Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บวชบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศล(ชมคลิป)

ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บวชบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศล(ชมคลิป)

ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมด้วย พ่อ แม่ และญาติของพระภิกษุ ที่บรรพชา ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่รัชกาลที่10 พร้อมใจกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

ที่วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยพ่อ แม่และญาติของพระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมใจกันถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ และเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง รับถวายเพล พร้อมด้วยพระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการบรรพชา จำนวน 20 iป รับถวายเพล
ทั้งนี้การอุปสมบทในพระพุทธศาสนานั้น ถือว่าได้บุญและกุศลมาก เพราะผู้จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทได้นั้นมิใช่เรื่องง่าย เพราะต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านคุณสมบัติตรวจสอบจากพระอุปัชฌาย์ เพื่อให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ระหว่างอุปสมบทยังมีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้า เพื่อฝึกละความโลภ ความโกรธ ความหลง ตลอดถึงเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป ที่สำคัญและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งคือ การบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะบรรพชาฯตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 โดยจะลาสิกขา ในวันที่ 16 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้

Government officials in the Ministry of Agriculture and Cooperatives, along with parents and relatives of monks who ordained to be a royal charity for the 10th reign United together, offering food to the monk
            At Kaphang Temple, Surin, Phra Aram Luang, Thap Thiang Sub-district Mueang Trang District, Trang Province, a government official under the Ministry of Agriculture and Cooperatives, along with parents and relatives of monks who participated in the royal ordination ceremony for His Majesty King Rama IX, together with monks. With Brahma Jariyajarn Southern Primate And the abbot of Kaphang Temple, Surin, the royal monastery, accepting monks along with monks who have joined the ordination program for 20 i.
            The ordination of Buddhism Considered merit and charity Because the person who entered the ordination was not easy Because it must be qualified to meet the specified criteria and pass the examination qualifications from the preceptor In order to follow the Dhamma discipline During the ordination, there are also opportunities to study and study Buddhism closely. Have practiced the principles of the Lord Buddha In order to practice greed, anger, and delusion as well as to inherit the age of Buddhism for stability and sustainability The most important and prosperous is This ordination ordination was commemorated in the coronation ceremony. Which will be ordained from 2-16 May 2019, which will be held on 16 May.

農業協同組合省の政府高官、および第10統治のための王族の慈善団体であると定められた両親や僧侶の親戚一緒に団結し、修道士に食べ物を提供
            Kaphang Temple、スリン、Phra Aram Luang、Thap Thiang地区ラオス9世の王陛下の儀式式に参加した僧侶の両親や親戚とともに、農務省のムアントラン地区、トラン省、政府職員。 Brahma JariyajarnとはサザンプリメートそしてKaphang寺院、スリン、王室の修道院の修道院長は、20 iのために叙階プログラムに参加した修道士と共に修道士を受け入れます。
            仏教の叙階メリットと慈善を考慮叙階式に入った人は容易ではなかったのでなぜなら、それは指定された基準を満たし、そして予言者からの試験資格に合格するために資格を与えられなければならないからです。ダンマの規律に従うために叙階の間、仏教を綿密に勉強し勉強する機会もあります。仏陀の原則を実践した貪欲、怒り、妄想を実践し、安定性と持続可能性のために仏教時代を継承するために最も重要で繁栄しているのはこの叙階の叙階は戴冠式で記念されました。 5月16日に開催される2019年5月2日〜16日に開催される予定です。

農業和合作社部的政府官員,以及被任命為第十屆統治的皇家慈善機構的僧侶的父母和親屬團結起來,為僧侶提供食物
            在Kaphang寺,Surin,Phra Aram Luang,Thap Thiang分區Trang省Mueang Trang區,農業和合作社部下屬政府官員,以及參與拉瑪九世國王陛下的僧侶的父母和親屬以及僧侶。與Brahma Jariyajarn南方靈長類動物還有皇家寺院蘇林卡平寺的院長,接受僧侶以及參加20年的聖職任命的僧侶。
            佛教的聖職考慮到了優點和慈善事業因為進入聖職任命的人並不容易因為它必須符合規定的標準,並通過了導師的考試資格為了遵循佛法紀律在祝聖期間,也有機會密切學習和研究佛教。練習了佛陀的原則為了實踐貪婪,憤怒和妄想,以及繼承佛教時代的穩定性和可持續性最重要和最繁榮的是在加冕儀式上紀念這一受戒任命。將於2019年5月2日至16日舉行,將於5月16日舉行。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys