Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ((ชมคลิป)

จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ((ชมคลิป)

จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาคลองลำภูรา ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

ที่โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร ตำบลนาท่ามเหนือ (ประปาบ้านป่ายาง) หมู่ที่ 1 อำเภอเมืองตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาคลองลำภูรา ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ซึ่งลำคลองลำภูรามีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนอย่างมากมาย ที่ผ่านมาขาดการดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตกับประชาชนในพื้นที่ สังเกตได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมในคราวที่ฝนตกหนักและมีน้ำป่าไหลหลาก และขาดแคลนน้ำในภาวะฤดูแล้ง ทำให้เกษตรกรไม่มีน้ำใช้ในทางเกษตรและอุปโภค ทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมที่คนมีความผูกพันกับคลองเกือบหายไป ดังนั้น แผนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาลำคลองลำภูราของอำเภอเมืองตรัง ที่มุ่งสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และดูแลรักษาลำน้ำ คูคลอง ให้ใสสะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม จะทำให้ธรรมชาติในสายน้ำลำคลองกลับคืนมาสู่สภาพเดิม เป็นคลองสาขาของแม่น้ำตรัง ที่หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองและประชาชนทั่วไป จึงขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร พี่น้องประชาชนจงร่วมกันบูรณาการ ทั้งเครื่องมือ ความร่วมมือ ร่วมใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาทุกท่าน บริหารจัดการ วางแผนอนุรักษ์ฟื้นฟู ดูแลรักษาลำคลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนให้ลำคลองลำภูราอยู่คู่กับหมู่บ้าน ชุมชนตลอดไป
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ผมขอชื่นชมในความรัก ความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันกระทำกิจกรรมดีๆ ต่อสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างดียิ่งให้ลูกหลานถือเป็นแบบอย่างในความรักความสามัคคีของพวกเรา ซึ่งในการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 และสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ประชาชนมีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

Volunteer spirit. We do good by heart together. Develop Lam Phura canal. According to the canal water restoration and development project for the environment and quality of life On the occasion of the auspicious occasion of the royal coronation and the birthday of Her Majesty the Queen in the year 2019
            The water supply project for the people Na Tham Nuea Sub-district (Ban Pa Yang Water Supply), Moo 1, Mueang Trang District, Lue Chai Charoen Sap, Governor of Trang Province Presided over the opening event Development of Lam Phura Canal According to the canal water restoration and development project for the environment and quality of life On the occasion of the auspicious occasion of the royal coronation and the birthday of Her Majesty Queen Sirikit in the year 2019, the Lam Phu Ra Canal was of great importance to the people In the past, lack of continuous care and development Causing the impact on the way of life with people in the area Can be observed from the flooding in times of heavy rain and flooding And lack of water during the dry season Causing farmers to not have water for agricultural and consumer use Causing the traditional way of life that people are bound to the canal almost disappeared. Therefore, the plan to drive Lam Phura's canal development activities in Mueang Trang District Which aims to continue the royal aspiration for the benefit of the people And maintain the canal, the canal to be clean, beautiful landscape Will make the nature of the canal back to its original state Is a branch canal of the Trang River That nourishes people in the area Is beneficial to the people, people along the canal and the general public Therefore asking all departments, all organizations, people, brothers and sisters to join together Both cooperation tools of the people in the area Together with the government, private sector, all volunteers, manage, plan, conserve, restore Maintain the canal continuously For sustainability, Lam Phu Ra canal is located along with the village community forever.
             The governor of Trang said that I would appreciate the love. Unity of all sectors that have collaborated to do good activities Towards this place Which is a very impressive image for our children to be an example of our love and unity In organizing activities today in honor of His Majesty the Queen and commemorating His Majesty the Queen on the occasion of His Majesty's Birthday on June 3, 2019 Who has the royal desire for the people to have a way of life that is sustainable and sustainable

ボランティア精神私たちは共に心から善をしますLam Phura運河を発展させます。環境と生活の質のための運河水修復と開発プロジェクトによると2019年の王妃戴冠式の記念日と女王陛下の誕生日
            人々のための給水プロジェクトナタムヌアア小地区(Ban Pa Yang Water Supply)、Moo 1、Mueang Trang地区、Lue Chai Charoen Sap、Trang州知事オープニングイベントを主宰ラムプラ運河の開発環境と生活の質のための運河水修復と開発プロジェクトによると2019年の王室の戴冠式と彼女の陛下の女王シリキットの誕生日の縁起の良い機会の機会に、ラムプーラ運河は人々の人々にとって非常に重要でした。過去には、継続的なケアと開発の欠如地域の人々の生活様式への影響を引き起こす大雨や洪水時に洪水から観察することができます乾季の水不足農業用および消費用水を農民に与えない運河に縛られているという伝統的な生活様式の原因はほとんどなくなったため、ムアントラン地区におけるラムプラの運河開発活動を推進する計画これは人々の利益のために王室の願望を継続することを目的としています運河を維持し、運河をきれいに、美しい風景に運河の性質を元の状態に戻しますトラン川の運河ですそれは地域の人々を養う人々、運河沿いの人々、および一般大衆に有益であるしたがって、すべての部署、すべての組織、人々、兄弟姉妹に一緒に参加するように求めてください。地域の人々の両方の協力ツール政府、民間部門、すべてのボランティアとともに、管理、計画、保全、回復運河を継続的に維持する持続可能性のために、Lam Phu Ra運河は村のコミュニティと共に永遠にあります。
             トランの知事は私がその愛に感謝すると言った。良い活動をするために協力したすべての部門の統一この場所に向かってこれは私たちの子供たちが私たちの愛と団結の例であることは非常に印象的なイメージです2019年6月3日の王陛下の誕生日に陛下の陛下を記念して陛下の陛下を記念して今日の活動を組織し、陛下の王陛下の王位の決定を続ける誰が持続可能で持続可能な生き方を持つことを人々に望んでいる

志願精神。我們一起做好事。開發Lam Phura運河。根據運河水的恢復和發展項目的環境和生活質量在2019年皇家加冕和女王陛下誕辰的吉祥之際
            為人民供水項目Na Tham Nuea街道(Ban Pa Yang供水),Mangang Trang區Moo 1,Trang省知事Lue Chai Charoen Sap主持開幕活動Lam Phura運河的發展根據運河水的恢復和發展項目的環境和生活質量在2019年皇家加冕儀式和詩麗吉王后陛下誕辰之際,林富拉運河對人民來說非常重要。過去,缺乏持續的關懷和發展導致該地區人們對生活方式的影響在大雨和洪水時可以觀察到洪水乾旱季節缺水導致農民沒有用於農業和消費者用水導致人們被運河運輸的傳統生活方式幾乎消失了。因此,計劃在Mueang Trang區推動Lam Phura的運河開發活動其目的是為了人民的利益繼續皇家的願望並保持運河,運河要乾淨,景觀優美將使運河的性質恢復到原始狀態是Trang河的一條支渠這滋養了該地區的人們對人民,運河沿岸的人民和普通大眾都有益因此要求所有部門,所有組織,人員,兄弟姐妹一起加入這兩個地區人民的合作工具與政府,私營部門,所有志願者一起,管理,計劃,保護,恢復不斷維護運河為了實現可持續發展,Lam Phu Ra運河與村莊社區永遠在一起。
             董裡總督說我會欣賞這種愛。所有合作做好活動的部門的團結走向這個地方這是一個非常令人印象深刻的形象,讓我們的孩子成為我們的愛和團結的榜樣今天為紀念女王陛下組織活動,並在2019年6月3日國王陛下誕辰紀念女王陛下,並繼續他的王室決心誰擁有皇室的願望,讓人們擁有可持續和可持續的生活方式

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys