Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ชาวตรังสนใจการเปิดอภิปรายเลือกนายกรัฐมนตรี (ชมคลิป)

ชาวตรังสนใจการเปิดอภิปรายเลือกนายกรัฐมนตรี (ชมคลิป)

ชาวตรังสนใจการเปิดอภิปรายเลือกนายกรัฐมนตรี ทางโทรทัศน์อย่างคึกคัก แม้แต่ร้านขายข้าวแกง ร้านกาแฟ ได้เปิดโทรทัศน์ให้ลูกค้าได้ชมการอภิปรายเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี พร้อมรับประทานหารในช่วงพักเที่ยงวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตรังว่า ในวันนี้ซึ่งเป็นวันเปิดอภิปรายเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่ประชาชนสนใจสถานการณ์การเมืองเป็นอย่างมาก แม้แต่ร้านขายข้าวแกง ร้านกาแฟ ยังได้เปิดโทรทัศน์ให้ลูกค้าได้ชมการอภิปรายเลือกนายกรัฐมนตรี
นางมณี เจริญสิริสกุล เจ้าของร้านข้าวแกง โกตี๋เย็นตาโฟ ตั้งอยู่เลขที่ 217/3-4 ถนนพัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง. กล่าวว่า ตั้งแต่มีการเปิดอภิปรายตนเองก็เปิดทีวีมาโดยตลอด เพราะส่วนหนึ่งลูกค้าที่มานั่งรับประทานอาหารในร้านมีความสนใจเรื่องของการเมือง และส่วนหนึ่งตนเองต้องการให้ลูกค้าได้ติดตามการเมืองบ้างว่าการเมืองบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง เขาต้องการรัฐบาลแบบไหน ซึ่งมองโดยภาพรวมแล้วลูกค้า 70 เปอร์เซ็นต์ ให้ความสนใจเรื่องการเมือง สำหรับคนที่เข้ามาทำหน้าที่ประทานสภาฯ ตนมองว่าด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการนี้มานานแล้ว ท่านชวน หลีกภัย มีประสบการณ์มาเยอะแล้ว ตนมองว่าน่าจะทำหน้าที่ได้ดีที่สุด ซึ่งถ้ามีการถ่ายทอดการอภิปรายตนเองก็เปิดทีวีเพื่อให้ลูกค้าติดตามโดยตลอด แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี หรือใครจะเป็นรัฐบาลตนอยากขอให้ช่วยเห็นความสำคัญเรื่องปากท้องของประชาชนมาเป็นอันดับแรก

Trang people are interested in opening the debate, choosing the prime minister. Bustling on television Even the coffee shop, coffee shop, opened the television for customers to watch the election of the Prime Minister. Ready to eat, divided during midday break
Reporters from Trang province said Today, which is the opening day of the debate, choose the 30th Prime Minister of Thailand, especially Trang Province. Is a province in which people are very interested in the political situation Even the coffee shop, coffee shop, also opened the television for customers to watch the discussion, choose the prime minister.
Mrs. Manicharoen Sirisakun Owner Koi Yen Ta Fo Located at 217 / 3-4, Phatthalung Road, Thap Thiang Subdistrict, Mueang District, Trang Province. Because part of the customers who sit and eat in the shop is interested in politics And part of them want their customers to follow some politics, how are our politics now? What kind of government do he want? Which looked at the overall picture, 70 percent of customers were interested in politics For those who come to serve the council He saw that with experience in this industry for a long time, Chuan Leekpai has a lot of experience. He thinks that he should do his best. Which, if there is a broadcast of the discussion itself, turn on the TV for customers to follow throughout, but regardless of who is the prime minister Or who will be the government, would like to help to see the importance of the people's stomachs first

トランの人々は首相を選ぶ、議論を開くことに興味を持っています。テレビでにぎやか喫茶店、喫茶店でさえ、顧客が首相の選挙を見るためにテレビを開いた。正午の休憩の間に分けられる、食べる準備ができて
トラン州の記者団は言った討論の開始日である今日は、タイの第30首相、特にトラン省を選択してください。政治情勢に人々が非常に興味を持っている地域ですコーヒーショップ、コーヒーショップでも、議論を見るために顧客がテレビを開いた、首相を選択してください。
Manicharoen Sirisakun夫人所有者恋円Ta Fo 217 / 3-4、Phatthalung Road、Thap Thiang地区、Mueang District、トラン県。店内に座って食べる客の一部が政治に興味を持っているからそして彼らの一部は彼らの顧客がある政治に従うことを望んでいます、私たちの政治は今どうなっていますか?彼はどのような政府を望みますか?全体像を見ると、顧客の70%が政治に興味を持っていました評議会に奉仕するために来る人々のために彼は、この業界での長年の経験により、Chuan Leekpaiが多くの経験を積んでいることを知りました。彼は最善を尽くすべきだと考えている。これは、ディスカッション自体の放送がある場合は、首相が誰であるかにかかわらず、テレビがオンになっていることを示しますそれとも政府になるのでしょう、最初に人々の胃の重要性を見るのを助けたいです

董里人有興趣開始辯論,選擇總理。在電視上熙熙攘攘即使是咖啡館,咖啡館,也開設了電視供顧客觀看總理選舉。準備吃,在午休期間分開
記者來自董裡府的記者說今天是辯論的開幕日,選擇泰國第30任總理,特別是董裡省。是一個人們對政治形勢非常感興趣的省份即便是咖啡館,咖啡館,也開著電視供顧客觀看討論,選擇總理。
Manicharoen Sirisakun夫人咖哩餐廳業主Koi Yen Ta Fo位於董裡府Mueang區Thap Thiang街道Phatthalung路217 / 3-4。因為在商店裡坐著吃飯的部分顧客對政治很感興趣他們中的一部分希望他們的客戶遵循一些政治,我們的政治現在如何?他想要什麼樣的政府?從總體情況來看,70%的客戶對政治感興趣對於前來為理事會服務的人他認為,憑藉這個行業的長期經驗,川呂沛有很多經驗。他認為他應該盡力而為。其中,如果有一個討論本身的廣播,打開電視讓客戶全程跟進,但不管誰是總理或者誰將是政府,希望首先看看人們的胃的重要性

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys