Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ(ชมคลิป)

พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ(ชมคลิป)

เรือนจำจังหวัดตรัง จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างความดีใจให้กับครอบครัวของผ็ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษเป็นอย่างมาก

ที่เรือนจำจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 93 คน โดยมีนายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัวไป เพื่อเปิดโอกาสให้ได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป และเพื่อเป็นการรองรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ เรือนจำจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง แรงงานจังหวัดตรัง คณะสงฆ์จากวัดป่ารัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เป็นต้น ทั้งนี้ครอบครอบของผู้ต้องขังได้มารอรับผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษตั้งแต่เช้า และต่างรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับการพระราชทาอภัยโทษในครั้งนี้

Trang Prison Arrange the release ceremony for the correctional person who has been granted a pardon. On the occasion of the coronation ceremony His Majesty the King Rejoice for the family of the imprisoned person who received a lot of forgiveness.
           At Trang Provincial Prison, Mr. Phaiboon Oam, Deputy Governor of Trang Province Presided over the release ceremony of the correctional person who received a royal pardon On the occasion of the coronation ceremony His Majesty the King, 93 people, with Mr. Phakdi Kaewniam, the commander of Trang Provincial Prison, reported on the occasion of the coronation ceremony. His Majesty King Bhumibol Adulyadej, please Granting forgiveness to those who have good behavior To be granted relief and punishment In order to allow them to behave as good citizens Which will benefit the nation And in order to support the release, the correct person who received the royal pardon this time Trang Prison and related agencies, both government, private and organizations such as Trang Vocational College Trang Technical College Trang Skill Development Office Social Development and Human Security, Trang Province Trang province workers Sangha from Pa Rattaphum Temple Khuan Niang District, Songkhla Province, etc. The cover of the inmates has been waiting for the prisoners who have been forgiven since the morning. And were very happy Who received royal forgiveness this time

トラン刑務所許しを与えられた矯正者のための釈放式を手配しなさい。戴冠式の際に王の陛下多くの許しを受けた投獄された人の家族のために喜びます。
           トラン州刑務所にて、トラン省副総裁のPhaiboon Oam氏恩赦を受けた矯正者の釈放式を主宰戴冠式の際に王陛下、93人の人々がトラン州刑務所の司令官であるPhakdi Kaewniam氏と共に、戴冠式の際に報告されました。彼の陛下の王Bhumibol Adulyadej、お願いします良い行動をしている人に許しを与える救済と罰を受ける彼らが良き市民として振る舞うことを可能にするためにこれは国民に利益をもたらすでしょうそして今回のリリースをサポートするために、今回は恩赦を受けた正当な方トラン刑務所およびその関連機関、政府、私立、およびトラン職業大学などの組織トラン工科大学トランスキル開発室トラン開発、社会開発と人間の安全保障トラン州の労働者Pa Rattaphum TempleからSanghaソンクラー県クアンニア郡など被収容者の表紙は、朝から赦されてきた囚人たちを待っています。そしてとても幸せでした今回は王室の許しを受けた人

董裡監獄為獲得赦免的懲教人員安排釋放儀式。在加冕典禮之際國王陛下為得到很多寬恕的被監禁者的家人歡喜。
           在Trang省監獄,Trang省副省長Phaiboon Oam先生主持了獲得皇室赦免的懲教人員的釋放儀式在加冕典禮之際國王陛下,93人,與董裡監獄指揮官Phakdi Kaewniam先生一同在加冕典禮上報導。請國王普密蓬·阿杜德陛下給予那些行為良好的人寬恕給予救濟和懲罰為了讓他們像好公民一樣行事這對國家有利並且為了支持釋放,這次接受皇家赦免的正確的人Trang監獄及相關機構,包括政府,私營機構和Trang職業學院等組織董裡技術學院Trang技能發展辦公室董裡府社會發展與人類安全董裡省工人來自Pa Rattaphum寺的僧伽Songkhla省Khuan Niang區非常高興這次誰得到了皇室的寬恕

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys