學生和學校實施學校午餐農業項目創造士氣和力量Somdet Phra Kanitthathiraj Maha Chakri Sirindhorn公主系皇家公主

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys