Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » โครงการ “คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย” โดยการปลูกหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพะยูนและปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ(ชมคลิป)

โครงการ “คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย” โดยการปลูกหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพะยูนและปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ(ชมคลิป)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง จัดโครงการ “คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย” โดยการปลูกหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพะยูนและปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ โดยนำนักเรียนและประชาชนเข้าร่วม เพื่อต้องการให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป

ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลนบ้านนำราบ อ.กันตัง จ.ตรัง นายศุภโชค วงศ์มณฑา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและปล่อยพันธุ์นำ ภายใต้โครงการ “คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย” ประจำปี 2562 ซึ่งนายอุทัย ไชยวรรณ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ด้านเทคนิคกล่าวว่าโครงการโครงการ “คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย” ได้ดำเนินกำรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 255๕ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบนโยบายและแผนดาเนินงาน ให้จัดทาโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปีนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน เหมาะสมที่จะต้องดาเนินการ ในพื้นที่ชายฝั่ง ทะเล จังหวัดตรัง”
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์หญ้าทะเลการปลูกทดแทนให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้า ตามธรรมชาติและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิธีการเพาะพันธุ์สัตว์น้าและการมีส่วนร่วม กิจกรรมด้านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กับ สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้าพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ของชุมชนในการทาประมง สาหรับในครั้งนี้เป็นครั้งนี้ มีกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลจานวน 3,500 ต้น พร้อมกับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า จานวน 5 แสน ตัวผู้ร่วมกิจกรรม จานวน 100 คน ซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้ดาเนินการในบริเวณเดียวกันคือ บริเวณหาดหยงหลำ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจติดตามประเมินผลการดาเนินการโครงการทางด้านการวิจัยวิชาการ โดยคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ด้วย


Provincial Electricity Authority Trang Province organized the "PEA People Revival Project" by planting sea grass which is a food of the dugong and releasing fish species back to nature. By bringing students and people to participate To want to help conserve natural resources forever
          At the Education Center for Learning Mangrove Forest, Ban Plang, Amphur Kantang, Trang Province, Mr. Supachoke Wongmontha, Provincial Electricity Authority Manager, Trang Province Presided over the opening ceremony of the event Seagrass planting and release Under the project "PEA People Rehabilitation of the Thai Sea" year 2019, which Mr. Uthai Chaiwan, Provincial Electricity Authority Trang Deputy Manager On the technical side, said that the project "PEA People Rehabilitation Project" has been implemented continuously since the year 2555 to the present. Which the chief executive of the Provincial Electricity Authority Has given policies and operational plans To create a project on social and environmental responsibility this year in order to maximize the benefits for the community sustainably Suitable to be performed In the coastal area of ​​Trang Province "
            For organizing such activities for the restoration of nature and the environment on the coast of Trang Province in order to conserve seagrass species, replanting to be aquatic breeding species Naturally and increase the abundance of the sea To promote the process of learning how to breed aquatic animals and participation Conservation activities Natural resources and environment in the area Between the Provincial Electricity Authority (PEA) with educational institutions, communities and local authorities To increase the fertility of aquatic animals as well as increase the income of the community in fishing For this time, this time There are 3,500 seagrass planting activities along with 5 hundred thousand aquatic animal breeding activities. Participants of 100 activities, both of which operate in the same area, are At Yong Lam Beach, Bang Sak Subdistrict, Kantang District, Trang Province, as well as providing monitoring and evaluation of the academic research project By the faculty of Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus

州電力局トラン省はジュゴンの食物である海草を植え、魚種を自然に放して「PEA人の復活プロジェクト」を組織しました。学生と人々を参加させることによって永遠に天然資源の保全を手助けしたい
          マングローブ林を学ぶための教育センター、Ban Plang、Amphur Kantang、トラン省、Mr. Supachoke Wongmontha、省電力省、マネージャー、トラン省イベントの開会式を主宰海草の植栽と放流プロジェクト「タイ海のPEAの人々のリハビリテーション」の下で2019年、ウタイ・チャイワン氏、省電力局トラン副マネージャー技術面では、プロジェクト "PEAの人々のリハビリテーションプロジェクト"は2555年から現在まで継続して実施されてきたと述べた。省電力局の最高責任者方針と運用計画を与えている持続可能な方法で地域社会への利益を最大化するために、今年社会的および環境的責任に関するプロジェクトを作成すること実行するのに適してトラン県の沿岸地域で」
            海草種を保全するためにトラン県の沿岸で自然と環境の回復のためのそのような活動を組織し、水生種になるように植える当然海の豊かさを増やします水生動物の飼育方法や参加方法を学ぶプロセスを促進する保全活動地域の天然資源と環境省電力局(PEA)と教育機関、コミュニティ、および地方自治体との間水生動物の繁殖力を高め、漁業における地域の収入を増やす今回は、今回は3,500の海草の植え付け活動と5万の水生動物の繁殖活動があり、どちらも同じ地域で活動しています。 Yong Lam Beach、Bang Sak地区、Trang州Kantang地区、学術研究プロジェクトのモニタリングと評価ラジャマンガラ工科大学スリビジャヤ校、トランキャンパス

省電力局董裡省通過種植海草來組織“PEA人民複興計劃”,這是儒艮的食物,並將魚類釋放回大自然。通過帶來學生和人們參與想要永遠幫助保護自然資源
          位於董裡省Amphur Kantang的Ban Plang教育學習紅樹林中心,董事會省電力局局長Supachoke Wongmontha先生主持了活動的開幕式海草種植和釋放根據2019年“泰國海上PEA人民康復”項目,省電力局Trang副經理Uthai Chaiwan先生在技​​術方面,表示項目“PEA人員康復項目”自2555年至今一直在實施。其中省電力局的首席執行官已經制定了政策和運營計劃今年要創建一個關於社會和環境責任的項目,以便最大限度地為社區帶來可持續的利益適合進行在董裡府的沿海地區“
            為了組織此類活動,為了保護海草物種,恢復董裡省沿岸的自然和環境,重新種植為水生繁殖物種自然而然地增加了海洋的豐富度促進學習如何養殖水生動物和參與的過程保護活動該地區的自然資源和環境省電力局(PEA)與教育機構,社區和地方當局之間提高水生動物的生育能力,增加社區捕魚的收入這個時候,這個時候有3,500個海草種植活動以及50萬個水生動物繁殖活動.100個活動的參與者,兩個活動在同一地區,位於董裡省Kantang區Bang Sak街道永林海灘,並提供學術研究項目的監測和評估由Rajamangala科技大學Srivijaya,Trang Campus的教員

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys