Articles Comments

หนังสือพิมพ์กันชน ตรัง ฉบับ ออนไลน์ » ข่าวหน้าแรก » เดินทางกลับทำมาหากิน หลังเทศกาลสงกรานต์(ชมคลิป)

เดินทางกลับทำมาหากิน หลังเทศกาลสงกรานต์(ชมคลิป)

ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจังหวัดตรัง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้เริ่มทยอย
เดินทางกลับ เพื่อไปทำงานตามที่ตนเองรับผิดชอบ หลังจากที่หยุดยาว โดยเฉพาะที่สถานี
รถไฟประชาชนต่างมารอขึ้นรถไฟจำนวนมาก และมีการเพิ่มโบกี้รถไฟจำนวน 3 โบกี้ ในการรองรับการเดินทางกลับ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่วันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ประชาชนที่งานอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ได้เดินทางกลับบ้านรวมไปถึงนักท่องเที่ยว ได้เดินทางออกไปพักผ่อนยังสถานที่ต่างที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามธรรมธรรมชาติ และจังหวัดตรังเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังจากเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนแล้ว ก็ต้องเดินทางกลับเพื่อไปทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ
ในส่วนของสถานีขนส่งต่างๆได้มีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับกันแล้วล่วงหน้า 1 วัน เพื่อพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางไปทำงานในวันที่ 17 เมษายนนี้ และเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะที่สถานีรถไฟ ผู้ปกครองต่างๆมาส่งบุตรหลาน ขึ้นรถไฟกลับกันเป็นจำนวนมาก ทางรถไฟตรังได้เพิ่มโบกี้ จำนวน 3 โบกี้ เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางกลับ การเดินทางโดยรถไฟก็ถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง ที่ประชาชนนิยมเดินทางในช่วงเทศกาล และเป็นการเดินทางที่ปลอดภัย ประชาชนจงนิยมเดินทางโดยรถไฟจำนวนมาก ทั้งนี้รถไฟตรัง ยืนยันไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน

People and tourists Traveling to Trang During the Songkran festival, gradually
Travel back to work as you are responsible. After a long break Especially at the station
People trains are waiting for a lot of trains. And 3 bogeys for the return train
             During the Songkran festival, the long holidays are consecutive days. Resulting in people who work in various provinces Have traveled home including tourists Have traveled out to relax in different places that have beautiful natural and natural attractions And Trang province is another province that has a lot of people and tourists traveling, making the tourism atmosphere of the province very lively, resulting in the economy of the province better during Songkran Festival. After traveling to relax Must travel back to work that he is responsible for
            As for the various transportation stations, people have started to travel back one day in advance to relax before traveling to work on April 17 and to avoid traffic congestion. Especially at the train station Parents come to send their children. Take the train back together a lot. Trang Railway has added 3 bogeys to support the people who travel back. Traveling by train is another way to save money. That people prefer to travel during the festival And is a safe journey Many people prefer to travel by train. Trang train Confirm there are no passengers left behind for sure.

人と観光客トランへの旅行ソンクラン祭りの間に、徐々に
あなたが責任を持って仕事に戻る。長い休憩の後特に駅で
人々の列車はたくさんの列車を待っています。そして帰りの電車のための3台のボギー
             ソンクラン祭りの間、長い休日は連続した日です。さまざまな地域で働く人々に結果として観光客を含む家を旅行したことがある美しい自然や自然のアトラクションがあるさまざまな場所でリラックスして出かけたそしてトラン州は、旅行者を多く連れている別の州で、州の観光の雰囲気を非常に活気のあるものにし、ソンクラーン祭りの間に州の経済をより良くしています。リラックスして旅行した後彼が担当している仕事に戻って行かなければならない
            さまざまな交通機関に関しては、人々は4月17日に仕事に出かける前にリラックスして交通渋滞を避けるために、1日前に戻って移動し始めました。特に駅で両親は子供を送るようになります。電車でたくさん一緒に戻ってください。 Trang Railwayは、戻ってくる人々を支援するために3つのボギーを追加しました。電車で旅行することはお金を節約するもう一つの方法です。人々は祭りの間に旅行することを好みますそして安全な旅です多くの人が電車で旅行することを好みます。トラン電車確実に置き去りになった乗客がいないことを確認してください。

人和遊客前往董裡在潑水節期間,逐漸地
你有責任回去工作。經過長時間休息特別是在車站
人們的火車正在等待很多火車。返回列車有3個柏忌
             在潑水節期間,長假是連續幾天。導致在各省工作的人去過包括遊客在內的家您可以在擁有美麗自然景點和自然景點的不同地方放鬆身心而董裡省是另一個有很多人和遊客旅遊的省份,使得該省的旅遊氛圍非常活躍,使得該省的經濟在潑水節期間更好。旅行後放鬆一下必須返回他負責的工作
            至於各個交通站,人們已經開始提前一天回來,在4月17日上班前放鬆,以避免交通堵塞。特別是在火車站父母來送他們的孩子。把火車重新帶回來。 Trang鐵路增加了3個柏忌,以支持旅行的人。乘火車旅行是省錢的另一種方式。人們更喜歡在節日期間旅行這是一個安全的旅程很多人喜歡乘火車旅行。 Trang火車確認沒有乘客被遺忘。

Written by

Filed under: ข่าวหน้าแรก

ใส่ความเห็น

*

wholesale jerseys