Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » เรือนจำจังหวัดตรัง จัดโครงการ เรือนจำ เรือนธรรม(ชมคลิป)

เรือนจำจังหวัดตรัง จัดโครงการ เรือนจำ เรือนธรรม(ชมคลิป)

เรือนจำจังหวัดตรัง จัดโครงการ เรือนจำ เรือนธรรม เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่เรือนจำจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เรือนจำ เรือนธรรม เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมปลูกต้นไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง”
ทั้งนี้ นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดตรัง ได้เปิดอบรมโครงการปฏิบัติธรรม เรือนจำ เรือนธรรม จะอบรมระหว่างวันที่ 29 เมษายน 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ผู้ต้องขังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ให้กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี ปลูกฝังหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยการลงมือปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง และรู้จักยับยั้งจิตใจตนเองไม่ไปกระทำความผิดซ้ำอีก

Trang Prison, organized the Dharma Dharma Chaloem Phra Kiat Prison Project and presented to the King Mahawachira Down Bintornthep Thep Yarangkun On the occasion of the coronation
            At Trang Provincial Prison, Mr. Luechai Charoensap, Governor of Trang Province Presided over the opening ceremony of the Dharma Dharma Chalermprakiet Prison Project and gave a royal charity to the King Mahawachira Down Bintornthep Thep Yarangkun On the occasion of the coronation Along with planting a sacred tree "Honeycomb tree"
            Mr. Phakdi Kaewniam, the commander of Trang Provincial Prison said that Trang Prison The Dharma Dharma Prison Training Program was opened during 29 April 3 May 2019 to commemorate His Majesty the King's birthday. King Mahawacharakon Bintornthep Thep Yarangkun On the occasion of the coronation ceremony Allowing prisoners to be aware of His Majesty the King's compassion for all groups of people To become a good citizen of society Create a positive attitude for prisoners with good thinking, good speech, good deeds, cultivating Buddhist doctrines by practicing to be concrete. Know your emotions And know to stop the mind from repeating itself

トラン刑務所、ダルマダルマチャロームプラキート刑務所プロジェクトを組織し、王に提示マハワチラダウンBintornthep Thep Yarangkun戴冠式の際に
            トラン州刑務所にて、トラン州知事ルエイ・チャルンサップ氏Dharma Dharma Chalermprakiet刑務所プロジェクトの開会式を主宰し、王に慈善事業を贈ったマハワチラダウンBintornthep Thep Yarangkun戴冠式の際に聖なる木「ハニカム木」を植えるとともに
            トラン州刑務所の司令官であるPhakdi Kaewniam氏は、次のように述べています。ダルマダルマ刑務所研修プログラムは、王の誕生日である陛下を記念して、2019年5月3日から5月3日の間に開設されました。マハワカラコン王Bintornthep Thep Yarangkun戴冠式の際に囚人に陛下の王の思いやりをすべての人々のグループに気付かせることを可能にする社会の良き市民になるために具体的になるように練習することによって、良い思考、良いスピーチ、良い行い、仏教の教義を培うことで、囚人のために前向きな姿勢を作ります。あなたの感情を知るそして心が自分自身を繰り返すのを止めることを知っている

Trang監獄組織了Dharma Dharma Chaloem Phra Kiat監獄項目並向國王頒發Mahawachira Down Bintornthep Thep Yarangkun在加冕之際
            在Trang省監獄,Trang省省長Luechai Charoensap先生主持Dharma Dharma Chalermprakiet監獄項目的開幕式,並為國王捐贈了一個皇家慈善機構Mahawachira Down Bintornthep Thep Yarangkun在加冕之際隨著種植神聖的樹“蜂窩樹”
            Trang省監獄指揮官Phakdi Kaewniam先生說Trang監獄達摩佛法監獄訓練計劃於2019年4月29日開放,以紀念國王陛下的生日。國王Mahawacharakon Bintornthep Thep Yarangkun在加冕典禮之際允許囚犯了解國王陛下對所有人群的同情成為一個好社會公民通過練習具體的思想,良好的言行,善行,培養佛教教義,為囚犯創造積極的態度。了解你的情緒並知道阻止思想重複自己

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys