Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » พิธีกรรมทำขวัญช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ (ชมคลิป)

พิธีกรรมทำขวัญช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ (ชมคลิป)

พิธีกรรมทำขวัญช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ พร้อมจัดบุฟเฟ่ต์อาหารช้าง 2 ตัน เสริมสิริมงคล ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแก่เจ้าของและควาญช้าง

ที่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 5 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ซึ่งเป็นบ้านของนายเหม เหมรัตน์ อายุ 87 ปี ผู้เลี้ยงช้างไว้มากที่สุดในจ.ตรังนานกว่า 50 ปีมาแล้ว จัดพิธีเรียกและรับขวัญช้างที่อยู่ทั้งหมดจำนวน 21 เชือกต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 50 โดยได้นิมนต์พระทิตย์วาที พระสงฆ์จากวัดอินทวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง มาประกอบพิธีสวดชยันโตเบิกฤกษ์และประพรมน้ำมนต์ให้ช้างทุกเชือก ก่อนจะเริ่มพิธีพราหมณ์และคล้องสายสิญจน์มงคลให้ช้างกับควาญช้าง โดยถือเอาวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี เป็นวันเรียกและรับขวัญช้าง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของช้างที่สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้ครอบครัว
โดยก่อนจะเริ่มพิธีเรียกและรับขวัญช้าง จะนำช้างทั้งหมดไปอาบน้ำ และเดินเรียงแถวเข้ามาทำขวัญช้าง พร้อมให้ชาวบ้าน ลูกหลานเจ้าของช้างและควาญช้างป้อนกล้วย อ้อยน้ำหนักว่า 2 ตันให้กับช้างทุกเชือก ให้กินอย่างอิ่มหนำสำราญ จากนั้นจึงนำช้างไปพักผ่อนในป่าข้างลำห้วยนาน 1 สัปดาห์ ก่อนจะนำกลับไปทำงานด้านการท่องเที่ยวและชักลากไม้ยางพาราต่อไป
ด้านนายเหม เหมรัตน์ อายุ 87 ปีเจ้าของช้างกับนายพุฒิชาติ เหมรัตน์ อายุ 37 ปีหลานชายของนายเหมกล่าวว่า ประเพณีนี้สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปีแล้ว โดยถือเอาเดือน 6 ของทุกปีโดยมีความเชื่อว่าทำให้สบายใจขึ้น และสร้างทุกอย่างมาได้ด้วยช้าง โดยปีนี้เลี้ยงช้างด้วยกล้วยอ้อยน้ำหนักกว่า 2 ตัน และเป็นประเพณีทำขวัญช้างแห่งเดียวในภาคใต้ เพื่อให้เกิดมงคลกับเจ้าของบ้านและเจ้าของช้าง

The largest elephant ritual ritual in the south Ready to organize 2 tons of elephant food buffet for prosperity Dispel evil things to the owners and mahouts
At the house number 26, Moo 5, Nai Khuan Subdistrict, Yan Ta Khao District, Trang Province, which is the home of Mr. Hem Hemarat, age 87, the largest elephant farmer in Trang province for more than 50 years. The total number of elephants is 21 ropes continuously for the 50th year. Monks from Inthawas Temple, Khuha Sawan Subdistrict, Muang District, Phatthalung Province, presenting a prayer ceremony for Chayanoto, opening auspicious occasion and sprinkling water for all elephants Before starting the Brahmin ceremony and holding a sacred cord to the elephant and the mahout By holding up the 3rd day of the 6th lunar month of the year as the day of calling and receiving the elephant Which was held in return for the merit of the elephant that created the work Create a career and income for the family.
              Before starting the call and accepting elephants Will bring all elephants to bathe And walked in line to make elephants Ready for the villagers The descendants of elephants and mahouts enter the banana. 2 tons of sugar cane for every elephant To eat fully Then he took the elephant to rest in the forest beside the creek for 1 week before returning to work in tourism and towing the rubber wood.
Mr Hem Hemaraj, 87 years old, owner of the elephant and Mr. Phutichat Hemarat, aged 37 years, Mr. Hem's grandson said This tradition has been passed down for many decades. By holding 6 months of every year with the belief that And create everything with elephants This year, raising elephants with over 2 tons of sugar cane bananas and is the only elephant making tradition in the South. To create auspiciousness for homeowners and elephant owners

南で最大の象の儀式の儀式繁栄のために2トンの象の食品ビュッフェを準備する準備ができて所有者やマホウトに悪事を払拭する
住宅番号26、Moo 5、Nai Khuan地区、Trang県のYan Ta Khao地区。87歳、Trang県で最大50人以上のゾウ農家。象の総数は50年連続で21本です。チャタノトの祈りの儀式を催し、すべての象のために縁起の良い機会を開花させ、水を振りかけるバラモンの儀式を始め、象とマホウトに聖なる紐を握る前象を呼び、受け取る日として、今年の6月の月の3日目を持ち上げることによって作品を生み出した象の功績と引き換えに開催されました家族のためのキャリアと収入を生み出す。
              電話をかけて象を受け入れる前にすべての象を入浴させるそして象を作るために並んで歩いた村人の準備ができてゾウやマホウトの子孫はバナナに入ります。象1頭あたり2トンのサトウキビたっぷり食べるそれから彼はゾウを1週間クリークのそばの森で休むために連れて行った後、観光業に戻り、ゴムの木をけん引しました。
87歳のゾウの飼い主であるHem Hemaraj氏と37歳のPhutichat Hemarat氏によると、Hem氏の孫は、この伝統は何十年もの間受け継がれてきました。その信念を持って、毎年6ヶ月を過ごすことによってそしてゾウですべてを創り出す今年は、2トンを超えるサトウキビバナナで象を育て、南で唯一の伝統を作る象です。住宅所有者とゾウの飼い主のために縁起の良い性を作り出すために

南部最大的大像儀式儀式準備好組織2噸大象食品自助餐以促進繁榮消除所有者和馴象者的邪惡之物
在Trang省Yan Ta Khao區的Nai Khuan街道Moo 5號26號,這是Hem Hemarat先生的家,87歲,是董裡省最大的大象農民,已有50多年的歷史。第50年,大象的總數連續21條。來自Phatthalung省Muang區Khuha Sawan街道Inthawas Temple的僧侶,為Chayanoto舉行祈禱儀式,為所有大象舉行吉祥活動和灑水在開始婆羅門儀式並為大象和馴象者舉行神聖的繩索之前通過舉起農曆六月的第三天作為召喚和接收大象的日子這是為了回報造成這項工作的大象的優點為家庭創造事業和收入。
              在開始呼叫和接受大象之前將帶來所有大象洗澡並排隊做大象為村民做好準備大象和馴象的後代進入香蕉。每隻大象2噸甘蔗吃得飽然後他帶著大像在小溪旁邊的森林裡休息了一個星期,然後回到旅遊工作並拖著橡膠木。
Hem Hemaraj先生,87歲,大象的老闆和Phutichat Hemarat先生,37歲,Hem先生的孫子說這一傳統已經傳承了數十年。通過持有每年6個月的信念並用大象創造一切今年,用2噸以上的甘蔗香蕉養大象,是南方唯一的大象製作傳統。為房主和大象主人創造吉祥

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys