Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » กรรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครนำเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง รุ่นที่ 1(ชมคลิป)

กรรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครนำเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง รุ่นที่ 1(ชมคลิป)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครนำเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง รุ่นที่ 1 เพื่อต้องการให้ชุมชนสร้างแนวคิดในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่แปลกใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงผลิตสินค้าจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ที่โรงแรมสัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครนำเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง รุ่นที่ 1 นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง กล่าวว่าแนวโน้มของการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน จะเน้นไปในรูปแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้ได้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป ซึ่งการท่องเที่ยวชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่เอกลักษณ์คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม โดยเป็นการท่องเที่ยวที่คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเน้นถึงการสร้างศักยภาพของคนในท้องถิ่นไม่ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมหรือทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งคนในท้องถิ่นและผู้มาเยือน การจัดอบรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้ความรู้อาสาสมัครเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอการเล่าเรื่องราวของชุมชน ตลอดจนได้เพิ่มพูนทักษะในการเป็นไกด์นำเที่ยว และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชน สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งด้านการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางและทำกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความประทับใจอันจะก่อให้เกิดการบอกต่อและชักชวนกันกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง ทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนกับชุมชน

Trang Tourism and Sports Office Organized training activities for the 1st generation of volunteers in Trang Province to develop the community to create ideas for improving tourist attractions in exotic communities, attracting tourists. Including producing products for tourists Which generates income for the community
           At Satana Park Hotel Mueang Trang District, Trang Province, Mrs. Nitta Sawangthong, Deputy Governor Presided over the opening of training activities for Trang Volunteer Community Volunteer Personnel Training Class 1, Mr. Supasak Sripan, Tourism and Sports in Trang Province Said that the trend of tourism is becoming more and more popular nowadays Will focus on the form of sustainable tourism Which is a tourism that can preserve the nature of nature and culture for as long as possible The least impact And can be used forever Which community tourism is a unique tourism, taking into account the sustainability of the environment, society, and culture, which is a tourism that local people participate in tourism management Is a tour that not only meets the needs of tourists only But also emphasizing the potential of local people, not destroying the traditional way of life or the resources of existing communities, as well as tourism that creates satisfaction for both locals and visitors. Today's training is an activity aimed at developing volunteer knowledge about presentation techniques, telling stories of communities. As well as increasing the skills of being a tour guide and applying knowledge and experience that has been adapted to benefit the knowledge of community tourism Can lead to further development in order to increase the potential of community tourism sites to accommodate tourists As well as the convenience Travel safety and tourism activities In order to maintain a good image and create an impression that will lead to telling and persuading each other to return again Resulting in stability, prosperity and sustainability with the community

トラン観光スポーツ局観光客を魅了し、エキゾチックなコミュニティの観光名所を改善するためのアイデアを作成するためにコミュニティを開発するために、コミュニティを開発するためにトラン県の第一世代のボランティアのための組織的なトレーニング活動を組織しました。観光客向けの生産品を含むコミュニティの収入を生み出す
           サタナパークホテルでムアントラン郡、トラン県、副知事、新田サワントン夫人トランボランティアコミュニティボランティア人材養成講習会第1回、トランシュ県の観光とスポーツ、Supasak Sripan氏の研修活動の開始を主宰観光の傾向は最近ますます人気になっていると述べた持続可能な観光の形に焦点を当てますそれは自然と文化の本質をできるだけ長く保存することができる観光です影響が最も少ないそしていつまでも使える環境、社会、文化の持続可能性を考慮した、どのコミュニティツーリズムがユニークなツーリズムであるか。地域の人々が観光管理に参加するツーリズムです。観光客だけのニーズを満たすだけのツアーではありませんしかしまた、地元の人々の潜在力を強調し、伝統的な生活様式や既存のコミュニティの資源を破壊するのではなく、地元の人々と旅行者の両方に満足をもたらす観光事業も同様に。今日のトレーニングは、プレゼンテーションテクニックについてのボランティアの知識を深め、コミュニティの話をすることを目的とした活動です。ツアーガイドとしてのスキルを高め、コミュニティツーリズムの知識に役立つように調整された知識と経験を適用するスキルを高める観光客を収容するためにコミュニティ観光サイトの可能性を高めるためにさらなる発展につながることができます便利さだけでなく旅行の安全と観光活動良いイメージを維持し、再び戻ってくるようにお互いに伝え、説得することにつながる印象を作成するために地域社会と共に安定、繁栄そして持続可能性をもたらす

董裡旅遊和體育辦公室為董裡省的第一代誌願者組織培訓活動,發展社區,為改善異國社區的旅遊景點創造理念,吸引遊客。包括為遊客生產產品這為社區創造了收入
           在Satana Park Hotel董裡府Mueang Trang區,副省長Nitta Sawangthong女士主持Trang志願者社區志願者人才培訓班1,Supasak Sripan先生,Trang旅遊和體育培訓活動說旅遊潮流如今越來越受歡迎將重點放在可持續旅遊的形式上這是一個可以盡可能長久地保護自然和文化的旅遊業影響最小並且可以永遠使用哪個社區旅遊是一個獨特的旅遊,考慮到環境,社會和文化的可持續性,這是當地人參與旅遊管理的旅遊這次旅行不僅滿足了遊客的需求但也強調當地人的潛力,而不是破壞傳統的生活方式或現有社區的資源,以及為當地人和遊客創造滿意的旅遊業。今天的培訓活動旨在培養有關演講技巧的志願者知識,講述社區的故事。除了提高導遊技能,應用適應社區旅遊知識的知識和經驗可以導致進一步發展,以增加社區旅遊網站容納遊客的潛力以及方便旅遊安全和旅遊活動為了保持良好的形象,並創造一種印象,將導致告訴和說服對方再次返回與社區一起實現穩定,繁榮和可持續發展

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys