Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ(ชมคลิป)

ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ(ชมคลิป)

เรือนจำจังหวัดตรัง ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ขอให้ผ็ต้องขังที่ได้การอภัยโทษ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกลับตัวเป็นคนดีของสังคม

ที่เรือนจำจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 41 คน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัวไป เพื่อเปิดโอกาสให้ได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชาติสืบไป เพื่อเป็นการรองรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ เรือนจำจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมก่อนที่จะส่งบุคคลเหล่านี้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น ให้การศึกษา การพัฒนาจิตใจ การแนะแนวทางประกอบอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข มีอาชีพที่สุจริต ไม่เป็นภาระและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม

Trang Prison Release the correctional person who has been granted a pardon On the occasion of the royal coronation of His Majesty the King While the governor of Trang Asking the prisoner to receive forgiveness A sense of grace and reverence for the good of society
          At Trang Provincial Prison, Mr. Luechai Charoensap, Governor of Trang Province Presided over the release ceremony of 41 correctional persons who were granted a royal pardon on the occasion of the royal coronation of His Majesty the King In the occasion of the coronation His Majesty the King His Majesty graciously agreed to give forgiveness to those who have good behavior. To be granted relief and punishment In order to give the opportunity to behave as a good citizen that will benefit the nation In order to support the release, the correctional person who received a royal pardon this time Trang Prison and related agencies, both public, private and various organizations, have jointly prepared before sending these people back to live with family, community and society by training short-term vocational skills for education. Mind development Career guidance, etc., in order for these people to be able to return to normal life in an external society Have a good career Not a burden and does not cause trouble for society

トラン刑務所恩赦を与えられた矯正者を解放する王陛下の高貴な戴冠式の機会にトランの知事囚人に許しを求める社会の善に対する恵みと尊敬の感覚
          トラン州刑務所にて、トラン州知事ルエイ・チャルンサップ氏王陛下の高貴な戴冠式の際に高貴な恩赦を認められた41人の矯正者の釈放式を主宰戴冠式の際に王の陛下彼の陛下は、善意の行動をしている人たちに許しを与えることに心から同意しました。救済と罰を受ける国民に利益をもたらす善良な市民として行動する機会を与えるために今回の釈放を支えるために、ロイヤル恩赦を受けた矯正者トラン刑務所と公的、私的、そして様々な組織の両方の関係機関は共同でこれらの人々を教育のための短期職業技能を訓練することによって家族、地域社会そして社会と一緒に暮らすために送り返す前に準備した。心の発達これらの人々が外部社会の通常の生活に戻ることができるようにするためのキャリアガイダンスなど良いキャリアを負担ではなく、社会に迷惑をかけない

董裡監獄釋放獲得赦免的懲教人員在國王陛下加冕之際而董恩州長要求囚犯得到寬恕對社會利益的恩典和崇敬感
          在Trang省監獄,Trang省省長Luechai Charoensap先生主持41名懲教人員的釋放儀式,他們在國王陛下加冕典禮時獲得皇家赦免在加冕之際國王陛下陛下慷慨地同意寬恕那些行為良好的人。給予救濟和懲罰為了給予有利於國家的良好公民的機會為了支持釋放,這次接受皇室赦免的懲教者Trang監獄及相關機構,包括公共,私營和各種組織,在通過培訓短期教育職業技能將這些人送回家庭,社區和社會之前,共同準備。思想發展職業指導等,以使這些人能夠在外部社會中恢復正常生活有一個美好的事業不是負擔,也不會給社會帶來麻煩

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys