Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ลูกมะพร้าวน้ำหอมแตกหน่อมีสีขาวนวลตลอดทั้งต้น(ชมคลิป)

ลูกมะพร้าวน้ำหอมแตกหน่อมีสีขาวนวลตลอดทั้งต้น(ชมคลิป)

ชาวบ้านแห่ชมลูกมะพร้าวน้ำหอมแตกหน่อมีสีขาวนวลตลอดทั้งต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเจ้าของเฟสบุ๊คชื่อคุณสมปอง ช่วยธานี โพสรูปภาพมะพร้าวน้ำหอมแปลกประหลาดแตกหน่อเป็นสีขาวนวลทั้งต้น ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านคุณสมปอง ช่วยธานี หรือ โกจุน อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนาเมืองเพชร อ.สิเกา เป็นเจ้าของกิจการจำหน่ายวุ้นน้ำหอมในลูกมะพร้าวบ้านต้นชด เพื่อขอชมต้นมะพร้าวน้ำหอมต้นดังกล่าว ซึ่งพบว่ามีบริเวณเพาะเลี้ยงต้นมะพร้าวแคระที่วางอยู่เรียงรายมีลักษณะที่คล้ายกันแต่มีต้นหนึ่งหนึ่งที่โดดเด่นกว่าต้นอื่น ๆ คือมีสีขาวตลอดทั้งต้น จนถึงยอดสุด ไม่มีสีเขียวผสมอยู่เลย มองแล้วเหมือนของปลอมทำจากพลาสติก ใบมีสีขาวนวลบางแปลกตา
คุณสมปอง ช่วยธานี หรือ โกจุนเล่าว่า ตนเองมีอาชีพทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอมในลูกมะพร้าวจำหน่ายมา 20 กว่าปี แต่ช่วงหลังมาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจึงหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ หันมาทำมะพร้าวแคระจำหน่าย ซึ่งรายได้ก็ดีพอสมควร ราคาตกต้นละ 300-400 บาท มียอดสั่งเข้ามาเรื่อย ๆ
สำหรับต้นมะพร้าวเผือกดังกล่าว ตนเองไปเก็บมะพร้าวน้ำหอมในสวนที่ ต.กะลาเส อ.สิเกา เพื่อเอามาทำวุ้นมะพร้าวและเอามาเพาะเลี้ยงเป็นต้นมะพร้าวแคระ ก็บังเอิญไปเจอกับลูกมะพร้าวดังกล่าวหล่นอยู่ใต้โคนต้นมะพร้าวมีหน่อโผล่ออกมาเป็นสีขาว ซึ่งตอนแรกตนก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติ ลูกมะพร้าวหล่นลงมาไม่โดนแดดทำให้สีเปลี่ยนไป หลังจากนำมาเพาะเลี้ยงก็ประหลาดใจ ไม่แน่ใจว่าเป็นมะพร้าวจริงหรือเปล่าแต่ดูไปดูมาก็เป็นต้นมะพร้าวดีๆนี่เอง ตอนนี้อายุ ประมาณ 3-4 เดือน ปรากฏว่า ต้นมะพร้าวต้นดังกล่าวเจริญเติบโตขึ้นแต่สีก็ยังเป็นสีขาวนวลแม้จะโดนแดดเหมือนต้นอื่น ๆ ก็รู้สึกแปลกดี สอบถามใครๆ หลายคนเขาก็บอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกัน จึงถ่ายภาพแล้วโพสลงเฟสบุ๊คปรากฏว่ามีลูกค้าและคนที่สนใจแวะเวียนมาขอชมไม่ขาด ซึ่งถ้ามีคนมาของซื้อก็ยังไม่ขายขอเอาไว้ชมความแปลกของมะพร้าวก่อน ส่วนท่านใดสนใจวุ้นมะพร้าวน้ำหอมในลูกมะพร้าว หรือมะพร้าวแคระ ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-0639418

The villagers flocked to watch the coconut balls, sprouting fragrances with cool white colors throughout the tree.
Reporters reported that After the owner of Facebook, named Sompong, helped Thani Post, the picture of coconut, strange perfume, sprouting into the whole white color. Reporters traveled to Khun Sompong's house, Help Thani, or Kojun, located in Moo 1, Na Muang Phet Subdistrict, Sikao District. In order to see the coconut tree from the beginning Which found that there is a cultured area of ​​dwarf coconut trees that are lined up in a similar manner, but there is one tree that stands out more than the other, with white throughout the tree to the top, with no mixed green color at all Looked like a fake made of plastic. The leaves are white, thin and strange.
Sompong Chayathani, or Kojun, said that he had a career in making coconut jelly, perfume in coconut balls for over 20 years. Turned to make dwarf coconuts for sale Which the income is good enough, the price falls at 300-400 baht per order.
For such taro coconut trees He went to collect coconut fragrances in the garden at T. Kalase, Sikao, to make coconut jelly and cultivate the dwarf coconut. Then accidentally met with the coconuts falling under the base of the coconut tree, with shoots protruding in white. At first he thought it was normal. The coconut fell down without being exposed to the sun, causing the color to change. After being cultured, he was surprised. Not sure if it is real coconut or not, but it looks like it is a good coconut. Now, about 3-4 months old, it appears that the coconut tree grows, but the color is still white, even when exposed to the sun like the beginning. Others felt weird. Ask many people. He said that he had never met like this. Therefore photographed and posted on Facebook. It appears that there are customers and people interested in visiting. Which, if there are people to buy the products, still do not sell, ask to see the strangeness of the coconut first For anyone interested in coconut jelly, perfume in coconut balls Or dwarf coconut Contact phone number 098-0639418

村人たちはココナッツボールを見るために群がって、木全体に涼しい白い色の香りを撒きました。
記者はそれを報告したSompongという名前のFacebookの所有者がThani Postを手伝った後、ココナッツの写真、奇妙な香水が白い色に発芽しました。記者団は、Sikao DistrictのNa Muang Phet Subdistrict、Moo 1にあるKhun Sompongの家、Help Thani、またはKojunを訪れた。初めからココナッツの木を見るために同じように並んでいる矮性のココナッツの木の養殖地域があることがわかりました、しかし、混じった緑色が全くない状態で、木の上から白まで、他よりも際立っている1本の木がありますプラスチック製の偽物のように見えました。葉は白くて薄くて奇妙です。
Sompong Chayathani(またはKojun)は、彼が20年以上にわたり、ココナッツゼリー、ココナッツボールの香水を製造することに携わってきたと述べました。ドワーフココナッツを販売するようになった所得が十分であるかどうか、価格は注文あたり300-400バーツに落ちる。
そんなサトイモの木のために彼はココナッツゼリーを作りそして矮性ココナッツを栽培するためにT. Kalase、Sikaoの庭でココナッツの香りを集めに行きました。それから、偶然にココナッツは木の根の下に落ち、シュートは白く突き出ていました。最初彼はそれが普通だと思った。ココナッツは太陽にさらされずに倒れ、色が変わりました。養殖された後、彼は驚いた。本物のココナッツかどうかは定かではありませんが、良いココナッツであるように見えます今、約3〜4ヶ月で、ココナッツの木は成長しているように見えますが、色は白のままです。他の人は変だと感じました多くの人に尋ねると、彼はこのように会ったことが一度もないと言いました。そのため、Facebookで写真を撮って投稿しました。製品を買う人がいるが、それでも売っていないのであれば、まずココナッツの不思議を見てみるココナッツゼリーに興味がある人のために、ココナッツボールの香水それとも矮性ココナッツ連絡先電話番号098-0639418

村民們蜂擁而至,看著椰子球,整棵樹上都散發著清涼的白色香氣。
記者報導說Facebook的老闆,名為Sompong,幫助Thani Post,椰子,奇怪的香水,發芽成整個白色的圖片。記者前往位於Sikao區Na Muang Phet街道Moo 1的Khun Sompong的房子,幫助Thani或Kojun。為了從一開始就看到椰子樹結果發現有一個矮小的椰子樹的養殖區域以類似的方式排列,但是有一棵樹比另一棵樹更突出,整棵樹的白色到頂部,沒有混合的綠色顏色看起來像一個用塑料製成的假貨。葉子是白色的,薄的和奇怪的。
Sompong Chayathani,或者Kojun,他說他在椰子球中製作椰子果凍,用香水做了20多年。轉而製作矮小的椰子出售哪個收入足夠好,價格下降到每訂單300-400泰銖。
對於這種芋頭椰子樹他去了Sikao的T. Kalase花園裡採集椰子香料,製作椰子果凍並培育矮椰子。然後不小心碰到了落在椰子樹底部的椰子,枝條突出了白色。起初他認為這是正常的。椰子倒下而沒有暴露在陽光下,導致顏色發生變化。在培養之後,他感到很驚訝。不確定它是不是真正的椰子,但看起來它是一個很好的椰子。現在,大約3-4個月大,椰子樹似乎生長,但顏色仍然是白色,即使像開始時暴露在陽光下。其他人覺得很奇怪。問很多人。他說他從未見過這樣的人。因此在Facebook上拍照並張貼。似乎有客戶和有興趣參觀的人。其中,如果有人購買產品,仍然不賣,要先看看椰子的陌生感對於任何對椰子果凍感興趣的人,椰子球中的香水還是矮椰子聯繫電話098-0639418

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys