Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » กองพันททหาราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จัดพิธีรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 (ชมคลิป)

กองพันททหาราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จัดพิธีรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 (ชมคลิป)

กองพันททหาราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดพิธีรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 2562 ในปีนี้ยังคงให้ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานและดูความเป็นอยู่ภายในค่ายได้ สร้างความดีใจให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก การที่ให้ผู้ปกครองมาดูความเป็นอยู่ภายในค่ายฯ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พ.อ.พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับกองพันททหาราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีรับทหารเกณฑ์เข้าเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 1ปี 2562 โดยมีการพบปะกับทหารใหม่และผู้ปกครองของทหารใหม่ พร้อมกับให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองว่าจะดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดี ฝึกให้มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้อื่น เป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติ ซึ่งทหารใหม่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด หากมีความประพฤติดีสามารถสมัครนักเรียนนายสิบได้อีกด้วย ทังนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งให้ทุกหน่วยทหาร ดูแลทหารใหม่เหมือนบุตรหลาน ซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองที่มาส่งทหารใหม่เป็นอย่างมาก เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่มีการให้ผู้ปกครองมาส่งทหารภายค่ายทหารและดูความอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน ที่นอน และอื่นๆ ทำให้บรรยากาศในพิธีรับทหารใหม่วันนี้มีผู้ปกครองมาร่วมส่งทหารใหม่คึกคักเป็นอย่างมาก
สำหรับการรับทหารใหม่นั้นทางหน่วยฯได้มีการแจกเสื้อผ้า รองเท้า ให้กับทหารใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องแบบในฝึก จากนั้นได้นำทหารใหม่ไปนั่งกินข้าวร่วมกัน โดยมีผู้ปกครอง เข้าร่วมอย่างใกล้ชิด ทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถแอดไลน์กลุ่ม ของกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ และจะทราบความเคลื่อนไหวในการฝึกอย่างต่อเนื่อง

Battalion Battalion 4th Regiment, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province, held a new military ceremony to take part in the year 2019. This year, parents still have to send their children and see their inner being. Camp Very happy for the parents For parents to see the living within the camp According to the policy of the Army commander
             At the new military training unit 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp, Huai Yot District, Trang Province, Col. Peeraphong Vallapit, Battalion Battalion Commander, 4th Infantry Regiment, 15th Regiment Pradanupradit Presided over the ceremony to receive the enlisted soldiers to become the military officers of the 1st year of the year 2019, with a meeting with new soldiers and new military governors Along with giving confidence to the parents that they will take good care of the new soldiers Practice to be disciplined Have love and harmony Helping others Is a good force of the nation Which new soldiers will receive benefits as specified If there is good behavior, can apply for the cadets as well. In this regard, the army commander ordered all military units Take care of new soldiers like children Which has created a lot of satisfaction for the parents who sent new soldiers Because this year is the first year that parents have been sent to soldiers in the military camp and see their existence. Whether it is food, food, mattresses and others, the atmosphere at the ceremony of the new soldiers today is very exciting.
          For receiving new soldiers, the unit has distributed clothing, shoes to new soldiers. To use as a uniform in practice Then brought a new soldier to sit and eat together. With parents Join closely Makes the atmosphere look very warm In addition, parents can also add line groups. Of the 4th Infantry Battalion, 15th Infantry Regiment, Phraya Ratsadanupradit Camp And will know the movement in training continuously

大隊大隊第4連隊、第15歩兵連隊、トラン県、フアイヨット地区のPhraya Ratsadanupradit Campは、2019年に参加するための新たな軍事式を開催しました。キャンプ両親にとってとても幸せ両親がキャンプの中で生活を見るために陸軍司令官の方針によると
             新軍事訓練ユニットで第4歩兵連隊、第15歩兵連隊、プラヤ・ラサダナプラディット・キャンプ、トラン県、フアイヨット郡、ピーフォンバラピット大佐、大隊大隊司令官、第4歩兵連隊、第15連隊プラダプラニット2019年の1年目の軍将校になるために有力な兵士を受け取るために式典の議長を務めました、そして、新しい兵士と新しい兵士の後見人との会合彼らは新しい兵士の世話をするだろうという親に自信を与えることに加えて訓練される練習愛と調和を他人を助ける国の良い力です指定されたとおりにどの新しい兵士が恩恵を受けるか良い行動があれば、士官候補生にも申請できます。この点で、軍司令官はすべての軍隊に命令しました子供のような新しい兵士の世話をするこれは新しい兵士を派遣した両親に大きな満足をもたらしました今年は両親が軍の収容所で兵士に送られ、彼らの存在を見た最初の年です。それが食べ物、食べ物、マットレスなどであるかどうかにかかわらず、今日の新しい兵士の式典の雰囲気は非常にエキサイティングです。
          新しい兵士を受け入れるために、部隊は新しい兵士に衣服、靴を配った。実際にユニフォームとして使用するそれから新しい兵士を連れて一緒に座って食べさせた。両親と密接に参加する雰囲気をとても暖かく見せるさらに、親は回線グループを追加することもできます。第4歩兵大隊、第15歩兵連隊、プラヤ・ラサダヌプラディット・キャンプそして継続的にトレーニング中の動きを知ります

2014年,董裡省槐Y區Phraya Ratsadanupradit營第15步兵團營第4團營舉行新的軍事儀式,參加2019年。今年,父母仍然要送孩子,看看他們內心的存在。營父母非常高興讓父母看到營地內的生活根據陸軍指揮官的政策
             在新的軍事訓練單位第15步兵團,第4步兵團,第4步兵團,第15步兵團,第14步兵團,Phraya Ratsadanupradit營,邱Y區,Trang省,Peeraphong Vallapit營,第4步兵團第4步兵團淺田穆罕默德發明主持儀式,接待入伍的士兵成為2019年第一年的軍官,與新士兵和新士兵的監護人會面隨著給父母的信心,他們會照顧好新兵練習紀律有愛與和諧幫助他人是一個國家的好力量哪些新士兵將獲得指定的福利如果有良好的行為,也可以申請學員。在這方面,軍隊指揮官下令所有軍事單位照顧像孩子一樣的新士兵這給發送新士兵的父母帶來了很多滿足感因為今年是父母被派往軍營的士兵並看到他們存在的第一年。無論是食物,食物,床墊等,今天新士兵儀式上的氣氛都非常令人興奮。
          為接收新士兵,該部隊已向新士兵分發衣服,鞋子。在實踐中用作制服然後帶了一個新兵坐下來一起吃飯。和父母一起密切合作使氣氛看起來非常溫暖此外,父母還可以添加線組。在第4步兵營,第15步兵團,Phraya Ratsadanupradit營地並將不斷了解訓練中的動作

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys