Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » พิธีอุปสมบทเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ชมคลิป)

พิธีอุปสมบทเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ชมคลิป)

จังหวัดตรัง จัดพิธีอุปสมบทเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ที่วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมขลิบผมผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 77 คน โดยมี นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายนฤทธิ์ มงคลศรี ปลัดจังหวัดตรัง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง และ
ญาติพี่น้องของผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้การอุปสมบทในพระพุทธศาสนานั้น ถือว่าได้บุญและกุศลมาก เพราะผู้จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทได้นั้นมิใช่เรื่องง่าย เพราะต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านคุณสมบัติตรวจสอบจากพระอุปัชฌาย์ เพื่อให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ระหว่างอุปสมบทยังมีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้า เพื่อฝึกละความโลภ ความโกรธ ความหลง ตลอดถึงเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป ที่สำคัญและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งคือ การบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จากการสัมภาษณ์นายปฐมพันธ์ ศิริพันธ์ ผู้ปกครองที่นำบุตรมาร่วมบรรพชาฯ กล่าวว่า มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก โดยนำบุตรชายมาบรรพชาฯถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องจากสำนกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้
ทางด้านนายณหทัย สุนทรนนท์ ปลัดอำเภอหาดสำราญ กล่าวว่าตนเป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สนองเบื้องพระยุคลบาทตลอดมา สำหรับการมาร่วมบรรพชาฯในครั้งนี้มีความปลาบปลื้มเป็นอย่างมาก และเป็นการทำความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจะบรรพชาฯตั้งแต่วันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 นี้และจะนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย


Trang province organized a ordination ceremony to preside over the ordination ceremony of the Chalermprakiat On the occasion of the auspicious occasion of the coronation To give a royal charity to His Majesty the King Bintornthep Thep Yarangkun
             At Ka Phang Surin Temple, Phra Luang Temple, Muang District, Trang Province, Lue Chai Charoen Sap, Governor of Trang Province Is the president of the secular party And royal palace Trang Primate Presiding over the monk Join the circumcision of 77 participants in the ordination ceremony, with Mrs. Uait Chareonsap, the president of the Trang Red Cross, Mrs. Nitha Sawangthong, Trang Provincial Governor. With the head of the Trang provincial government and
Relatives of those who will ordain Chaloem Phra Kiat On the occasion of the auspicious occasion of the coronation To give a royal charity to His Majesty the King Bintornthep Thep Yarangkun Attended a lot of ceremonies
               The ordination of Buddhism Considered merit and charity Because the person who entered the ordination was not easy Because it must be qualified to meet the specified criteria and pass the examination qualifications from the preceptor In order to follow the Dhamma discipline During the ordination, there are also opportunities to study and study Buddhism closely. Have practiced the principles of the Lord Buddha In order to practice greed, anger, and delusion as well as to inherit the age of Buddhism for stability and sustainability The most important and prosperous is This ordination ordination was commemorated in the coronation ceremony.
               From an interview with Mr. Pathomphan Siriphan, parents who brought their children to join the ordination, said that they were very happy. By bringing the son to ordain as a charity Because of the birds in the King's grace Bintornthep Thep Yarangkun Absolutely impossible
                On the way, Mr. Natathai Soonthornnon, Permanent Secretary of Hat Samran District Said that he was a civil servant, always fulfilling his duties For joining this ordination, there is a lot of joy. And it was a good deed to the King Mahawachira Khongkorn Bintornthep Thep Yarangkun Which will ordain from 2-16 May 2019 and will apply the doctrinal principles of the Lord Buddha To use in everyday life as well

トラン省は、Chalermprakiatの叙階式典を統括するために叙階式典を組織しました戴冠式の縁起の良い機会にロイヤルチャリティーを王の陛下Bintornthep Thep Yarangkun
             Ka Phang Surin寺院、プラルアン寺院、ムアン県、トラン県、チャン島チャルエン樹液、トラン省知事世俗的な党の大統領ですそして王宮トランプリメート僧侶を統治するトラン赤十字社長のUait Chareonsap夫人との叙階式典の参加者77人の割礼に参加する。トラン州政府の長と
Chaloem Phra Kiatを任命する人の近親者戴冠式の縁起の良い機会にロイヤルチャリティーを王の陛下Bintornthep Thep Yarangkunたくさんの式典に出席しました
               仏教の叙階メリットと慈善を考慮叙階式に入った人は容易ではなかったのでなぜなら、それは指定された基準を満たし、そして予言者からの試験資格に合格するために資格を与えられなければならないからです。ダンマの規律に従うために叙階の間、仏教を綿密に勉強し勉強する機会もあります。仏陀の原則を実践した貪欲、怒り、妄想を実践し、安定性と持続可能性のために仏教時代を継承するために最も重要で繁栄しているのはこの叙階の叙階は戴冠式で記念されました。
               Pathomphan Siriphan氏とのインタビューから、子供たちを叙階式に参加させた両親は、とても幸せだったと述べました。息子を慈善団体として任命することによって王の恵みにある鳥のせいでBintornthep Thep Yarangkun絶対に不可能
                途中、ハット・サムラン地区事務局長Natathai Soonthornnon彼は公務員であり、常に自分の義務を果たしていると述べたこの叙階式に加わるために、たくさんの喜びがあります。そしてそれはマハワチラコンコーン王への善行でしたBintornthep Thep Yarangkunこれは2019年5月2日から16日までに定められ、仏陀の教義原則が適用される日常生活でも使うために

董裡省組織了一個聖職任命儀式,主持Chalermprakiat的受戒儀式值此加冕之際的吉祥之際給皇家慈善機構國王陛下Bintornthep Thep Yarangkun
             在董裡省Muang區Phra Luang寺的Ka Phang Surin寺,董裡府總督Lue Chai Charoen Sap是世俗政黨的總統和王宮Trang靈長類主持和尚參加聖公會紅十字會會長Uait Chareonsap女士,董事會省長Nitha Sawangthong夫人,參加聖職任命的77名參與者的割禮。隨著董裡省政府和
那些將任命Chaloem Phra Kiat的人的親戚值此加冕之際的吉祥之際給皇家慈善機構國王陛下Bintornthep Thep Yarangkun參加過很多儀式
               佛教的聖職考慮到了優點和慈善事業因為進入聖職任命的人並不容易因為它必須符合規定的標準,並通過了導師的考試資格為了遵循佛法紀律在祝聖期間,也有機會密切學習和研究佛教。練習了佛陀的原則為了實踐貪婪,憤怒和妄想,以及繼承佛教時代的穩定性和可持續性最重要和最繁榮的是在加冕儀式上紀念這一受戒任命。
               通過對Pathomphan Siriphan先生的採訪,帶著孩子參加聖職任命的父母說,他們非常高興。把兒子當作慈善機構因為鳥兒在國王的恩典中Bintornthep Thep Yarangkun絕對不可能
                在途中,Hat Samran區常任秘書長Natathai Soonthornnon先生說他是公務員,總是履行職責為了加入這個祝聖,有很多快樂。這對國王Mahawachira Khongkorn來說是一件好事Bintornthep Thep Yarangkun將於2019年5月2日至16日任命,並將適用佛陀的教義原則也適用於日常生活

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys