Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » งานวันสถาปนาอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (วันรวมพลคน อพป.) ชมคลิป

งานวันสถาปนาอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (วันรวมพลคน อพป.) ชมคลิป

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง จัดงานวันสถาปนาอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (วันรวมพลคน อพป.) ประจำปี 2562

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนาอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (วันรวมพลคน อพป.) ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตรพร้อมให้โอวาทแก่สมาชิก อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง โดยมี พล.ต.มนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ,พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง (ฝ่ายทหาร) และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ในยุคสมัยที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ก่อการร้าย รัฐบาลในสมัยนั้นได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองขึ้นมา เพราะเหตุที่มีการแพร่ขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ทุรกันดารห่างไกล ราษฎรไม่สามารถช่วยตนเองให้รอดพ้นจากภัยดังกล่าวได้ จึงง่ายต่อการแทรกซึมบ่อนทำลาย เพราะการเข้าไปดูแล แก้ไขปัญหาของภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาในด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกองกำลังของประชาชนให้มีศักยภาพ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง และเร่งเร้าจิตสำนึกของราษฎรในพื้นที่ที่ถูกแทรกแซงให้เกิดการเคลื่อนไหวในการพัฒนาหมู่บ้านและป้องกันตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวันนี้เป็นวันที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมกันแสดงพลังความรัก ความสามัคคี และยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะเสียสละ ชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวม และพร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมกันในการปกป้องเทิดทูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส และจากคำกล่าวปฏิญาณตนของท่านทั้งหลายเป็นการแสดงเจตจำนงค์อย่างชัดเจนในการที่จะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทุกคน

Internal Security Operations Division Region 4 and Internal Security Operations Division, Trang Province Organize the day of the founding of volunteer development and self-defense (People's Army Day of the year), year 2019
             At the Royal Monument, King Rama V, Trang Province, Luechai Charoensap, Trang Governor / Security Guard Director, Trang Presided over the opening ceremony of the day of the founding of the volunteer development and self-defense (People's Day of the People's Republic of China) for the year 2019 and gave the honor to the members Volunteer to develop and protect themselves, with Lieutenant General Monsak Pho Kaeo, Deputy Director of Internal Security Division 4, Col. Pichit Chotikaew, Deputy Director of Internal Security, Trang (Military Department) and Chief Government officials attended the ceremony in the time when Thailand faced a terrorist situation The government in those days assigned the Internal Security Administration (ISOC) to be the main unit for the establishment of a volunteer program to develop and protect themselves. Because of the spread of the influence of communism Especially in remote remote rural areas People can not help themselves to escape from such disasters. Therefore easy to infiltrate Because taking care Solving the problems of the government still lacking efficiency Therefore has set up a volunteer program to develop and protect themselves to solve the problem. And develop in various areas along with improving the forces of the people to have potential To truly benefit the people And urging the consciousness of the people in the area that has been intervened in the development of the village development and effectively protect themselves And today is the day that gives us the opportunity to come together to show the power, love, unity and still adhere to the ideology to sacrifice Life and flesh for the nation and society as a whole And ready to join forces in defending and treating the nation, religion, monarchy at every opportunity And from your vows, it is a clear intention to show loyalty to the nation. Religion and King Adhering to the rule of democracy with the King as Head of State For the benefit of all Thai people

トラン省、内部保安事業部第4地域および内部保安事業部2019年、ボランティア育成と自衛の創設の日を計画します(人民軍の日)。
             王立記念碑、ラーマ5世国王、トラン県、ルエカイ・チャローンサップ、トラン知事/警備員、トラン2019年のボランティア育成と自衛の創設当日の開会式を主宰し、会員に栄誉を授けましたTons(Military Department)のInternal Security副所長であるPichit Chotikaew中佐の副総所長、Monsak Pho Kaeo中尉と、自らを発展させ保護するボランティアタイがテロ事件に直面していた時代に、政府高官は式典に出席した。当時の政府は、自衛隊を発展させ保護するためのボランティアプログラムを設立するための主要な部署として内部安全保障局(ISOC)を任命しました。共産主義の影響が広まったため特に遠隔の遠隔農村地域で人々はそのような災害から脱出するのを助けることはできません。したがって浸潤しやすい気をつけてまだ効率を欠いている政府の問題を解決するしたがって、問題を解決するために自らを開発し保護するためのボランティアプログラムを立ち上げました。そして、潜在力を持つために人々の力を向上させるとともに、さまざまな分野で発展する本当に人々に利益をもたらすためにそして、村の開発の発展に介入され、効果的に自分自身を保護している地域の人々の意識を促します。そして今日は私たちに力、愛、団結を示し、そして犠牲にするためのイデオロギーを固守するために集まる機会を私たちに与える日です国民および社会全体のための命と肉そして、あらゆる機会に、国、宗教、君主制を守り、扱うために力を合わせる準備ができているそしてあなたの誓いから、それは国民に忠誠を示すことを明確に意図しています。宗教と王国家元首としての国王との民主主義のルールを遵守するすべてのタイ人のために

特朗省內部安全行動司4區和內部安全行動司組織志願者發展和自衛(年度人民軍日),2019年成立的那一天
             在皇家紀念碑,國王拉瑪五世,董裡省,Luechai Charoensap,董裡總督/保安局局長,董主持2019年志願者發展與自衛(中華人民共和國人民日)成立之日的開幕式,並向會員致敬內部安全司副司長Monsak Pho Kaeo中將4,內政部副部長Pichit Chotikaew,Trang(軍事部)和負責人,自願發展和保護自己在泰國面臨恐怖主義局勢時,政府官員出席了儀式。當時的政府指定內部安全管理局(ISOC)是建立志願者計劃以發展和保護自己的主要單位。由於共產主義影響的擴散特別是在偏遠的偏遠農村地區人們無法幫助自己擺脫這種災難。因此容易滲透因為照顧解決政府問題仍然缺乏效率因此,已經制定了一個志願者計劃,以發展和保護自己,以解決問題。並在各個領域發展,同時提高人民的潛力真正造福人民並敦促該地區人民的意識,干預了村莊發展的發展,有效地保護了自己今天是讓我們有機會聚集在一起展示力量,愛情,團結並仍堅持犧牲意識形態的日子生活和肉體為國家和整個社會並隨時準備聯手捍衛和治療國家,宗教,君主制從你的誓言中,顯然是為了表現出對國家的忠誠。宗教和國王堅持以國王為國家元首的民主統治為了所有泰國人的利益

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys