Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ขนส่ง จ.ตรัง จัดประมูลเลขสวย ครั้งที่ 7 1-2 มิ.ย.นี้ นำเงินเข้ากองทุนฯ (ชมคลิป)

ขนส่ง จ.ตรัง จัดประมูลเลขสวย ครั้งที่ 7 1-2 มิ.ย.นี้ นำเงินเข้ากองทุนฯ (ชมคลิป)

ขนส่งจังหวัดตรังแถลงข่าวจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 7 จำนวน 301 หมายเลข เพื่อนำเงินสมทบทุนช่วยเหลือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ที่โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ พรสวัสดิ์ ขนส่งจังหวัดตรัง ร่วมแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ซึ่งทางกรมขนส่งทางบก ได้กำหนดให้ขนส่งจังหวัดตรังจัดประมูลเลขทะเบียนรถที่เป็นที่นิยม หรือเป็นที่ต้องการของประชาชน หมวดอักษร กธ มีความหมายเป็นมงคล “โชคลาภเกื้อกูล เพิ่มพูนธนทรัพย์ ” จำนวน 301 หมายเลข เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมเสนอราคาประมูลอย่างโปรงใสและเป็นธรรม ซึ่งนอกจากผู้ร่วมประมูล จะได้หมายเลขทะเบียนรถที่ถูกใจและสวยงามแล้ว ยังได้ร่วมทำบุญ สร้างกุศล เนื่องจากรายได้ที่ได้จากประมูลจะนำไปสมทบทุนเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน , โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% , นำไปซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ อันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เช่น แขนเทียม ขาเทียม เตียงนอนพร้อมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับและรถนั่งสำหรับคนพิการ
สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในครั้งนี้ เป็นการประมูลครั้งที่ 7 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ที่ห้องนครา โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.tabiernrod.com ขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนแล้วกว่า300 คน ทั้งนี้ผู้ที่ประมูลป้ายทะเบียนรถสวยได้แล้วนั้น สามารถผ่อนชะระได้ไม่เกิน 24 เดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท

Transport in Trang, announced the auction of a beautiful car registration number no. 7, number 301 to bring funds to help fund the safety of using cars on the road.
         At Rua Ratsada Hotel, Trang Province, Lue Chai Charoen Sap, Governor of Trang Province Along with Mr. Chaiyat Phonsawat, Transport of Trang Province Participate in the auction of the beautiful car registration number. Which the Department of Land Transport Has determined that Trang province will arrange to auction the popular vehicle registration number Or is needed by the public "Good fortune Add Poonthanasap ", number 301, for those who are interested in joining the bidding process clearly and fairly. Which besides the bidders Will get a pleasant and beautiful car registration number Also participated in merit making because the income from the auction will be donated to the fund for the safety of using the road And promote safety activities in the use of roads, such as the campaign to prevent and reduce road accidents, the project to wear a 100% helmet, to buy equipment to help people with disabilities Due to the sufferings caused by the use of roads, such as artificial arms, prosthetic beds, beds with air mattresses, anti-bedsore and car seats for people with disabilities
             For the auction of this vehicle registration number Is the 7th auction, scheduled for June 1-2, 2019 from 09.00 onwards at Nakara Room, Rua Rassada Hotel, Trang Province. Interested parties can register via the Internet. www.tabiernrod.com There are currently more than 300 people interested in registration. Can pay no more than 24 months, not less than 3,000 baht per month

トランの交通機関は、道路上で車を使用することの安全性に資金を提供するのを助けるために資金をもたらすために美しい自動車登録番号7番、301番のオークションを発表しました。
         At Rua Ratsada Hotel、トラン県、トラン県知事Lue Chai Charoen Sap Chaiyat Phonsawat氏、トラン省の交通機関とともに美しい車登録番号のオークションに参加してください。陸上運輸省はどのトラン県が人気のある車の登録番号を競売にかけることになると判断したまたは一般の人々によって必要とされている「幸運入札プロセスに参加することに興味がある人のために、Poonthanasapを追加してください。入札者以外に快適で美しい自動車登録番号を取得しますオークションからの収入が道路利用の安全性のために基金に寄付されるので、メリットメイキングにも参加しましたそして、道路事故の予防と削減のキャンペーン、100%ヘルメットを着用するプロジェクト、障害のある人々を助けるための備品の購入など、道路の使用における安全活動を推進する人工腕、義肢用ベッド、エアマットレス付きベッド、床ずれ防止、身体障害者用チャイルドシートなどの道路の使用による苦痛
             この車両登録番号のオークションに2019年6月1日から2日までトランのルアラサダホテル、ナカラルームで2019年6月1日から2日に開催される第7回オークションです。 www.tabiernrod.com現在300人以上の人が登録に興味を持っています。 24ヶ月以内、月額3000バーツ以内

在董裡運輸,宣布拍賣一個漂亮的汽車登記號碼7號,301號帶來資金,以幫助資助在路上使用汽車的安全。
         在Trang省的Rua Ratsada酒店,董裡府總督Lue Chai Charoen Sap與董裡省交通局的Chaiyat Phonsawat先生一起參加拍賣美麗的汽車註冊號碼。其中陸運部已確定董裡省將安排拍賣熱門車輛登記號碼或者是公眾需要的“好運添加Poonthanasap“,編號301,對於那些有興趣明確公平地加入招標過程的人。除了投標人之外將獲得一個愉快和美麗的汽車註冊號碼還參加了獎勵製作,因為拍賣的收入將捐贈給基金用於使用道路的安全性並促進道路使用安全活動,如預防和減少道路交通事故的運動,該項目佩戴100%頭盔,購買設備,以幫助殘疾人由於使用道路造成的痛苦,例如人工武器,假肢床,帶有氣墊的床,防褥瘡和殘疾人的汽車座椅
             用於拍賣此車輛登記號碼是第一次拍賣,定於2019年6月1日至2日,從09.00開始,在董裡府Rua Rassada酒店的Nakara廳。有興趣的人可以通過互聯網註冊。 www.tabiernrod.com目前有超過300人對註冊感興趣。可以支付不超過24個月,每月不低於3,000泰銖

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys