Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » งานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปี ประจำปี 2562 ชม(ชมคลิป)

งานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปี ประจำปี 2562 ชม(ชมคลิป)

จังหวัดตรัง อำเภอกันตัง และองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี จัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปี ประจำปี 2562 ได้นำนางรำมโนราห์ 120 นาง มารำในพิธีบวงสรวง นับว่ามีนางรำมโนราห์มากที่สุดเท่าที่มีการจัดงาน

ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองตรัง หมู่ที่ 2 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 208 ปี ประจำปี 2562 การจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนร่วมรำลึกเชิดชูเกียรติอดีตเจ้าเมืองตรัง พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ผู้นำการพัฒนาและความเจริญมาสู่จังหวัดตรัง และยังถือได้ว่าการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในด้านการมั่นคงแห่งรัฐในการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ให้ประชาชนได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกประการหนึ่งด้วย
สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2562 นี้ ทั้งนี้ได้มีการนำมโนราห์ทั้งจังหวัดตรัง จำนวน 120นางรำ มาร่วมรำมโนราห์ในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองด้วย ซึ่งการแดงรำมโนราห์นั้นเป็นการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวภาคใต้ ที่อ่อนช้อยงดงาม สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชน ที่ได้ชมการรำมโนราห์เป็นอย่างมาก


Trang Province, Kantang District and Khuan Thani Subdistrict Administration Organization Held a ceremony to celebrate the Trang City Pillar Shrine, 208 years of the year 2019, bringing Mrs. Manohra 120. She came to dance in the sacrificial ceremony. Considering that there are many dancers in Manora
At the front of Trang City Pillar Shrine, Moo 2, Khuan Thani Subdistrict, Kantang District, Trang Province, Luechai Charoensap, Governor of Trang Province Presided over the opening ceremony of the Trang City Pillar Shrine 208 years, year 2019. This event was held to commemorate the King's Grace to His Majesty King Bhumibol Adulyadej. Mahitlathibet, Ramathibodi, Chakri Naruet, Thaisiam, Mintharathiraj, Boromnat, Bophit and Burap king As well as commemorating the former ruler of Trang Phraya Ratsadanupradit Mahisornphakdi Leader of development and prosperity to Trang And also considered that the activities of this time, the Khuan Thani Subdistrict Administration Organization Has shared the government's policy on state security in respect and preservation Which the monarchy has maintained the monarchy of the people to be aware of the grace and loyalty to the monarchy.
             For the celebration of Trang City Pillar Shrine Will be held between 7-13 May 2019. There are 120 Manorangs in Manohra, Trang Province, to join the Manohra Dance at the ceremony of the City Pillar Shrine. Which the Red Manora dance is a folk art show of the southern people Beautiful Create excitement for the people. Who have been watching the Manohra dance very much

トラン県、カンタン地区およびクアンタニー地区行政組織2019年の208年のトラン市柱神社を祝うための式典を開催し、マノーラ120夫人を連れてきました。彼女は犠牲の儀式で踊りに来ました。 Manoraには多くのダンサーがいることを考慮して
トラン市柱寺院、Moo 2、Khuan Thani地区、Tang省、Kangang地区、Luechai Charoensap、Trang州知事2019年、208年のトランシティ柱寺院の開会式を主宰しました。 Mahitlathibet、Ramathibodi、Chakri Naruet、Thaisiam、Mintharathiraj、Boromnat、Bophit、Burap kingトランの元支配者を記念してPhraya Ratsadanupradit Mahisornphakdiトランの発展と繁栄のリーダーそしてまた、この時間の活動、クアンタニ地区行政組織国家安全保障に関する政府の方針を尊重し保存することで共有した。どちらの君主制が君主制への恵みと忠誠心に気づくように人々の君主制を維持してきました。
             トラン市柱神社のお祝いに2019年5月7日から13日の間に開催されます。市の柱の神社の式典でマノーラダンスに参加するためにトラン県マノーラに120人のマノランがいます。これはRed Manoraダンスが南部の人々の民俗芸能ショーであるか美しい人々に興奮を起こさせます。マノーラのダンスをとても見ている人

Trang省,Kantang區和Khuan Thani街道管理組織舉行了慶祝2019年208年的董里市支柱神殿的儀式,帶來了Manohra夫人120.她在祭祀儀式上來到舞會。考慮到Manora有很多舞者
在靖國神社武2,Tambon的Khuan他尼,董裡的莊莊省Kantang Luechai先生SAP州長的面前。 Mahitlathibet,Ramathibodi,Chakri Naruet,Thaisiam,Mintharathiraj,Boromnat,Bophit和Burap king以及紀念Trang的前統治者Phraya Ratsadanupradit Mahisornphakdi Trang的發展和繁榮的領導者而且還考慮到了這個時候的活動,Khuan Thani街道管理組織在尊重和保護方面分享了政府在國家安全方面的政策君主制一直保持著人民的君主制,意識到君主制的優雅和忠誠。
             為慶祝Trang City Pillar Shrine將於2019年5月7日至13日舉行。在董裡府Manohra有120名Manorang,在城市支柱神殿的儀式上參加Manohra舞蹈。其中紅色馬諾拉舞是南方民間的民間藝術表演精緻美味為人們創造興奮。誰一直在看Manohra舞蹈

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys